П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2017                                                                                               град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                               

На 20 октомври                                                                                   година 2017

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА С.

                                                                                     

                                                                                   

Секретар: Нонка С.

Прокурор:  Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

НОХ дело № 208 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 8,50 часа се явиха:

 

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – град Панагюрище се явява прокурор Красимир Танев.

Явява се адв. Т.К., надлежно упълномощена от ДП.

Не се явява обвиняемият А.Х., редовно уведомен.

 

Съдът предлага на страните да разгледа делото след разглеждане на делото  гр.д.638/2017 г., насрочено за 9,00 часа.


Съдебното заседание продължава в 10,00 часа.

 

На именното повикване:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – град Панагюрище се явява прокурор Красимир Танев.

Явява  се обвиняемият А.Д.Х., редовно уведомен.

Явява се адв. Т.К. от ПАК, надлежно упълномощена да представлява обвиняемия като негов защитник в процеса, с пълномощно от досъдебното производство.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.Няма процесуална пречка.

АДВ.К.: Моля да се даде ход на делото.

ОБВ. Х.: Да се гледа делото.

 

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото. Всички необходими страни в процеса са редовно призовани, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:           

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Пристъпи се към снемане самоличността на обвиняемия по представена от прокурора Справка БДС със снимка на обвиняемия:

А.Д.Х., роден на *** г. в гр. Велинград, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия по чл.55, чл.115, ал.4 и чл.274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

ОБВ. Х.: Наясно съм с правата си. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението. Доброволно съм го подписал.

ПРОКУРОРА: Поддържам споразумението. Моля да впишете и одобрите споразумението със съдебния протокол.

АДВ. К.: Госпожо съдия, постигнахме споразумение с Районна прокуратура – Панагюрище, изложено в писмен вид. Моля да допълните споразумението. Заявявам, че обвиняемият освен изброеното в споразумението наказание лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от три години, се съгласява да изтърпи и наказание глоба в размер на 1000,00 лв.

ОБВ. Х.: Съгласен съм със споразумението. Разбирам последиците от споразумението. Разбирам, че има сила на присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Ще подпиша споразумението доброволно.

Съдът след като изслуша адв. К. намира, че не следва да упражнява пълномощията си по чл. 382, ал.5 от НПК за да предлага промени в споразумението. Първоначално договореното такова действително противоречи на закона, тъй като с него не е договорено кумулативно предвиденото наред с наказанието ЛС глоба. С днес направеното допълнение от адв. К., което ще се впише в окончателния вариант на споразумението, същото е приведено в съответствие с материалния закон.

 

Съдът намира, че ще следва да бъде вписан в протокола окончателния вариант на споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, адв. Т.К. от ПАК и обвиняемия А.Д.Х., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което А.Д.Х., роден на *** г. в гр. Велинград, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановена дата през месец април 2017 г. до 25.05.2017 г. без редовно писмено позволително е отсякъл в Държавна горска територия на ДГС – Панагюрище букови дърва с обща кубатура от 81,26 плътни кубически метра на обща стойност от 3 274,87 лева, както следва:

На 18.05.2017 г. в местността „Пряслопа” в землището на гр. Панагюрище, без редовно писмено позволително е отсякъл в Държавна горска територия на ДГС гр. Панагюрище в отдел „230”, подотдел „з” широколистна дървесина от вида бук – 17,12 плътни кубически метра на стойност 876,68 лева и за това, че

В периода от неустановена дата през месец април 2017 г. до 25.05.2017 г. в местността „Рогачовец” в землището на гр. Панагюрище, без редовно писмено позволително е отсякъл в Държавна горска територия на ДГС гр. Панагюрище в отдел „326”, подотдел „б” широколистна дървесина от вида бук – 64,14 плътни кубически метра на стойност 2 398,19 лева – престъпление по чл. 235, ал.1, във вразка с чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 54, ал.1 от НК, се ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева), платима в полза на държавата по сметка на Районен съд – Панагюрище.

Възпитателната работа с условно осъдения се ВЪЗЛАГА на Наблюдателната комисия при Община Ракитово.

ОСЪЖДА обвиняемия А.Д.Х., със снета самоличност, да ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 338,56 лв. (триста тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки), представляващи направени разходи за експертизи в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд Панагюрище 10,00 лв. (десет лева) държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР Пазарджик и на Районен съд – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложеното наказание глоба.

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                                  ЗАЩИТНИК:

        (Красимир Танев)                                        (адв. Т.К.)

                                                                 

 

                                                        ОБВИНЯЕМ:

                                                                   (А.Д.Х.)

 

Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение. Причинените от престъплението имуществени щети не са съставомерни, поради което не следва да се преценяват като предпоставка за допустимостта на споразумението. Доколкото обаче, видно от доказателствата по делото, а именно разписка на л. 146 от ДП, щетите в размер на 3 274,87 лв. са възстановени на ЮЦДП, ТП ДГС Панагюрище, то това възстановяване има значение относно приложението на императивната разпоредба на чл. 235, ал.7 от НК, съгласно която предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден се присъжда неговата равностойност. В случая, от доказателствата по делото не се установява предметът на престъплението да е наличен и при неговата липса равностойността на дърветата, представляващи щетата следва да се присъди в тежест на обвиняемия. С възстановяването обаче на щетите ефекта от цитираната разпоредба е постигнат, поради което страните правилно не са договорили присъждане в полза на държавата на тази щета. Ето защо, като взема предвид и крайно договорените от страните наказания като вид и размер, съдът намира, че същите са напълно съответни на закона, а и на морала.

 

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК,съдът

 

                   ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 208/2017 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                  

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на обвиняемия А.Д.Х. с ЕГН **********.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес,пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,20 часа.

 

                           

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: