РЕШЕНИЕ

гр.Пазарджик, 15.10.2018 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на 26.09.2018 год. в състав: районен съдия Снежана Стоянова , при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД №199/2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на И.Ц.А. *** , ЕГН: **********  против НП № **9 от 04.07.2018 год. на Директора на РДГ Пазарджик, с което на жалбоподателя са наложени административни наказания глоба от по 60 лева за това, че на 05.03.2018г. в град Стрелча, на улица „**** *** “№**, в паркиран в дворното място на имота си лек автомобил „Субару Форестер“  с рег.№ ** **** **, негова собственост, е съхранявал 0,9 пр.куб.м. широколистни дърва за огрев от вида зимен дъб, немаркирани с контролна горска марка и непридружени с превозен билет- нарушения, квалифицирани по чл.213, ал.1, т.1 и чл.213, ал.1, т.2 от Закона за горите.  С обжалваното НП, на основание чл.273, ал.1 от ЗГ е постановено отнемане в полза на Държавата на вещите, предмет на нарушението: 0,9 широколистни дърва за огрев от вида зимен дъб, както и на вещта, средство на нарушението: лек автомобил „Субару Форестер“  с рег.№ ** **** **, рама № JF1SF5LR5XG047088, двигател № ЕJ20600494, цвят – бял, брой места 4+1, собственост на жалбоподателя И.Ц.А. *** , ЕГН: **********.

          Релевираните в жалбата обстоятелства се свеждат до това,че издаденото НП е процесуално незаконосъобразно, като не се отрича факта на извършване на вменените административни нарушения. Излагат се съображения за маловажност на случая по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

     В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата и излага съображения за нейната основателност.

 Въззиваемата страна – АНО, редовно призован не се явява и не изпраща процесуален представител.Постъпило е писмено становище за неоснователност на жалбата.

          Съдът провери основателността на жалбата, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства и взе предвид следното:

          На 05.03.2018 год. св.С.Л.-горски стражар към ТП ДГС-Панагюрище получил сигнал, че жалбоподателят И.А. транспортира незаконно добити дървета. Свид.Л. заедно с колегата си Ц.Г., веднага пристигнали за проверка на адрес в гр.Стрелча, ул.“**** *** “№**, където живеел А. и където вече били пристигнали полицейски служители на участък Стрелча. В дворното място на имота, обитаван от жалбоподателя А., установили паркиран автомобил „Субаро Форестър“ с рег.№** **** **, в багажното отделение на който имало нарязани сухи дърва за огрев от вида дъб, около 0,90 пр.куб.м. По време на проверката се установило, че описаните дървета жалбоподателят А. събирал в местността „Динчов камък“ в  землището на гр.Стрелча, която била  държавна горска територия. Проверяващите от ТД ДГС-Панагюрище съставили на жалбоподателя А. констативен протокол серия ЮЦДП №008865/05.03.2018 година (л.22).  Дърветата били много сухи. Корите им били паднали.

          Намерените дървета станали повод за образуване на досъдебно производство  за престъпление по чл.**5 от НК под наблюдението на РП Панагюрище. В хода на досъдебното производство била назначена комплексна лесотехническа и оценъчна експертна справка (л.28), от  която е видно, че стойността на съхраняваните от  жалбоподателя дървета възлиза  на 46, 01 лева.

          Разпитан в хода на досъдебното производство в процесуалното  качество на свидетел, жалбоподателят А. заявил, че няма спомен за датата, когато отишъл с личния си автомобил „Субаро Форестър“ с рег.№** **** **  в гората, в местността „Динчов камък“ в  землището  на гр.Стрелча и видял, че по земята имало паднали изгнили дървета, които нарязал на по-къси, натоварил в автомобила, след което ги закарал в дома си в гр.Стрелча. Малко след прибирането му в къщи пристигнали служителите на ТД ДГС-Панагюрище и полицаите от полицейски участък Стрелча Жалбоподателят А. им обяснил, че намерил дърветата,  нарязал  ги, и взел да ги ползва за отопление, като не знаел че това е нарушение по ЗГ и изразил съжаление за случилото се. Мислел, че за тези изгнили дървета които намерил паднали на земята, не бил нужен съпроводителен документ от ТД ДГС-Панагюрище.

С Разписка, серия ЮЦДП №002897/05.03.2018 година – дърветата  за огрев  от вида дъб – 0,90 куб.метра и лекия автомобил „Субаро Форестър“ с рег.№** **** **, били  оставени на Ц.Г. – горски стражар при ТП ДГС-Панагюрище – ГСУ-Стрелча, на съхранение и отговорно пазене до приключване на ДП.

От приложената на л.19  в делото справка от РДГ-Пазарджик, е видно, че срещу жалбоподателя И.А., ЕГН**********, няма съставяни АУАН и  НП за извършени от него нарушения по ЗГ.

          При възприетата горе фактическа обстановка, с постановление от 04.06.2018 г. наблюдаващият прокурор от РП Панагюрище е прекратил досъдебното производство, приемайки маловажност на случая и е изпратил преписката  по компетентност в РДГ Пазарджик за преценка следва ли да се ангажира  административно наказателна отговорност на жалбоподателя.

          Въз основа на изпратените от РП материали, на 04.07.2018 г. било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на родственик на жалбоподателя на 12.07.2018 г., а жалбата против него била подадена чрез АНО на 19.07.2018 година, т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Горната фактическа обстановка съдът възприе  от събраните по делото писмени и гласни  доказателства, които са непротиворечиви, а и не се отричат от жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка жалбата е процесуално допустима,  а разгледана по същество е основателна.

Съображенията на съда в тази насока са следните:

Няма спор по делото относно констатациите в наказателното постановление, т.е.относно факта на извършване на вменените нарушения. Съдът намира, че извършеното от жалбоподателя представлява класически пример за маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Няма никакакво значение воденото преди това досъдебно производство и направения вече от прокурора извод за явна незначителност на обществената опасност на деянието. В административно-наказателното производство съдът дължи нова преценка за степента на обществена опасност на вменените нарушения.

Аргументите за маловажност на случая съдът черпи на първо място от  вида и стойността на съхраняваните от жалбоподателя дървета, като взема предвид и обстановката, при която ги е намерил. Св.Л. в разпита си беше категоричен, че дърветата били много сухи, дори корите им били паднали. Стойността на  същите е изчислена на 46,01 лева при фиксирана минимална работна заплата за страната в размер на 510 лева. От друга страна съдът преценява и обществената опасност на жалбоподателя през призмата на нарушенията по Закона за горите, която е ниска. В този смисъл е намиращата се на  л.19 в делото справка от РДГ-Пазарджик, от която е видно, че срещу жалбоподателя И.А., ЕГН**********, няма съставяни АУАН и  НП за извършени от него нарушения по ЗГ, т.е. прецесната му проява се явява инцидентна в неговия живот. В този смисъл са и показанията на св.Л..

При това положение и като не е приложил нормата на чл.28 от ЗАНН наказващият орган е издал незаконосъобразен акт. Преценката за "маловажност на случая" подлежи и на съдебен контрол, като в неговия обхват се включва и проверка за законосъобразност на преценката по чл. 28 от ЗАНН от страна на наказващия орган. С други думи, когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не ги е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, като в този случай преценката на съда е преценка за законосъобразност (ТР № 1/12.12.2007г. по тълк. н. д. № 1/2005г. ОСНК – ВКС).

В горния ред на мисли вече има достатъчно утвърдена съдебна практика на административните съдилища в Р България.

Що се относя до отнемането в полза на Държавата на вещите, предмет на нарушението: 0,9 широколистни дърва за огрев от вида зимен дъб, съдът намира в този част НП за законосъобразно. Съгласно чл.273, ал.1 от ЗГ,  вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.

Що се отнася обаче до отнетия в полза на Държавата лек автомобил „Субару Форестер“  с рег.№ ** **** **, собственост на жалбоподателя, съдът намира в този част НП за незаконосъобразно, независимо от предвиденото в цитираната правна норма, съгласно която  вещите, послужили за извършване на нарушение, също се отнемат в полза на държавата. За да стигне до този извод съдът съобразява съдебната практика, относима към чл.53 от НК. ВС е имал повод да се произнесе по повод отнемането на леки автомобили, послужили за извършване на престъпление против собествеността (кражба), като е разсъждавал в насока че автомобилът следва да се отнеме, само ако предвид количеството, параметрите, тежестта и т.н. на отнетите вещи, престъплението е било невъзможно да се извърши без този автомобил. По аргумент на противното, в случайя предвид количеството на превозените от жалбоподателя  дървета – 0,9 пр.кубм., равнявяащи се на 0,54 пл.куб. метра и обстоятелството, че са били сухи до степен паднала кора,  може да се направи извод че същите са могли да бъдат пренесени и без да се използва процесния лек автомобил. Не на последно място следва да се посочи, че отнеманато на лекия автомобил на жалбоподателя е мярка ,която е драстично несъответна на извършеното.

По изложените съображения Панагюрският  районен съд в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                                Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА НП **9  от 04.07.2018 год. на Директора на РДГ Пазарджик, в часта в която на И.Ц.А. *** , ЕГН: **********, на  основание чл.36, ал.2  и чл.53 от ЗАНН, чл. 266, ал.1 и чл.275 от ЗГ и за нарушения на чл. 213, ал.1,т.1 и чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ са наложени административни наказания  глоба в размер на по 60 лева, и  на основание чл.273, ал.1 от ЗГ е постановено отнемане  в полза на Държавата  на вещта, средство на нарушението: лек автомобил „Субару Форестер“  с рег.№ ** **** **, рама № JF1SF5LR5XG047088, двигател № ЕJ20600494, цвят – бял, брой места 4+1, собственост на И.Ц.А. *** , ЕГН: **********., като незаконосъобразно.

ПОТВЪРЖДАВА НП **9  от 04.07.2018 год. на Директора на РДГ Пазарджик, в часта в която на основание чл.273, ал.1 от ЗГ е постановено отнемане  в полза на Държавата  на вещите, предмет на нарушението: 0,9 широколистни дърва за огрев от вида зимен дъб, като законосъобразно.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: