РЕШЕНИЕ  №……..

 

гр. Панагюрище, 01.10.2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 194/2018 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.М.Д. ***, с ЕГН:********** против Наказателно постановление № 363 от 21.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което за нарушение на чл. 10, ал.1, т. 3 от ЗБЛД и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 81, ал.2, т. 6 от ЗБЛД, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 30 (тридесет) лева.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, чиято отмяна се иска. Твърди се, че деянието не било правилно квалифицирано, поради което жалбоподателят бил наказан за нещо, което не е извършил.

В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Ответникът по жалбата – РУ Панагюрище, редовно призовано, не изпраща представител.  Изразено е  становище за  неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

На 18.06.2018 г. около 15,20 часа в гр. Панагюрище, на ул. „Райна Княгиня“ при управление на товарен автомобил „Сканиа 113380“ с рег. № ** **** **жалбоподатялет бил спрян за проверка от свидетеля И.Ш. и колегата му И. Л. – полицаи в РУ - Панагюрище, които на указаната дата и място работили по линия на КАТ.  В хода на проверката жалбоподателят представил СУМПС № *********, което било с изтекъл срок на валидност (валидно до 09.06.2018 г.). Причината за това била тази, че жалбоподателят не се бил явил в КАТ, за да получи издаденото му на 07.06.2018 г. ново СУМПС, подновено по негова молба. При това положение св. И.Ш. съставил на жалбоподателя АУАН за това че използва СУМПС с изтекъл срок на валидност, като квалифицирал деянието му по чл.10, ал.1,т.3  от ЗБЛД.

Въз основа на така съставения АУАН против жалбоподателя П.Д.  било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. С него била ангажирана отговорността му за нарушение на чл.10, ал.1,т.3  от ЗБЛД.

Така установените факти са безспорни и не се отричат от жалбоподателя.

Същите обосновават наличието на вмененото на жалбоподателя нарушение, изразяващо се в използване на нередовен български личен документ, какъвто представлява всеки документ с изтекъл срок на валидност. Това е редакцията на вменената на жалбоподателя санкционна разпоредба на чл. 81, ал.2, т. 6 от ЗБЛД.

 

 

Обстоятелството, че към инкриминираната дата жалбоподателят е имал валидно СУМПС не води до неправилна квалификацията на вмененото деяние, тъй като същото е за използването на нередовен документ, а не за липса на притежание на валиден такъв.

Не е  налице и хипотезата на маловажен случай, тъй като обществената опасност на дееца е свързана с обществените отношения, които гарантират сигурността на документооборота, а всяко използване на невалиден или нередовен документ несъмнено засяга правната сигурност.

 

Ето защо и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД

 

Р       Е         Ш       И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 363 от 21.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на П.М.Д. ***, с ЕГН:**********  , за нарушение на 10, ал.1, т. 3 от ЗБЛД и на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 81, ал.2, т. 6 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 30 (тридесет) лева, като законосъобразно.

    

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: