Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

2011г., 25.10.2011г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и четвърти октомври

 

2009

 
                

на                                                                          Година                                      

 

                                                                   

в публично заседание в следния състав:

ДАНИЕЛА ПОПОВА

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

П З

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор                                                       

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия ПОПОВА

 

222

 

20119

 
 


                                        НАХД №                   по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

Образувано е по жалба на С.П.П. ***, срещу наказателно постановление № 571/10 от 24.08.2010г. на началник РУМВР - Панагюрище, с което на основание 182, ал.2, т.4 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП – глоба в размер на 10 ева. Твърди се неправилност и незаконосъобразност на НП и се иска неговата отмяна. В съдебно заседание, жалбоподателят, при условията на редовно призоваване на се явява, не изпраща процесуален представител, не ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител. Административно – наказващият орган, чрез законния си представител, оспорва подадената жалба. В писмено становище излага доводи, свързани с нейната неоснователност и моли НП да бъде потвърдено.

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като обсъди събраните доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид становищата на страните, намира за установено следното:

С обжалваното наказателно постановление на санкционираното лице са наложени отделни наказания за две нарушения, а именно – за движение със скорост над разрешените стойности за ППС, което управлява и  за това , че не носи контролен талон към свидетелство за управление на МПС. Тези две отделни нарушения са констатирани в един и същи АУАН № 571 от 19.08.2010г. и са санкционирани в едно и също наказателно постановление № 571/10 от 24.08.2010г. По същество са налице два АУАН и две наказателни постановления, обективирани в едни и същи документи.

Тъй като на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП за нарушението по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лв., по отношение на това нарушения следва да бъде приложена разпоредбата на чл.189, ал.5 от ЗДвП, съгласно която не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително.

Предвид посочената норма от Закона, с оглед на това, че наложените наказания глоби за тези нарушения са в необжалваемия размер, съдът намира, че подадената жалба срещу наказателното постановление в частта относно наложеното наказание по чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП е недопустима. Като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото в тази част – да бъде прекратено. В частта относно наложеното наказание по чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, подадената жалба е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 19.08.2010г., свидетелят И.Л. и Г.Г.– полицейски служители при РПУ на МВР гр.Панагрище, били на работа, като следели за спазване на ограниченията в скоростта за движение по пътищата с техническо средство. Около 11.29 ч., на републикански път ІІ-37, км.86+000, в посока гр.Пазарджик при ограничение на скоростта 600 км./ч., било засечено движение на МПС с превишена скорост. Същата била засечена с техническо средство “Трафик Радар 4 Д” с рег.№ 406А, засякъл движение със скорост - 93 км./ч. МПС – то  – лек автомобил с ДК № СА 5673 РА, бил спрян за проверка. Установено било, че същият е управляван от С.П.П. ***. Скоростта била фиксирана на радара, запаметена и показана на водача. Бил съставен акт за установяване на административно нарушение. Актът бил връчен на нарушителя и подписан от него без възражения. Въз основа на акта е издадено и обжалваното НП

   Изложената фактическа обстановка съдът възприе като въз основа на приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства, подкрепени от показанията на разпитания по делото свидетел Л.. Доказателства, които да опровергаят материалната доказателствена сила на АУАН, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП, от страна на жалбоподателя не бяха представени.

При тази фактическа обстановка, съдът намира за безспорно  установено, че С.П.П. *** е осъществил състава на административното нарушение, посочено в чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, и това е доказано по безспорен и категоричен начин. Доводите в противната насока, изложени в жалбата, съдът намира за лишени от основание.

Съдът констатира, че при реализиране на административнонаказателната отговорност не са налице нарушения на процесуалните правила, които водят до опорочаване на производството по налагане на административно наказание. АУАН и НП са издадени от компетентните длъжностни лица и съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Доводите за нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, изложени от жалбоподателя, съдът намира за неоснователни. В конкретния случай е налице съответствие между фактическата обстановка, констатирана от контролните органи, и правната квалификация, дадена от административнонаказващия орган, а направените изводи са правилни.

Към датата на приключване на настоящото дело е последвала законодателна промяна, съгласно която за нарушението, извършено от жалбоподателя, се предвижда само наказание глоба и е отменена т.12 от НАРЕДБА № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, предвиждла отнемане на 7 контролни точки.  В действалата към датата на извършване на нарушението редакция на закона, санкцията за извършеното нарушение е била глоба и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, както и отнемане на 7 контролни точки. Налице е законодателна промяна, по – благоприятна за деца, поради което и на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН, следва да бъде приложена нормата на чл.182, ал.2 т.4 от ЗДвП в сегашната й редакция. Това налага отмяна на обжалваното наказателно постановление в частта относно наложената санкция лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, както и в частта относно отнемането на контролни точки.

По изложените съображения, съдът прие, че следва да отмени обжалваното НП в частта относно наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и относно отнемането на контролни точки, да потвърди НП в частта относно наложената глоба в размер на 100 лева за нарушението по чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП. В останалата част производството по следва да бъде прекратено.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.П. ***, срещу наказателно постановление № 571/10 от 24.08.2010г. на началник РУМВР - Панагюрище, в частта с която се обжалва наложеното му на основание чл.183, ал.1, предл.1 от ЗДвП наказание глоба в размер на 10 лв.и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 222/2011г. на Панагюрския районен съд в тази му част.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 571/10 от 24.08.2010г. на началник РУМВР - Панагюрище, в частта с която на С.П.П. *** за нарушение на чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и в частта, с която на основание НАРЕДБА № Iз-1959 от 27.12.2007 г. на МВР са отнети 7 контролни точки.

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 571/10 от 24.08.2010г. на началник РУМВР - Панагюрище, в частта, с която на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП на С.П. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: