РЕШЕНИЕ  №……..

 

гр. Панагюрище, 01.10.2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 181/2018 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Р.Д.С. ***, с ЕГН:********** против Наказателно постановление № 18-0310-000438 от 05.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което за нарушение на чл. 100, ал.1, т. 6 от ЗДП и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 185 от ЗДП, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 20 (двадесет) лева.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, чиято отмяна се  иска. Твърди се, че жалбоподателят не бил извършил вмененото му нарушение.

В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Ответникът по жалбата – РУ Панагюрище, редовно призовано, не изпраща представител.  Изразено е  становище за  неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

На 17.05.2018 г. около 10,10 часа в гр. Панагюрище, на ул. „Георги Бенковски“ при управление на лек автомобил „Шевролет Авео“ с рег. № ** **** **жалбоподателят бил спрян за проверка от свидетеля  И.Л. ***, който на указаната дата и място работил по линия на КАТ. В долния ляв ъгъл на предното обзорно стъкло на автомобила, управляван от жалбоподателя, бил залепен знак за годишен технически преглед (ГТП), който бил перфориран на мястото за м. май 2018 г., от което свидетелят Л. не можел да установи точната дата за извършване на следващия периодичен преглед. Причина за това било обстоятелството, че за разлика от удостоверението (талона), на знака за ГТП липсвали конкретните дати от месеца. По тази причина и тъй като датата на която бил спрян жалбоподателя била 17.05.2018 г. свидетелят Л. поискал от жалбоподателя да му представи удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност. Жалбоподателят не представил такова, тъй като не носел.

При така установените факти, които са безспорни, св. Л. съставил на жалбоподателя АУАН за това че управлява МПС, като не носи и не може да представи знак за годишен технически преглед – обстоятелство, което е в несъответствие с обективната действителност.

Въз основа на така съставения АУАН против жалбоподателя Р.С.  било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. С него била ангажирана отговорността му за нарушение на чл. 100, ал.1 т. 6 от ЗДвП.

Жалбата е основателна.

Жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение, в каквато насока са всички събрани по делото доказателства, които не се отричат и от актосъставителя.  В случая актосъставителят не е имал никакво основание да съставя АУАН, тъй като съгласно чл.100, ал.1, т. 6 от ЗДвП (редакция към 17.05.2018 г.) водачът на МПС е длъжен да носи знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност, т.е. носенето на единия от документите е достатъчен, както е било в процесния случай. Съгласно актуалната редакция на чл. 100, ал.1, т. 6 от ЗДвП, в сила от 20.05.2018 г. водачът на МПС е длъжен да носи документ, отразяващ датата на извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност. В този смисъл може да се приеме, че към момента такъв документ би се явявал само удостоверението (талона) за периодичен преглед за техническа изправност, доколкото последният съдържа указание за точната дата на следващия периодичен преглед, а знакът за ГТП съдържа единствено указание за месеца, в който следва да бъде извършен техническия преглед. Доколкото обаче актуалната редакция на чл. 100, ал.1 т. 6 от ЗДвП е последваща деянието, то действащата към 17.05.2018 г. (датата на нарушението) е по-благоприятна и при буквалния прочит на същата следва да се приеме, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение. Това е така, тъй като жалбоподателят е притежавал един от двата алтернативно изискващи се документи за техническа изправност за МПС. Отделно стои въпросът, че жалбоподатялет в несъотвествие с обективната действителност е санкциониран за това, че не носи знак за ГТП, вместо удостоверение (талон), в какъвто смисъл са фактите по делото.

Горните съображения налагат отмяна на атакуваното наказателно постановление. Ето защо и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД

 

Р       Е         Ш       И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 18-0310-000438 от 05.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на Р.Д.С. ***, с ЕГН:**********, за нарушение на 100, ал.1, т. 6 от ЗДП и на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 185 от ЗДП е наложено административно наказание глоба в размер на 20 (двадесет) лева, като незаконосъобразно.

    

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                      

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: