Р Е Ш Е Н И Е № ……

                                          гр.Панагюрище, 30.10.2017 год.

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 17.10.2017год., в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД № 159/2017 год.,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.И.Н. ***, с ЕГН: ********** против НП№ 17-0310-000456/27.06.2017г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДв.П и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П, на жалбоподателя е  наложена  глоба  в  размер  на 100 (сто)  лева,  лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 (един) месец и са му отнети  8 (осем)  контролни точки на основание Наредба № І-з-2539 на МВР.   

Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до твърдения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска. Твърди се, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение.

  В  първото съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител – адвокат К. от ПАК, чрез който поддържа жалбата. Пледира за отмяна на атакуваното НП поради допуснати процесуални нарушения, изразяващи се в липса на конкретизация на нарушението, алтернативно за маловажност на случая.

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.   

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

         Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 21.06.2017 г., около 13, 40 часа, на третокласен път ІІІ-801 км. 49+655 е управлявал колесен трактор  с рег. № *****, собственост на “У.Л.” ЕАД, клон Пловдив, на което регистрационна табела  не е била поставена на определеното за това място.

         Събраните по делото доказателства водят на категоричния извод, че жалбоподателят е извършил нарушението по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, като е управлявал колесния трактор с ясното съзнание, че същото е без  регистрационна табела. Този факт е несъмнен и не се отрича от жалбоподателя.

         Обясненията на жалбоподателя Н. установяват причините за извършване на коментираното нарушение. На процесната дата той извършвал оран на земеделска земя в село Оборище, по време на която върху задния калник на трактора паднало дърво. Вследствие на удара изпаднала регистрационната табела,  която се намирала на калника. Спукала се гума. Жалбоподателят сложил табелата в кабината и отишъл в град Панагюрище,  за да поправи гумата. На връщане бил спрян от полицейския служител св.А., който му съставил АУАН, въз основа на който било издадено атакуваното НП.        

При така установеното съдът намира, че извършеното от жалбоподателя П.Н. запълва състава на вмененото му административно нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, тъй като на указаната дата и място той е управлявал колесен трактор  с рег.№ *****, регистрационната табела на който не е била поставена на определеното за това място, а се е намирала в кабината. Нарушението не представлява маловажен случай, независимо от причините за извършването му. Същото е формално и съдържа елемента обществена опасност, доколкото движейки се по път, отворен за обществено ползване, жалбоподателят не е бил достатъчно разпознаваем от останалите участници в движението. Освен това самият жалбоподател признава, че е отишъл до град Панагюрище, за да поправи гумата на трактора, но в същото време не предприел нищо за поставяне на изпадналата регистрационна табела на определеното за това място.

За нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДП се предвиждат две кумулативни наказания – глоба от 50 до 200 лв. и наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца. Пределите на наказанията в санкционната част на нормата на чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и индивидуално наложените такива на жалбоподателя сочат, че административно наказващият орган е индивидуализирал административно наказателната отговорност на жалбоподателя при  превес на смекчаващи административно наказателната отговорност обстоятелства. Наказанието глоба е под баланса, а наказанието лишаване от правоуправление е наложено в законоустановения минимум.

При определяне вида и размера на посочените наказания административно –наказващият орган е отчел невисоката степен на обществена опасност на конкретното нарушение. Отчетена е  и степента на вината на нарушителя.

Съдът намира, че  наказанието  глоба  следва да бъде намалено до предвидения в закон минимум от 50 лева, съответно на кумулативно наложеното наказание лишаване от правоуправление. Главното съображение за това са обстоятелствата, при които е извършено нарушението, които макар и да не обосновават маловажен случай, сочат на ниска обществена опасност на конкретно извършеното нарушение

По изложените съображения ,Панагюрският районен съд в настоящият състав, и на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                                           Р Е Ш И  : 

 

 ИЗМЕНЯВА НП № 17-0310-000456/27.06.2017г. на Началника РУ-Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик само в частта, в която  на П.И.Н. ***, с ЕГН: ********** на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП  е наложено наказание  глоба в размер  на 100 (сто) лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 50  (петдесет) лева.

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 17-0310-000456/27.06.2017г. на Началника РУ-Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик в останалата обжалвана част.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: