РЕШЕНИЕ  №……..

 

гр. Панагюрище, 01.10.2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 180/2018 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.М.Д. ***, с ЕГН:**********   против Наказателно постановление № 18-0310-000522 от 22.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което за нарушение на чл. 150а, ал.1 от ЗДП и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 185 от ЗДП, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 20 (двадесет) лева.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, чиято отмяна се  иска. Твърди се, че деянието не било правилно квалифицирано, поради което жалбоподателят бил наказан за нещо, което не е извършил.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично. Поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено.   

Ответникът по жалбата – РУ Панагюрище, редовно призовано, не изпраща представител.  Изразено е  становище за  неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

На 18.06.2018 г. около 15,20 часа в гр. Панагюрище, на ул. „Райна Княгиня“ при управление на товарен автомобил „Сканиа 113380“ с рег. № ** **** **жалбоподатялет бил спрян за проверка от полицай И.Л.и колегата му И.Ш., които на указаната дата и място работили по линия на КАТ.  В хода на проверката жалбоподателят представил СУМПС № *********, което било с изтекъл срок на валидност (валидно до 09.06.2018 г.). Жалбоподателят споделил на полицай Л., че пътува за КАТ, за да получи новоиздаденото му СУМПС, което видно от справката на л. 9 и сл. в делото е с дата на издаване 07.06.2018 г. При това положение полицай Л. съставил на жалбоподателя АУАН за това че управлява МПС със свидетелство за управление с изтекъл срок на валидност, като квалифицирал деянието му по чл.150а, ал.1 от ЗДвП.

Въз основа на така съставения АУАН против жалбоподателя П.Д.  било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. С него била ангажирана отговорността му за нарушение на чл. 150а, ал.1 от ЗДП.

Жалбата е основателна.

Деянието, извършено от жалбоподателя е неправилно квалифицирано. За да е налице вмененото на жалбоподателя нарушение е необходимо същият да е управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията към която спада управляваното от него превозно средство. Типичен пример за подобно нарушение е управление на МПС, за което се изисква категория „С“ от водач, който притежава само любителска категория „В“. Съответно на това нарушение е санкцията, предвидена в чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП, а не в чл. 185 от ЗДвП, както е процедирал АНО в настоящия случай.

Деянието, извършено от жалбоподателя, което не се отрича е затова, че не е носил валидно СУМПС, но в случая същият е санкциониран за нещо различно.

Неправилната квалификация на деянието винаги е основание за отмяна на наказателното постановление, тъй като в случая се касае за неправилно приложение на материалния закон, което не може да бъде отстранено от въззивната инстанция.

Горните съображения налагат отмяна на атакуваното наказателно постановление. Ето защо и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД

 

Р       Е         Ш       И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 18-0310-000522 от 22.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на П.М.Д. ***, с ЕГН:**********  , за нарушение на 150а, ал.1 от ЗДП и на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 185 от ЗДП е наложено административно наказание глоба в размер на 20 (двадесет) лева, като незаконосъобразно.

    

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: