НОХД № 195/2017 год.

МОТИВИ:

Обвинението е против подс. И.Р.Б. *** с ЕГН: ********** за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за това, че на 09.05.2017 г. в гр.Панагюрище е управлявал МПС – лек автомобил „Тойота“ с рег. № ** **** **  след употреба на наркотично вещество – ТНС (тетрахидроканабинол), установено по надлежния ред - чрез извършена химическа (токсикологична) експертиза.

Производството пред първата инстанция е по общия ред.

          В съдебно заседание, редовно призованият подсъдим се явява лично и с упълномощен процесуален представител – адв. К.Х. от ПАК. Подсъдимият признава вината си и моли за снизхождение. Защитникът пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Представителят на Районна прокуратура - гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

          Подсъдимият И.Б. е правоспособен водач на МПС и  притежава СУМПС, категории В, С, DЕ, СЕ, ТКТ АМ, видно от приложената на л. 8-10  в ДП справка за нарушител.

На 09.05.2017 г. свидетелите Й.Й. и И. Ш. полицейски служители в РУ – Панагюрище изпълнявали служебните си задължения по контрол на автотранспорта и охрана на обществения ред. Около 09,15 часа на ул. „Петър Карапетров“ полицаите спрели за проверка лек автомобил „Тойота“ с рег. № ** **** **, управляван от подс. И.Б.. Свидетелите Й. и Ш. забелязали, че подсъдимият има неадекватно поведение, поради което го изпробвали с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510+ с № 0085, на който цифровата светлинна скала отчела 00.00 промила. След това свидетелят Й. тествал подсъдимия за употреба на наркотични вещества с техническо средство „Drаger Drug Chek 3000“, което реагирало положително за наличие на канабис – ТНС (тетрахидроканабинол). За тестването на подс. Б. бил издаден надлежен протокол за извършена проверка за употреба на наркотични или упойващи  вещества, който последният подписал без възражения.

На подсъдимия бил издаден и връчен талон за медицинско изследване с указание да се яви във ФСМП - гр.Панагюрище до 10,30 часа на 09.05.2017 г., където да даде кръвна проба за химическо изследване. Подс.Б. се явил в болничното заведение, където дал  кръв за изследване. Видно е от заключението на назначената на досъдебното производство  химическа (токсикологична) експертиза, при изследването на кръвната проба, дадена от подс. Б., е установена и доказана употребата на наркотично  вещество амфетамин. Експертите са посочили, че резултатът от количествения анализ на ТНС (тетрахидроканабинол) в кръвната проба попада в концентрационна област за еднократна (инцидентна) употреба за лица без зависимост.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе изцяло въз основа на показанията на свидетелите  И. Ш. и Й.Й., дадени на досъдебната фаза на процеса и прочетени при условията на чл.281, ал.5 във връзка с ал.1, т.2 и т.5 от НПК,  заключението на назначената на досъдебното производство съдебно-химическа (токсикологична) експертиза, прието в съдебно заседание при условията на чл.282, ал.3 от НПК, а също и от писмените и веществени доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото.

Съдът счита, че установяването на наличието на упойващо вещество в кръвта на подс. И.Р.Б. е станало в пълно съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. В този смисъл съдът цени заключението на изготвената по делото съдебно-химическа (токсикологична) експертиза като компетентно, обективно и неоспорено от страните.

          При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени, гласни и веществени доказателства, съдът приема за безспорно установено, че подс.И.Б. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.343б, ал.3 от НК, като на 09.05.2017 г. в гр.Панагюрище е управлявал МПС – лек автомобил „Тойота“ с рег. № ** **** **  след употреба на наркотично вещество – ТНС (тетрахидроканабинол), установено по надлежния ред - чрез извършена химическа (токсикологична) експертиза.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като деецът е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС след употреба на наркотично вещество – ТНС (тетрахидроканабинол).

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимия  съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

В конкретния случай обществената опасност на деянието е завишена, предвид обстоятелството, че автомобилът е управляван в границите на общинския  град.

Самият деец е личност с невисока  степен на обществена опасност. Осъждан е за престъпление против собствеността, извършено през 2008 г. с влязла в сила присъда на 17.09.2008 г. на три месеца лишаване от свобода, чието изпълнение било отложено с изпитателен срок от три години. Правилата за реабилитация сочат, че на 17.09.2011 г.  за осъждането на подсъдимия е настъпила реабилитация по право, като оттогава до инкриминираната дата няма регистрирани престъпни прояви.

За умишленото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три  години, както и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Както вече се посочи, подсъдимият е пълнолетен, не е осъждан (реабилитиран по право към инкриминираната дата), не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

При това положение, съдът намира че понастоящем са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК. Предвид измененията на  чл.78 а, ал.7 от НК, в сила от 09.07.2017г.,  съгласно които институтът е неприложим за престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, съдът съобрази по-благоприятния закон и намери, че такъв се явява законът,  в сила към инкриминираното деяние. Към инкриминираната дата забраната за приложението на чл.78а от НК, когато се касае за престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК,  не е била част от позитивното право. Ето защо съдът намери, че следва да освободи подсъдимия И.Б. от наказателна отговорност за извършеното от него на 09.05.2017г. престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като му наложи административно наказание глоба.

          Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха оказаното съдействие на полицаите от страна на подсъдимия, както и ниската концетрация на наркотичното вещество в кръвта му, видно от заключението на химическата (токсикологична) експертиза.  Отегчаващи обстоятелства – наличието на предишни нарушения на Закона за движение по пътищата, видно от справката на л. 8-10 в ДП.

Предвид това и като отчете наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, според относителната им тежест съдът  на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на подс. И.Б., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материално и имотно състояние на извършителя, видно от ДСМПИС на л.63 в досъдебното производство.

На основание чл.78а, ал.4 във връзка с чл.343г, във връзка с чл.343б, ал.3 от НК съдът лиши подс. И.Б. от право да управлява МПС за срок от шест месеца, считано от 09.05.2017 г., когато СУМПС му е било отнето, видно от приложения на л.2 АУАН. Съдът  намери, че следва да наложи това наказание, кумулативно с наказанието глоба, за да се упражни по-осезателно въздействие върху личността на подсъдимия, с оглед формиране на нова ценностна система и воденето на общественополезен начин на живот. При определяне на срока на това наказание съдът отново съобрази наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, според относителната им тежест, като намери, че именно с този размер ще се постигнат целите на наказанието.

С оглед изхода на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК, подсъдимият И.Б. беше  осъден да заплати в полза на ОДМВР Пазарджик сумата от 206,80 лв., разноски по делото, представляващи разходи  за химическа (токсикологична) експертиза, както и по сметка на Районен съд – Панагюрище сумата от 10  лева – държавна такса само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на наложеното наказание глоба и присъдените разноски .

При този изход от делото, съдът постанови вещественото доказателство „ Drаger Drug Chek 3000“, намиращо се на съхранение  при Домакина на РУ Панагюрище да се унищожи, предвид невъзможността да се използва повторно и свързаната с това липса на икономическа стойност и  невъзможност за реализация в търговския оборот.

По изложените съображения съдът постанови присъдата  си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: