Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 13.09.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на двадесет и девети август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 216/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на Л.С.Л. против НП 18-0310-000600 от 23.07.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП и за нарушение на чл. 140, ал. 1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лв. (сто лева) и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради това, че същото не отговаря на изискванията на ЗАНН, освен това се сочи, че жалбоподателя не е допринесъл за виновното нарушаване на разпоредбите на ЗДвП.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата си, в хода по същество излага, че не оспорва извършването на нарушение от негова страна, но сочи, че не е направил нищо умишлено, заради това моли за налагане на санкция в минимален размер.

За АНО, редовно призован, не се явява представител. Постъпило е становище, в което се излага, че са неоснователни оплакванията на жалбоподателя, както и че НП и АУАН са законосъобразни и като такива следва да се потвърдят.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

  Жалбоподателят Л. е санкционирана за това, че на 12.07.2018  година в 16:35 в гр. Панагюрище, ул. „Пятигорск“ като водач на лек автомобил- ситроен ц5 с рег. № ********, собственост на М.Г.Р.от гр. Панагюрище е управлявал същото без предна регистрационна табела, което МПС е регистрирано.

  Гореописаното било установено от И.В.- мл. автоконтрольор при РУ- гр. Панагюрище, който съставил АУАН серия Д № 562079 от 12.07.2018 година против жалбоподателя и с което отпочнало административно-наказателното производство, по което е издадено и  атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя на ****година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 30.07.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка, която не се оспорва от жалбоподател, съдът възприе въз основа на събраните по делото писмените доказателства.

При така установеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

На първо място, от събраните по делото доказателства се установява по безсъмнен начин, че с деянието си Л.Л. е осъществил състава на визираното в чл. 140, ал. 1, пр. 2  ЗДвП административно нарушение, която императивна норма предвижда, че по пътищата отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, като за неизпълнението на посоченото задължение в чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП е предвидена административно-наказателна отговорност. От приложените писмени доказателства се установява по безсъмнен начин, а и по същество не се оспорва от нарушителя, че жалбоподателя Л. на 12.07.2018 г. в 16:35 часа в гр. Панагюрище, ул. „Пятигорск“ е управлявал МПС Ситроен Ц5 без преден регистрационен номер. По този начин с деянието си същият е осъществил визирания в чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП административно-наказателен състав, както от обективна, така и от субективна страна, с оглед на което правилно е подведен под административно-наказателна отговорност.

Неоснователен се явява доводът, че нарушението не е извършено умишлено, доколкото съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 ЗАНН непредпазливите деяния не се наказват само в предвидени от закона случай, т.е. правилото е, че са наказуеми и деянията извършени по непредпазливост.
Деянието е непредпазливо тогава, когато деецът не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. В конкретния случай, жалбоподателят дори да не е предвиждал последиците от нарушението, то той е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. Ето защо неоснователни са доводите на жалбоподателя, че доколкото не е извършил деянието умишлено, то същото не е съставомерно от субективна страна.

Извън казаното до тук, при служебна проверка, въззивната инстанция не намери да са допуснати каквито и да е нарушения на процедурата по ангажиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя, засягащи правото му на защита.

Съгласно разпоредбата на чл. 27 ЗАНН при определяне на наказанието следва да се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, както и други смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. За нарушаване на разпоредбата на чл. 140, ал. 1, пр. 2 ЗДвП е предвидено наказание глоба от 50 до 200 лева и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца. В конкретния случай, при определяне вида и размера на санкцията по чл.175 ал.1, т.1 от ЗДП – 100 лева глоба и 3 месец лишаване от правоуправление, наказващият орган не се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за индивидуализация на административните наказания. Наказанието лишаване от права е определено в размер към средата на границите посочени от закона. Видно обаче от справката за нарушение на водач, жалбоподателят до момента има едно извършено нарушение по ЗДвП, което е от 2006 г., т.е. отпреди 12 години. Освен това жалбоподателят доброволно е предал СУМПС, като признава извършеното нарушение от обективна страна. Предвид изложеното, настоящият съдебен състав счита, че на жалбоподателя следва да бъде наложено наказание лишаване от право да се управлява МПС по- близко до минимума предвиден в санкционната норма, като наказание в размер на 2 месеца би било съобразено със степента на обществена опасност на нарушението. По този начин ще  бъде отчетена в пълна мяра  личността, както и  степента на вина на нарушителя. С така наложените кумулативни наказания ще се постигнат целите по чл.12 от ЗАНН.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление 18-0310-000600 от 23.07.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, в частта с която на Л.С.Л. ЕГН: **********, с адрес: *** на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП и за нарушение на чл. 140, ал. 1 ЗДвП, му е наложено наказание глоба в размер на 100 (сто) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от  3 (три) месеца като НАМАЛЯВА наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 (два) месеца, като ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата част.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: