Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 10.09.**18 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  петнадесети август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 178/**18 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  П.И.М. против НП 8 от **.06.**18 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание чл. 212 ЗОБВВПИ и за нарушение на чл. 59, ал. 1 от ЗОБВВПИ му е наложена глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради това, че с издаденото НП жалбоподателят е поставен в положение да не може да разбере за какво нарушение е ангажирана отговорността му. Излага се, че от така твърдените факти е налице нарушение на разпоредбата на чл. 98, ал. 1 ЗОБВВПИ, а не на сочената в НП чл. 59 ЗОБВВПИ. В жалбата се навеждат доводи, че АУАН на основание, който е започнало настоящото администаративно-наказателно производство е издаден в нарушение на чл. 40, ал. 3 ЗАНН, както и в нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗАНН. Освен всичко посочено се твърди, че са налице обстоятелства, които определят случая като маловажен по смисъла на чл. 28 ЗАНН. Моли да се отмени обжалваното НП.

В съдебно заседание се явява процесуалния представител на жалбоподателят адв. М., който поддържа жалбата, като изрично се посочва, че установената в НП фактическа обстановка не се оспорва. В хода по същество излага, че по изложените в жалбата съображения НП следва да се отмени.

За АНО, редовно призован, не се явява представител. Постъпило е становище, в което се излага, че съставения АУАН и НП са законосъобразни. Излагат се доводи, поради които не следва да се приема, че случаят е маловажен по смисъла на чл. 28 ЗАНН, като размера на наложеното наказание е съобразен с физическото и финансово състояние на жалбоподателя.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

  Жалбоподателят М. е санкционирана за това, че на 12.06.**18  година в гр. Панагюрище, ул. „**********“  № ** при полицейска проверка по КОС в пристройка на къщата са се установили 56 броя патрони калибър 12 извън касата намираща се на първият етаж от къщата, с което деяние е дал достъп до боеприпасите на други лица и не е предприел мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.         Гореописаното било установено от. Я.Г. ***, който съставил АУАН № 8 от 14.06.**18 година против жалбоподателя, а от там и на атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя на 23.06.**18 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 29.06.**18г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка, която не се оспорва от жалбоподателя съдът възприе въз основа на събраните по делото писмените доказателства.

При така установеното съдът намира, че жалбата е основателна, поради следното:

На първо място следва да се посочи, че е неоснователно възражението на жалбоподателя, че процесният АУАН е съставен в нарушение на разпоредбата на чл. 40 ЗАНН. За валидността на АУАН е достатъчно да бъде посочен с трите си имена и да се е подписал само един свидетел и не е съществено процесуално нарушение обстоятелството, че актът в случая е подписан от един свидетел, за който ясно е отбелязано, че е свидетел на установяване на нарушението. Употребата в закона (чл. 40, ал.1 от ЗАНН) на множествено число за свидетели в случая не налага посочването задължително на поне двама свидетели, а предполага възможност такива да бъдат посочвани, което може да е необходимо с оглед доказване на фактическите констатации, описани в акта, при евентуално оспорване на наказателното постановление. Така, съставянето на АУАН в присъствието само на един свидетел и респ. посочването и подписването на АУАН само от един свидетел, при използваното множествено число на тази дума в чл. 40, ал.1 от ЗАНН, но свидетел, който е възприел непосредствено констатирането на нарушението, не засяга правото на защита на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице и не засяга процесуалните права на това лице (така и в Решение № № 288 от 17.02.**15 г. по н. д. № 3411/**14 г. на Административен съд – Пловдив). Ето защо съдът не споделя доводите на жалбоподателя за наличие на съществени процесуални нарушения при съставяне на процесния АУАН.

Разпоредбата на чл. 59, ал. 1 ЗОБВВПИ задължава лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им. Нормата на чл. 98, ал. 1 ЗОБВВПИ указва огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях да се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.

В процесния случай на жалбоподателя е вменено нарушение на разпоредбата на чл. 59, ал. 1 ЗОБВВПИ, която задължава лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица. Като същевременно и в АУАН е и в НП като словесното описание на нарушението е посочено, че процесните 56 броя патрони калибър 12 се намират извън касата намираща се на първият етаж от къщата. Не е посочено обаче дали процесните патрони се намират в помещение, до което достъп има само жалбоподателя или се намират на място, до което достъп имат и други лица. От посоченото в АУАН и НП словесно описание не може да се направи извод дали боеприпасите са били поставени така, че жалбоподателят да има разумно очакване, което да обосновава прекия му умисъл, че при предприетите мерки до боеприпасите ще имат достъп и други лица. Всъщност в конкретния случай, словесното описание на нарушение намира своето правно отражение в нормата на чл. 98, ал 1 ЗОБВВПИ, за която е предвидена специална санкция в разпоредбата на чл. 193, ал 1 ЗОБВВПИ.

Ето защо доколкото в конкретния случай словесното описание на нарушението не отговаря на неговата правна квалификация, то е налице съществено нарушение на процесуалните правила допуснати в хода на административнонаказателното производство, а именно за нарушение на императивните разпоредби на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН. За да предизвика целените с издаването му правни последици, наказателното постановление, като писмено обективирано волеизявление следва да съдържа отнапред определен в закона минимален обем информация. Данните, фактите и обстоятелствата, които безусловно следва да обхваща наказателното постановление са посочени в чл. 57 от ЗАНН. Тези от тях, посочени в чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗАНН, а именно - описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават, както и законните разпоредби, които са били нарушени виновно, съставляват мотивите - фактическите и правни основания, от които следва постановения от административнонаказващия орган резултат. В обстоятелствената част на оспореното НП от една страна се твърди, че процесните 56 патрони са се намирали извън касата, като е квалифицирано като нарушение на чл. 59, ал. 1 ЗОБВВПИ. Съдържанието на така цитираната разпоредба, съпоставено със словесното описание на нарушението, налага да се приеме, че в конкретния случай е налице съществено противоречие и неяснота между твърдяното нарушение описано в обстоятелствената част на АУАН и НП, и посочените като съответстващи им нарушени разпоредби, което препятства възможността да се разбере какво точно е извършеното от М. нарушение.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав счита, подадената жалба за основателна, а атакуваното наказателно постановление за незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното, Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 8/**.06.**18 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на П.И.М. с ЕГН: ********** и адрес: *** за нарушение на чл. 59, ал. 1 ЗОБВВПИ и на основание чл. 212 ЗОБВВПИ, му е наложена глоба в размер на 500 (петстотин) лева, като незаконосъобразно.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: