РЕШЕНИЕ

 

№ ............. /30.09.2014 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на шестнадесети септември две хиляди и четиринадесета година открито заседание  в състав:

 

                                                                                              Районен съдия: Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря П.З., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов АНД № 105 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното :   

 

            Производството е въззивно, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Образувано е по жалба на Володя П.Ц., в качеството му на управител на „С.  Г.” ООД, с ЕИК 112509038, против НП № 13130 1994 на директора на ДИТ Пазарджик от 30.04.2014 г., с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. с чл. 413, ал. 2 КТ, на представляваното от него дружество е наложена имуществена санкция, в размер на 1500 лв. В жалбата, и в писмената защита на процесуалния му представител по съществото на спора, се твърди, че НП е незаконосъобразно, с подробно изложени доводи за съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон, сведени най-общо до следното: в АУАН и НП е вписана невярна фактическа обстановка, която не е била установена при извършената в дружеството проверка; Не е приложен привилегирования състав по чл. 415в, ал. 1 КТ; Цитираните в НП като нарушени законови разпоредби не въвеждали конкретно правило за поведение, което да подлежи на санкциониране. Моли за отмяната на НП. Сочи доказателства.

            АНО е изпратил на съда цялата си преписка. В съдебното заседание пълномощникът му с писмени бележки застъпва становище за потвърждаване на НП. Излага подробни съображения за законосъобразното образуване и решаване на преписката и за доказаност на нарушението.

Като съобрази предметните предели на производството и доводите на страните, и след анализ на събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното:

Административнонаказателното производство срещу „С.г.” ООД е образувано със съставянето на АУАН № 13-1301994, за това, че по време на проверка в предприятието му в град Панагюрище е констатирано, че “в качеството си на работодател, по см. на §1, т. 1 ДР на КТ …, е допуснал до експлоатация троен контакт на 220V със счупен предпазен панел, монтиран на колона …, с наличие на тоководещи части на нивото на човешки ръст, което представлява опасност от директен допир до открити тоководещи части и опасност от злополуки”. Проверката е извършена на 08.04.2014 г. (продължила на 14.04.2014 г. по документи) от служители в ДИТ Пазарджик, в присъствието на управителя на дружеството, и за резултатите от нея е съставен протокол на 14.04.2014 г. (л. 39 – л. 43). Препис от протокола веднага е връчен на управителя. Дадени са предписания за подмяната на предпазния панел на контакта (т. 7 от протокола). Акта е съставен в гр. Пазарджик на 14.04.2014 г. от Д.Н.Т. в присъствието на свид. В. Д. (и двамата участвували при извършване на проверката). Описаните в него действия са квалифицирани като нарушение на чл. 275, ал. 1 КТ и чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7на МТСП и МЗ от 23.09.1999 г., вр. с чл. 178, ал. 1 и чл. 194, ал. 3 от Наредба № 3 на МЕЕР от 09.06.2004 г. и вр. с 265 от Наредба № 16-116 на МИЕ от 08.02.2008 г. Не са констатирани вредни последици за работници в предприятието. При съставянето на акта дружеството е представлявано от управителя Ц. и той го е подписал без възражения при предявяването му. Екземпляр от него му е връчен лично на същата дата срещу разписка. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН дружеството не е депозирало писмени възражения.

Въз основа на акта и на протокола от извършената проверка, директорът на ДИТ Пазарджик – В. С М, назначен със Заповед № 597 от 31.10.2013 г.  на изп. директор на ИА ГИТ (л. 38) - е издал обжалваното НП, с което, на основание чл. 416, ал. 5, вр. с чл. 413, ал. 2 КТ, е наложил на дружеството имуществена  санкция, в размер на 1500 лв. В него дословно е възпроизведена описаната в АУАН фактическа обстановка и правна квалификация. Връчено е на “С.г.” ООД на 20.05.2014 г. (известие за доставяне на л. 6). Жалбата си против него, управителят на дружеството е депозирал в деловодството на ДИТ Пазарджик на 22.05.2014 г.

Разпитани в хода на производството по делото, свид. Т. и свид. Д. потвърждават начина на съставянето на АУАН и предявяването му, както и описаната в него фактическа обстановка. Допълнително и двамата поясняват, че по време на проверката не са установявали дали контакта е под напрежение, но извод за „експлоатацията” му направили от включения в него ел. уред. Не са извършвали проверка за изпълнение на дадените предписания.

В обясненията си управителят на дружеството твърди, че процесният контакт е изключен от ел. захранването месец преди проверката. Счупен бил по-късно по невнимание. Незабавно бил демонтиран след проверката. За целта издал Заповед № 07/08.04.2014 г. (л. 16).

Свидетелите Б и Ф потвърждават неизправността на контакта, но твърдят че към момента на проверката не бил включен в ел. мрежата и че незабавно, по заповед на управителя, бил демонтиран.

Въз основа на тези данни съдът намира, че АУАН и обжалваното НП са съставени в преклузивните срокове по ЗАНН от компетентни, към датата на съставянето им, длъжностни лица, в съответствие с разпоредбите на чл. 416 КТ. Гарантирано е участието на санкционираното ЮЛ в извънсъдебната фаза на производството и правото му на възражения и жалба, реализирано от него в срок. Спазен е предвидения в закона ред за извършване на проверката и за образуването на преписката. АУАН и НП формално съдържат минимално изискуемите реквизити по чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.    

Неизпълнението от дружеството на задължението му за осигуряване на безопасни условия на труд на работниците в предприятието в гр. Панагюрище се доказа от обективна страна по категоричен начин от протокола за проверката, от показанията на свид. Т. и Д. и отчасти от обясненията на управителя и от показанията на свид. Б и Ф. Допускането до експлоатация на контакт със счупен предпазен панел правилно е квалифицирано като нарушение на цитираните в НП разпоредби за защита срещу поражения от електрически ток по отношение на директен допир. Съдът не кредитира показанията на Ц., Б и Ф, в частта досежно липсата на напрежение в контакта по време на проверката, поради противоречието им с другите доказателства по делото и възможното пристрастие като съдружници в дружеството.

Незабавното отстраняване на контакта след проверката и липсата на вредни последици за работниците в предприятието, обаче, налагат ангажиране отговорността на работодателя за установеното нарушение с предвидената в чл. 415в, ал. 1 КТ санкция. Тези обстоятелства съдът установи от констативния протокол, от заповедта на управителя, от обясненията му и от показанията на свид. Б и Филин безпротиворечиво, доколкото длъжностни лица от ДИТ Пазарджик не са извършвали насрещна проверка за изпълнение на дадените предписания, нито в АУАН и НП се съдържат данни за вредни последици. А неуведомяването на ДИТ не може да се тълкува във вреда на санкционираното ЮЛ. Ето защо, съдът намира, че НП следва да бъде изменено в санкционната му част с приложението на относимата материалноправна норма. В този смисъл е и постоянната практика на адм. съд Пазарджик (Решение № 95/12.03.2012 г. по КАНД № 68/2012 г. и др.).

Като взе предвид тежестта на неизпълненото задължение на дружеството към Държавата и липсата на вредни последици, съдът намира за справедлива санкцията от 100 лв., с която ще се постигнат целите на закона.

 

По изложените съображения, и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 131301994 от 30.04.2014 г. на директора на ДИТ Пазарджик, В ЧАСТТА, с която „С.Г.” ООД, с ЕИК112509038, в качеството на работодател, е санкционирано за неизпълнение на задълженията си за осигуряване на безопасни условия на труд, като намалява размера на имуществената санкция от 1500 (хиляда и петстотин) лева на 100 (сто) лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :