Р Е Ш Е Н И Е

97

 

       14.09.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и трети август

 

2018

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ПАРАСКЕВА ЗЛАТАНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

86

 

2018

 
 


                                       НАХД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по жалба на О. Панагюрище, със седалище: гр. Панагюрище, пл. „20 април“ №  13, представлявано от кмета на О. Панагюрище Н.Б. срещу НП № НЯСС-51 от 05.02.2018г. на заместник- председателя на Държавна ангенция за метрологичен и технически надзор, съставено по АУАН № 07-066/27.11.2017г. на Главна Дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“. В жалбата О.та- жалбоподател сочат, че при съставянето на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение относно установяваването на деянието, тъй като в противоречие с разпоредбите на чл. 40 от ЗАНН, процесният АУАН е съставен в присъствието на един свидетел, а не както по закон е изискуемо – поне двама, като е неприложимо въведеното изключение на чл.40, ал. 4 от ЗАНН и не е посочено правно основание в акта или НП, нито са изложени мотиви, защо Констативен протокол № 07-02-665/26.10.2017г. за извършена проверка на място, е възприет като официален документ. Жалбоподателите сочат, че в НП не са изложени конкретни и ясни мотиви от вмененото деяние, възприето като нарушение на чл. 141, ал.1, т.2 от Закона за водите, нито относно релевантните факти и обстоятелства. В предявената жалба се твърди, че не са изложени ясни мотиви относно това, как и защо АНО е стигнал до извода, че язовир „Мулей 4“, находящ се в поземлен имот с иденитификатор *****.**.*** представлява язовир по своята същност, на лице е язовирна стена, която може да се квалифицира като „малка язовирна стена“, от които факти и обстоятелства да произтичат и задълженията, съгласно Закона заводите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние. Твърдат, че следва да се прави разграничение между обективираното в акто за публична общинска собственост и наличието на факти, които да дадат легална дефиниция на понятието „язовир“, съгласно т. 94 от § 1 на Закона за водите. Жалбоподателите твърдят, че Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, в своя чл. 174, ал.1, твърди, че техническият мониторинг осигурява информация за оценка на сигурността на малките язовирни стени и на съоръженията към тях в експлоатация и възможност своевременно да се идентифицират потенциални опасности, докато чл. 177, ал.1 от същата наредба предвижда, че контролно измервателната система се изпълнява въз основа на проект, който е част от проекта на язовирната стена и съоръженията към тях, а в процесното НП не са изложени мотиви относно това, дали язовирната стена и съоръженията към нея са в експлоатация, нито как са установени тези обстоятелства.

Жалбоподателите твърдят, че НП е незаконосъобразно и поради това, че в разпоредителната част е посочено, че на О. Панагюрище се налага административно наказание „имуществена санкция“ за неизпълнение на чл. 141, ал.1 от Закона за водите, докато в чл. 13 от ЗАНН са изброени лимитативно административните нарушения и имуществената санкция не е едно от тях, докато в чл. 83 от ЗАНН е въведена правна възможност за налагане на имуществени санкции на юридически лица, като общите черти с административното наказани „глоба“ не правят двата института еднакви по правната им същност.

Съгласно приложеното по делото НП № НЯСС - 51/05.02.2018г. на заместник-председателя на ДАМТН, издадено въз онснова на АУАН № 07-066 /27.11.2017г., на 26.10.2017г. е извършена проверка на язовир „Мулей 4“, находящ се в поземлен имот с идентификатор *****.***.**, в землището на гр. Панагюрище, който съгласно Акт за публична общинска собственост № 385/18.06.2009г., е собственост на О. Панагюрище. Посочено е, че при проверка чрез обход и оглед на язовирната стена и съоръженията към нея е констатирано че не са изградени геодезическа мрежа за следене на поведението на язовирната стена, нивомерно устройство за измерване на водното ниво и на наносите в язовирното езеро, което да осигурява връзка с информационната система за язовирите и съоръженията към тях на ДАМТН, няма изграден пункт за измерване на филтриралото водно количество под и през тялото на язовирната стена, липсва нивомерен стълб в язовирното езеро за измерване на наносите, като не са изпълнени изискванията за задължително необходимите налични елементи на контролно-измервателната система за мониторинг на дейността на язовирна стена и съоръженията към нея съгласно чл. 174, ал. 4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

Въз основа на НП на О.та - жалбоподател – е наложена глоба в размер на 1000,00лв.- за нарушението, предвидено в чл. 141, ал.1,  от Закона за водите.

Видно от заповед № А5/02.01.2018г. на председателя на ДАМТН, съставителят на НП Кирил Михайлов Войнов е определен да осъществява правомощията на председател на ДАМТН, като му е вменено и правото да издава заповеди и НП, по Закона за водите.

От приложения по делото Констативен протокол №07-02-665/26.10.2017г., се установява, че проверката е извършена на язовир „Мулей 4“ със залата площ от 5,5 дка., завирен обем от 4500 куб. метра, който има предназначение за напояване, а язовирната стена е земно-насипна. При извършените обход и оглед на язовирната стена е констатирано, че короната на язовира е проходима, равна и без нарушения, като е установено, че язовира няма изграден преливник а е поставена тръба Ф 200 на 1 м. под кота „корона“. Установено е, че в представения протокол от 04.10.2017г. от оглед на язовирната стена и съоръженията към нея е записано, че основния изпускател представлява тръба Ф 200, но липсва изходна шахта и затворен орган на основния изпускател. Установено е, че не са изпълнени изискванията на чл. 174, ал. 4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, за задължителни необходими налични елементи на контролно измервателна система, като няма изградена геодезическа мреж за следене на поведението на язовирната стена, няма нивомерно устройство, за измерване на водното ниво и наносите на язовирното езеро, което да осигурява връзка с информационната система на ДАМТН, липсва изграден пункт за измерване на филтриралото водно количество под и през язовирната стена както и нивомерен стълб в язовирното езеро за измерване на наноси. Дадени са предписания да се представят доказателства за наличието на основен изпускател на язовира.

Съгласно приложения по делото Акт за публична общинска собственост № 385/18.06.2009 г., Язовир „Мулей 4“, с обща площ от 7,440 дка., при съответни съседи, е публична собственост на О. Панагюрище.

Съгласно приложената по делото скица от 2009г., за язовира е отреден имот № 046398 в землището на гр. Панагюрище, местност Мулей.

Изслушан в открито съдебно заседание актосъставителя О.Б. Г. сочи, че на 26.10.2017г. е извършена планова проверка на язовир „Мулей 4“, чрез обход на язовирната стена е установено, че съоръженията към нея не са оборудвани с минималните изисквания за наличие на контролно измервателна система, заложени в чл. 174, ал.4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях като следва язовирните стени да са оборудвани с геодезическа мрежа, която се изгражда по повърхността на стената, правят се две геодезически точки извън язовирната стена и от тях се мери какво е отклонението на стената, за да може да се следи дали има движение на тази стена, както и дали има слягане по нея. Установява, че такива репери няма на процесната язовирна стена, като липсват и други съоръжения за измерване на нивото в язовира във всеки едни момент на каква кота е той и какъв обем вода има в него. Сочи, че след напрвавените констататции, минималните изисквания по Закона за водите не са изпълнени, но предписание не е давано на О. Панагюрище, тъй като тези изисквания са заложени в самия Закон за водите. Актосъставителят установява, че през месец май 2017г. и извършена проверка на този язовир, като и при двете проверки не е представен проект за изграждане на язовира, още повече, че изискванията са заложени в Наредбата и Закона за водите, а съгласно проектната документация тези изисквания е следвало да бъдат спазени. Актосътавителя установява, че вероятно този язовир е построен през 70те години на миналия век, като минималните изисквания за малки язовирни стени следва да бъдат спазвани, съгласно Наредбата, а не съгласно предписания давани от ДАМТН.

От разпита на свидетелката П.Ж.Ц. се установява, че тя е присъствала на проверката, извършена на 26.10.2017г. и е установено, че липсва контролно измервателна система на язовирната стена. Сочи, че е присъствала и на проверка, извършена на 26.05.2017г., която е била планова и е трябвало да се установи, изпълнени ли са предписания по предходен протокол от 2016г. Сочи, че след дадени предписания от 2016г. за необходимостта от изграждане на преливник, О.та жалбоподател са отговорили, че предписанието е изпълнено, като някои от язовирите се изпълняват без преливник. Сочи, че това е облекчително съоръжение, което е технически елемент към язовирната стена. Установява, че Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, датира от октомври 2016г. и съгласно нея язовир „Мулей 4“ е малък.

Съгласно приложен по делото Констативен протокол № 07-02-063/06.06.2016г., изготвен след извършена проверка на АНО, се установява, че строителството на язовира е осъществено през 1960г., като са дадени предписания да се изработи техническо досие на язовира, да се изработят инструкции за експлоатация на същия и да се изработи програма за технически контрол на язовира със срок - 6 месеца от датата на проверката. Посочено е, че следва да се направи обследване от хидроспециалист  за необходимостта от изграждане на преливник в срок от 2- месеца от проверката.

Видно от приложения по делото Констативен протокол № 07-02-185/23.05.2017г. се установява, че след проверка, АНО са дали предписания, да се премахне дървесната и храстовидна растителност по въздушния откос на язовирната стена и да се предприемат мерки по изграждане на преливник на язовира.

Така на 26.10.2017г., макар да е установено след проверка, че короната на язовира е проходима, водният и въздушният откоси на язовирната стена са почистени от дървесна и храстовидна растителност, не са изпълнени изискванията на чл. 174, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, като липсва изградена геодезическа мрежа за следене на поведението на язовирната стена, нивомерно устройство за измерване на водното ниво и наносите в язовирното езеро, което да осигурява връзка с информационната система за язовирите и съоръженията към тях на ДАМТН. Липсва изграден пункт за измерване на филтриралото водно количество под и през тялото на язовирната стена и липсва нивомерен стълб в язовирното езеро за измерване на наносите. Посочено е, че няма изграден преливник, а е поставена тръба с Ф 200 на 1 метър под  кота „Корона“ и липсва изходна шахта и затворен орган на основен изпускател.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи, че О.та -жалбоподател е собственик на язовир „Мулей 4“ в местността „Мулей“, в землището на гр. Панагюрище, който е с завирен обем 4500 куб.м., със залята площ от 5,500 дка, има предназначение -за напояване и е с тип язовирна стена – земно- насипна. Констатирано е, че короната на язовира е проходима, равна и без нарушения към датата на проверката – 26.10.2017г., водният откос на язовирната стена и въздушният откос на същата са почистени от дървесна и храстовидна растителност, като е установено, че липсва геодезическа мрежа за следене на поведението на язовирната стена, констатирана е липса на нивомерно устройство за измерване на водното ниво и наносите в язовирното езеро, което да осигурява връзка с информационната система на ДАМТН, липсва изграден пункт за измерване на филтриралото водно количество под и през тялото на язовирната стена и няма нивомерен стълб за измерване на наносите, няма изграден преливник, а е поставена тръба с Ф 200 на 1 метър под  кота „Корона“ и липсва изходна шахта и затворен орган на основен изпускател.

По делото не се събраха никакви доказателства, че дадените предписания от страна на АНО при извършена проверка на 06.06.2016г. -за изработване на програма за технически контрол на язовира, със срок от 6 месеца, са изпълнени. Не се доказа, че има инстралирани съоръжения за технически контрол на язовира и язовирната стена, които да дават възможност за извършване на мониторинг и изработване на анализи и наблюдения, относно потенциални опасности за язовирната стена на язовир „Мулей 4“. Установи се, че липсва изграден пункт за измерване на филтриралото водно количество под и през тялото на язовирната стена и няма нивомерен стълб за измерване на наносите, няма изграден преливник, а е поставена тръба с Ф 200 на 1 метър под  кота „Корона“ и липсва изходна шахта и затворен орган на основен изпускател.

Съдът счита, че следва да потвърди Наказателното постановление и наложената в резултат на същото административно наказание – глоба в размер на 1000,00 лв., за нарушение на чл. 141, ал.1от Закона за водите.

Така мотивиран на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НЯСС -51/05.02.2018г. на зам.председателя на ДАМТН въз основа на АУАН № 07-066/27.11.2017г - за административно  нарушение по смисъла на нарушение на чл. 141, ал.1от Закона за водите, извършено от О. Панагюрище, с ЕИК- 000351743, със седалище: град Панагюрище, пл. „20 ти април“ № 13, представлявано от кмета Н.И.Б., с което е наложена глоба в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), за нарушение на чл. 141, ал.1от Закона за водите.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Административен съд - Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: