П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2014                                                                                      град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                                   наказателен  състав

на 22 октомври                                                                                                            2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЦВЯТКО МАНГОВ

                                       

                                                                               

Секретар: Н.С.

Прокурор:Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мангов

ЧНД № 179 по описа за 2014 година.

На именно повикване в  14,00  часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯ М.Н.М. се явява лично и с адв. П.Х.А.-А., редовно упълномощена.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Панагюрище се явява районен прокурор Красимир Танев лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото

          ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото

Като съобрази становището на страните и като не намира процесуални пречки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, Съдът

          ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА молбата на М.Н.М. и приложените към нея документи.

ДОКЛАДВА изисканата служебна справка за съдимост на лицето М.Н.М.

АДВ. А.: Поддържаме молбата. Да се приемат приложените към нея писмени доказателства и получената служебна справка за съдимост на доверителя ми.

ПРОКУРОРА: Не оспорвам молбата. Подадена е в законоустановения срок. Не се противопоставям да се приемат приложените към молбата писмени доказателства, както и справката за съдимост.

С оглед разпореждането на съда за прилагане като доказателство по делото свършено НОХД № 144/2008 Г. по описа  на Панагюрския РС, съдът счита, че следва същото да се приложи като доказателство по настоящото дело.

Като съобрази направените с молбата доказателствени искания и разпоредената служебна справка, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРОЧИТА приложените към молбата на М.Н.М. документи – удостоверение от Окръжна прокуратура Пазарджик № 2343/30.09.2014 г., свидетелство за съдимост, характеристика на М.Н.М. – 1 л.

ПРИЕМА представената служебна справка за съдимост

ПРИЛАГА като доказателството свършено НОХД № 144/2008 г. по описа на Панагюрския РС.

ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛОТО:

АДВ. А.: Нямам други искания. Да се приключи делото.

ПРОКУРОРА: Нямам други искания. Да се приключи делото.

Предвид липсата на доказателствени искания, и като намира, че за изясняване на фактическата обстановка по делото не се налага събирането на други доказателства, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНО

ПРИСТЪПИ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

АДВ. А.: Г-н съдия, моля да постановите определение, с което да постановите съдебна реабилитация на лицето М.М. със съответните последствия заличаване неговите осъждания. Считам, че са налице законовите предпоставки. Относно изискванията на т. 2 ал.1 на чл. 87 от НК във връзка с възстановяване на причинените вреди от престъплението е видно, че телевизорът е възстановен. По отношение на ракията, която е оценена на определена парична стойност, считам, че към момента с оглед влизане на присъдата в сила на 28.7.2008 г. на практика е погасена абсолютната давност във връзка с възникване на облигационни отношения в гражданско правен аспект, както и погасителна давност и за държавата. Позоваваме се на абсолютна давност за причинените  с престъплението вреди, за същото дава право и ал.2 на чл.87 , във връзка с уважителните причини, където влиза и напълно законовото основание за абсолютна погасителна давност, още повече самият пострадал е починал. Считам, че са налице условията за съдебна реабилитация.

ПРОКУРОРА: Г-н съдия, поддържам напълно казаното от адв. А., в т.ч. и аргументите й във връзка с изискването на чл.87 ал.1 т.2  със смъртта на пострадалото лице и изтеклата абсолютна петгодишна давност. Считам, че следва да постановите определение, с което да реабилитирате осъдения М.Н.М..

МОЛИТЕЛЯ М.Н.М.: Моля да ме реабилитирате. На мен ми е необходим документ за това, във връзка с трудовото  ми правоотношение, тъй като съм служител във ВиК. Моля да постановите реабилитация. Считам, че са налице изискуемите се законови основания.

Съдът се оттегли на съвещание, след което обяви на страните определението си.

След съвещание, като обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, Съдът намира молбата на М.Н.М. за постановяване на съдебна реабилитация по НОХД № 144/2008г. по описа на Панагюрския районен съд, за основателна, по следните съображения:

С Присъда № 171/11.7.2008 г. по НОХД № 144/2008 г. по описа на РС Панагюрище, влязла в законна сила на 28.07.2008 г., за извършено престъпление по чл. 195 ал.1 т.3 и т. 4, предложение второ, във връзка с чл. 194 ал.1 от НК, на основание чл. 195 ал.1 т.3 и т. 4, предложение второ, във връзка с чл. 194 ал.1 от НК, във връзка с чл. 54 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК и във връзка с чл. 373 ал.2 от НПК, М.Н.М. е осъден на лишаване от свобода за срок от седем месеца, чието изтърпяване е отложено за срок от три години.

От събраните по делото доказателства се установява, че в течение на тригодишния срок от изтичане на срока на наложеното му с присъдата наказание, осъденият М.Н.М. не е извършил друго престъпление, имал е добро поведение, като в настоящия случай, престъплението за което е осъден и по отношение на което се иска съдебна реабилитация, са били причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. Видно от присъдата по НОХД № 144/2008 г. е постановено вещественото доказателство – телевизор марка „ДЕU”, 14-инчов, модел 14GIRT86A00010, черен на цвят, с антена двойна телескопична, с антенен симетричен кабел,е върнат на пострадалото лице Христо Н. Гребчев. Другата вещ, предмет на престъплението, ракия домашна 8 литра, на стойност 56,00 лева, няма данни да е върната на пострадалото лице или възстановена от подсъдимия, но тъй като са изминали шест години от влизане в сила на присъдата, никой не е потърсил осъдения за репатриране на вредите на пострадалото лице. Нещо повече, пострадалото лице Христо Н. Гребчев през този период е починало и е ноторно известно на съда. Поради този факт, осъденият е бил в обективна невъзможност да възстанови 8 литра ракия.

М. е осъждан и с Присъда по НОХД 21/1995 г.  на Панагюрския РС, на лишаване от свобода за срок от три години, чието изтърпяване е отложено за срок от пет години. Присъдата е в сила от 15.11.1995 г. и след изтичане на петгодишния изпитателен срок е настъпила реабилитация по право за това му осъждане.

Поради това, съдът намира, че следва да постанови съдебна реабилитация по отношение на М.Н.М. за осъждането му по НОХД № 144/2008 г. на Панагюрския РС.

Така мотивиран и на основание чл.436, ал.1 от НПК, във вр. с чл.87, ал.1 т.1 и чл. 87 ал.2 от НК, Съдът

          О П Р Е Д Е Л И :

ПОСТАНОВЯВА съдебна реабилитация по отношение на М.Н.М., с ЕГН **********, роден на *** ***, общ. Панагюрище, ул. ***, за осъждането му по НОХД № 144/2008 г. на Районен съд - Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ОС Пазарджик, в седемдневен срок от днес.

След влизане в сила на определението, препис от същото да се изпрати на Бюро съдимост при Районен съд гр.Панагюрище, за отразяване в картона на осъдения.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се написа на 22.10.2014 г.

          Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЪД.СЕКРЕТАР:                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: