Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.Панагюрище, 30.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският   районен съд, в публичното заседание на  02.10.2017г.  в състав:

 

Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Н.Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  Сн.Стоянова АНД № 172/2017 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                   Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                   Образувано е по жалба на П.С.О. *** с ЕГН: ********** против НП № 7 от 26.07.2017 г. на Началника на РУ-Панагюрище,  с което на основание  чл. 53 от ЗАНН и чл.37 от ЗНССПЕЕН  112  и за нарушение на чл. 28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 , на жалбоподателя е  наложена  глоба  в  размер  на 200 (двеста) лева.

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до твърдения за материална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление. Твърди се, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение.

 В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично.Поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено.

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено от фактическа страна следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това че на 20.07.2017г. около 12,10 часа в град Панагюрище, на улица „Г.Б.” в двора на МБАЛ „Уни Хоспитал” е използвал ЕЕН 112 не по предназначение, като чрез мобилен номер ********** изпраща недействителни сигнали за помощ. За извършеното нарушение св.И.Ш. *** съставил против жалбоподателя  АУАН № 7 от 20.07.2017г., въз основа на който било издадено атакуваното НП. 

Същото било връчено лично на нарушителя на 01.08.2017година, като  жалбата против него била  подадена чрез АНО на 07.08.2017г., с оглед на което е процесуално допустима.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетелите Ш. и К..

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема, че жалбата е основателна по следните съображения:

 В хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които сами по себе си представляват основание за  отмяна на НП, без да се обсъжда казуса по същество.

На първо място е налице смесване на две различни хипотези, визирани в чл.28 от ЗНССПЕЕН 112 – когато спешният телефон се ползва не по предназначение, което поведение се санкционира по чл.37 от цитирания закон и когато спешният телефон се ползва за предаване на невярно съобщение или сигнал за помощ, което се санкционира по чл.38, ал.1 от закона. Предаването на неверен сигнал за помощ и ползването не по предназначение на спешния телефон не са равнозначни. В първия случай се съобщава за инцидент или събитие, който по съдържание налага ангажиране на спешна помощ с оглед риск за живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите, т.е. по съдържание предаденото съобщение е в съответствие с визираното в чл.3, ал.1от ЗНССПЕЕН 112, но не отговаря на обективната действителност. Във втория случай спешният телефон се използва не в съответствие с визираното в чл.3, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112– при необходимост от спешна помощ при риск за живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите, т.е. самото съдържание на сигнала изключва необходимостта от спешна помощ. Липсата на описание в АУАН и НП на конкретните обстоятелства относно съдържанието на сигнала препятстват възможността на съда да прецени коя от двете хипотези е възприел АНО. Това по същество е съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, тъй като той не е в състояние да разбере срещу коя от двете хипотези, визирани в АУАН и НП, следва да се защитава.

Както вече бе посочено, нито в АУАН, нито в НП, са изложени фактическите обстоятелства, при е извършено констатираното  нарушение  в нарушение на изискването на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Съгласно чл.28, ал.1 и чл.38, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112, подлежи на административно-наказателна отговорност лице, което предава неверни и заблуждаващи  съобщения и сигнали за помощ, т.е. необходимо е в АУАН и НП да бъде посочено съдържанието на невярното съобщение или сигнал за помощ, а в случая това не е сторено от актосъставителя и АНО. Дословно е възпроизведен текста на нарушената законова разпоредба, без обаче да има конкретно описание на невярното съобщение или сигнал за помощ, предадени чрез телефонно обаждане. Едва в съдебно заседание от показанията на актосъставителя св.Ш. става ясно, че жалбоподателят се е обадил по телефона, за да съобщи че е бил бит от охраната на болничното заведение „Уни Хоспитал”. По този повод дежурните полицейски служители отишли на място и установили, че сигналът не отговарял на истината, т.е. бил неверен. Вместо обаче поведението на жалбоподателя да се санкционира по чл.38, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112, то е санкционирано по чл.37 от закона, т.е. санкционната норма е приложена неправилно.

Допуснатите съществени процесуални нарушения, основното от което е липса на конкретизация на констатираното нарушение, налагат отмяна на обжалваното НП.

По изложените съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

 

 

                                                            Р   Е   Ш   И  :

 

                        ОТМЕНЯВА НП № 7 от 26.07.2017 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което  на П.С.О. *** с ЕГН: **********,  на основание  чл. 53 от ЗАНН и чл.37 от ЗНССПЕЕН  112  и за нарушение на чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112, е  наложена  глоба  в  размер  на 200 (двеста) лева, като  незаконосъобразно.

 

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: