АНД № 197/2018 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв. Е.Д.А. с ЕГН: ********** за това, че на 10.07.2018 г. в гр. Панагюрище е управлявал МПС - лек автомобил „Рено Лагуна“ с рег. № ********* без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние с Наказателно постановление №  18-0310-000461/13.06.2018 г., издадено от Началника на РУ – Панагюрище, влязло в сила на 26.06.2018 г.

        В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично и с упълномощен защитник. Дава обяснения по обвинението, с които признава вината си. Пледира да му бъде наложено минимално наказание.

        Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

        Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Обв. Е.А. не притежавал свидетелство за управление на МПС. Въпреки това на 29.05.2018 г. в град Панагюрище обвиняемият управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф с рег. № ** **** **. За деянието си той бил наказан по административен ред с наказателно постановление № 18-0310-000461/13.06.2018 г., издадено от Началника на РУ – Панагюрище, влязло в сила на 26.06.2018 г.

На 10.07.2018г. в гр.Панагюрище обв. Е.А. отново управлявал лек автомобил „Рено Лагуна“ с рег. № *********.   Около 18,00 часа на улица „Генерал Дендевил“ в град Панагюрище обв. А. бил спрян за проверка от свидетеля Д.Г.и клегата му И.А.- служители в РУ Панагюрище, които се намирали на указаното място в изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, като поводът да спрат обвиняемият бил рутинна проверка. Полицейските служители  установили, че водач на лекия автомобил е обв.Е.А.. При извършената справка в ОДЧ при РУ-Панагюрище било установено, че той не притежава свидетелство за управление на МПС, както и това че вече е санкциониран по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление. За констатираното нарушение против обв. А. бил съставен АУАН, с който той се запознал и подписал без възражения.

        По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

        Видно е от приетата като доказателство справка за съдимост на обвиняемия, същият не е осъждан.

        Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на обясненията на обвиняемия, дадени в съдебно заседание, от показанията на свидетеля Д.Г., които съдът цени при условията на чл.378, ал.2 от НПК, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.Е.А. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като на 10.07.2018 г. в гр. Панагюрище е управлявал МПС - лек автомобил „Рено Лагуна“ с рег. № ********* без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние с Наказателно постановление №  18-0310-000461/13.06.2018 г., издадено от Началника на РУ – Панагюрище, влязло в сила на 26.06.2018 г.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелствата, че е неправоспособен водач, тъй като не притежава свидетелство за управление на МПС, както и че вече има наложено  административно наказание за същото деяние, от което не е изминал срок от една година.

        При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Обв. Е.А. е личност с ниска степен на обществена опасност. Не е осъждан, позитивно охарактеризиран по местоживеене.

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.343в, ал.2 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода от една до три години. Както вече се посочи, обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан,  не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

        Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха позитивната характеристика на обвиняемия, оказаното съдействие на полицейските органи, направеното самопризнание и изразеното в разпита му разкаяние от постъпката.

Отегчаващи обстоятелства – не се установиха.

Предвид това и като отчете наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв.А., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материалното и имотно състояние на обвиняемия, данни за което се събраха от обясненията му и приложената на л. 22 в досъдебното производство ДСМПИС.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: