АНД № 210/2018 год.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв. Г.Л.Ш. *** за това, че на 24.04.2018 г. в жилищно помещение, находящо се в гр. Панагюрище, на ул. ****************, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество – канабис, със съдържание на активен компонент (ТХК) тетрахидроканабинол 13,1 тегловни %, с нетно тегло 2,997 грама, на стойност 17,98 лв., в нарушение на установените в чл. 30 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен.

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

Обвиняемият, редовно призован се явява в съдебно заседание лично и с упълномощен защитник, чрез който пледира да бъде освободен от наказателна отговорност за вмененото му деяние, което признава и да му бъде наложено минимално наказание.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

На 24.04.2018г. св. Н.М., който работил като разузнавач в Група „Криминална полиция“ при РУ – Панагюрище получил оперативен сигнал, че обв. Г.Ш. държи в дома си марихуана. По този повод, около 10,20 часа св. М. посетил жилището, обитавано от обв. Ш.,***. Обвиняемият бил установен в дома му във видимо неадекватно състояние, като заявил на св. М., че се е напушил. Отрекъл да има марихуана и отказал да предаде доброволно притежаваните от него вещи, забранени от закона. По този повод св. М., заедно с придружаващата го оперативно-следствена група пристъпили към претърсване на обитаваното от обвиняемия жилище, в хода на което открили суха зелена листна маса с тегло 4 грама, която при последвал полеви наркотест реагирала положително на марихуана.

По делото е била назначена химическа експертиза, от заключението на която е видно следното: сухата, зелена на цвят растителна маса представлява марихуана със съдържание на активен компонент /ТХК/ тетрахидроканабинол 13,1 тегловни % с нетно тегло 2,997 грама.Стойността й по цени на марихуаната, пласирана на улицата за нуждите на съдопроизводството възлиза общо на  17,98 лева.

          При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени, гласни и веществени доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.Г.Ш.  е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1 от НК, като на 24.04.2018 г. в жилищно помещение, находящо се в гр. Панагюрище, на ул. ****************, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество – канабис, със съдържание на активен компонент (ТХК) тетрахидроканабинол 13,1 тегловни %, с нетно тегло 2,997 грама, на стойност 17,98 лв., в нарушение на установените в чл. 30 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия съдът се ръководи от изискванията на чл. 36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл. 54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Самият деец е личност с невисока степен на обществена опасност доколкото не е осъждан и без данни за криминалистически регистрации, видно от справката на л.23 в ДП.

В конкретния случай обществената опасност на деянието е завишена, тъй като засяга народното здраве.

При това положение, съдът намира че понастоящем са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За умишленото престъпление по чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, т.1 от НК се предвижда като най-тежко наказание глоба до 1 000 лв. Както вече се посочи, обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

          Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха чистото съдебно минало на обвиняемия и липсата на данни за криминалистически регистрации. Отегчаващи обстоятелства  - негативната характеристика от полицейския инспектор.

Предвид това и като отчете индивидуализиращите отговорността обстоятелства, според относителната им тежест съдът  на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв.Г.Ш., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материално и имотно състояние на извършителя, данни за което се събраха от обясненията му, дадени в съдебно заседание и от приложената на л. 33 в ДП  ДСМПИС.

При този изход на делото и на основание чл.354а, ал.6 от НК, съдът постанови предметът на престъплението, останал след експертното изследване – марихуана с тегло 2,004 грама, да се отнеме в полза на държавата, като след влизане в сила на съдебния акт да бъде унищожен по предвидения законов ред.

При този изход на делото съдът осъди обвиняемия Г.Ш. да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 74,00 лв. (седемдесет и четири лева), представляващи разходи за химическа експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР и на РС - Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложеното наказание глоба.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: