ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………/20.09.2018 г., гр.Панагюрище

 

 

Панагюрски районен съд,  в закрито заседание на 20.09.2018 година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 240 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е въз основа на административна преписка, изпратена от Кмета на Община Панагюрище, съдържаща АУАН, НП, заповед за материална компетентност на АНО, както и ръкописно възражение от П.К. до „Общинска администрация гр.Панагюрище“.

С разпореждане № 374 от 03.09.2018г. съдът е указал на автора на възражението П.Д.К. в седмодневен срок да уточни дали действително подава жалбата си до съда  и до кой точно съд, да формулира и конкртетизира искането си до съда, да посочи неизяснените обстоятелства и доказателствата, които следва да се съберат и проверят.

В указания срок указанията на съда не са изпълнени. Ето защо възражението следва да бъде оставено без разглеждане, а производството – прекратено.

По изложените съображения  и на основание чл.84 от ЗАНН във връзк а с чл.323, ал.1, т.1 от НПК, Панагюрският районен съд,

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението П.Д.К. ***, адресирано до Общинска администрация гр.Панагюрище и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД№ 240/2018г. по описа на РС Панагюрище.

Препис от определението да се изпрати на П.К. за сведение .

Препис от определението да се изпрати на АНО.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 15-дневен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото.

След влизане в сила на определението приложениете АУАН №137/29.09.2017г. и НП № 022 – А/13.02.2018 г. да се върнат на административно-наказващия орган за предприемане на следващите се дейсвия по изпълнение на влязло в сила НП.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: