Р Е Ш Е Н И Е

№ …………   

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - Панагюрище, в публично заседание на трети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА  

Секретар Нонка Стоянова

Прокурор Николай Топкаров

като разгледа докладваното от съдия Стоянова  АНД  № 191 по описа за 2018 г.

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 и ал. 4 от НК, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.Н.К., роден на *** г. в гр. Пирдоп, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 г. в гр. Панагюрище, на кръстовище, образувано от ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Георги Бозаджиев“, при управление на МПС – лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № **********, е нарушил правилата за движение по пътищата, както следва: чл. 6, т.1 от ЗДвП: „Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка“; чл. 31, ал.1, във връзка с чл. 31, ал. 7, т. 1 от ПП ЗДвП: „За регулиране на движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени и други участъци на пътя, се използват светофари с по 3 светещи полета, с които се подават немигащи светлинни сигнали с червен, жълт и зелен цвят на светлината“ и чл. 31, ал.7, т. 1 от ПП ЗДвП: „Светлинните сигнали имат следното значение: червената светлина означава „Преминаването е забранено“. Водачите на пътни превозни средства не трябва да преминават „стоп-линията“ или, ако няма такава, да преминават линията, на която е поставен светофарът”, вследствие на което по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на С.К.К. ***, изразяваща се в контузия на гръдния кош със счупени 4 (четири) леви ребра (3,4,5,11), които са й причинили трайно затрудняване на движенията на снагата – престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б“, предложение второ, във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, във връзка чл. 6, т. 1 от ЗДвП, чл. 31, ал.1 във връзка с чл. 31, ал. 7, т. 1 от ППЗДвП, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 200,00 (хиляда и двеста) лева, платима в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище, като ОПРАВДАВА обвиняемия М.Н.К. за това, че е причинил на С.К.К. средна телесна повреда вследствие на нарушаване на правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 5, ал.1 от ЗДвП, чл. 20, ал.1 и чл. 20, ал.2 от ЗДвП.

На основание чл. 78а, ал.4 от НК, във връзка с чл. 343г от НК, във връзка с чл. 343, ал. 1 от НК, НАЛАГА на М.Н.К., със снета самоличност, наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ОСЪЖДА М.Н.К., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 549,12 лв. (петстотин четиридесет и девет лева и дванадесет стотинки), представляващи направени разходи за  извършени експертизи в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд Панагюрище 10,00 лв. (десет лева) държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР и на РС Панагюрище за събиране на наложеното наказание глоба и на присъдените разноски.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: