РЕШЕНИЕ

 

№ ............. /24.09.2014 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на десети септември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                              Районен съдия: Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря П.З., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов АНД № 114 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното :   

 

            Производството е въззивно, по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

            Образувано е по жалба на Л.Г.М., с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 14-0310-000155, издадено на 23.04.2014 г. от Началника на РУП Панагюрище, с което, на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП, са му наложени административни наказания „глоба”, в размер на 800 лв. и „лишаване от право” да управлява МПС за срок от десет месеца. В жалбата си М. твърди съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон, сведени най-общо до следното: Липсват в НП реквизитите по чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗАНН; АНО не е посочил единствено възможното правно основание за образуване на административнонаказателното производство, а е „въвел в заблуждение и нарушил правото му на защита” като не му е предоставил възможност да направи своевременно възражения по акта; Вмененото му нарушение не било доказано по несъмнен начин. Твърди различна от описаната в акта фактическа обстановка. Не сочи доказателства. Моли за цялостната отмяна на санкционния акт. В съдебно заседание процесуалният му представител поддържа жалбата и доводите от нея.

Със съпроводителното писмо, с което преписката е изпратена за решаване от районния съд, административнонаказващият орган е представил писмено становище, с което застъпва неоснователност на жалбата. Излага подробно установената от него, в хода на адм. производство, фактическа обстановка. Сочи доказателства. Моли за потвърждаване на наказателното постановление изцяло.

Като съобрази предметните предели на производството и доводите на страните, и след анализ на събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното:

На 22.03.2014г. полицаите в РУП Панагюрище - П.В.В. и В И З били дежурни по график в състава на автопатрул. Около 21.45 часа, след получен сигнал за настъпило ПТП на ул. „Стоил Финджеков", посетили мястото на произшествието. Там установили водача на л.а. Фолксваген Голф с рег. № ОВ 0163 АН - Никола Асенов Каракашев, от град Панагюрище, който им заявил, че е бил блъснат от л. а. Мерцедес 190, с рег. № РА 59 21 АВ,  управляван от Л.Г.М.,***. Той им казал, че М. е напуснал местопроизшествието и че, според него, бил пиян. Двамата полицаи тръгнали да търсят М.. Намерили автомобила спрян пред блок № 5 на ул. Делчо Спасов в гр. Панагюрище. В автомобила не е имало никой. По-късно М. бил задържан и отведен в РУП Панагюрище. Там полицаите и Ц П обяснили на полицай И.Т.Л., на длъжност мл. автоконтрольор при РУП Панагюрище, какво се е случило и той в 22.16 ч. извършил проверка на М. за употреба на алкохол, с техническо средство Дрегер ARBA7510 с № 0085, чиято светлинна цифрова скала отчела 1.63 на хиляда алкохол в издишания от него въздух. Пробата била регистрирана под № 1584 и показана на М.. Л. съставил АУАН № 209179 (№120 по описа на РУП) непосредствено след проверката, в присъствието на М. и в присъствието на полицай В.. Всички вписани в него лица, подписали акта, като М. при предявяването му собственоръчно е записал в него на реда „запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:” - „Не съм карал автомобила”. Препис от акта му е връчен незабавно срещу разписка. Издаден му е талон за медицинско изследване № 0374695, вписан и в акта. М. ***, където дал кръв за изследване. Не е направил възражения в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

Без да се изчакат резултатите от химическата експертиза, въз основа на съобщението от полицай В. до органите на досъдебното производство за извършено престъпление от общ характер, било образувано бързо производство № 80/2014 г. по описа на РУП Панагюрище. По него са разпитани свидетелите П.В.В. и Л.Г.М.. Последният не е привличан в качеството на обвиняем. След получаване на протокола за медицинското изследване на заключението на назначената химическа експертиза, наказателното производство било прекратено с постановление на прокурора № 255 от 28.03.2014 г., т. к. установената концентрация на алкохол в кръвта на М. била 1.15 на хиляда. След влизането му сила, постановлението е изпратено на  РУП Панагюрище „с оглед реализиране на административно наказателна отговорност спрямо М.”.

Въз основа на акта и на наличната по преписката доказателствена съвкупност, началникът на РУП Панагюрище, към ОДМВР Пазарджик – Петко Стоев Шотлеков – като е приел, че Л.М. виновно е нарушил забраната по чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, е издал на 23.04.2014 г. НП № 14-0310-000155, с което, на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 174 ал. 1 ЗДвП, му е наложил административни наказания „глоба”, в размер на 800 лв. и „лишаване от право” да управлява МПС за срок от 10 месеца. В наказателното постановление дословно е възпроизведена описаната в акта фактическа обстановка. Добавено е единствено заключението на химическата експертиза. Подписано е от лицето, посочено като негов издател и е подпечатано с печата на РУП Панагюрище.

Наказателното постановление е връчено лично на Л.М. на 15.05.2014 г. Жалбата си против него той е депозирал в деловодството на РУП на 19.05.2014 г.

В хода на съдебното следствие се разпитаха актосъставителя и посочения от жалбоподателя свидетел на обстоятелства преди възникване на ПТП на инкриминираната дата. Актосъставителят потвърди, че не е могъл да установи  „колко време е изминало от възникване на ПТП до извършване на проверката” на М. за употребата на алкохол. Потвърди и реда, вписан в издадения от него АУАН, по който е установено в по-късен час от ПТП наличието на алкохол в кръвта на М..

Свидетелката Колибанекова заяви, че на процесната дата М. е работил в дома й от обяд до 21.30 ч. и не е употребявал алкохол, което обстоятелство тя е могла да възприеме непосредствено лично.

От материалите, намиращи се в ДП № 80/2014 г. по описа на РУП Панагюрище, се установи по категоричен начин, че от възникване на ПТП до откриването на М. от полицай В. е изминал неустановен период от време.

В обясненията си М. потвърди, че по непредпазливост е допуснал ПТП на процесната дата, като е нанесъл вреди на автомобил на познато му лице – Н К. Напуснал местопроизшествието и тръгнал да търси Каракашев, за да уреди заплащането на щетите. Вкъщи употребил алкохол и на излизането от дома му бил задържан от полицай В.. По описаната в АУАН и НП фактическа обстановка възразява единствено за управлението на автомобила, към момента на възникване на ПТП, под въздействието на алкохол.

В резултат на извършената въззивна проверка съдът констатира, че АУАН и обжалваното НП са съставени в преклузивните срокове по ЗАНН от компетентни, към датата на съставянето им, длъжностни лица. Оправомощава-нето на началника на РУП Панагюрище за издаване на обжалваното НП се доказа със заповед № Із-1745/28.08.2012 г. на Министъра на вътрешните работи (л. 12-13). Същата заповед оправомощава и полицай Л. за съставянето на АУАН № 120, съответно - Заповед № Із-1741 от 28.08.2012 г. (л.11) определя принадлежността му към „служба за контрол” по ЗДвП.

Съдът намира, че е гарантирано участието на наказаното лице в извънсъдебната фаза на производството и правото му на възражения и жалба, реализирано от него в срок. Не основателни са доводите му от жалбата за невъзможност да представи писмени възражения в тридневния срок от съставянето на АУАН. В съдебната фаза на производството не се установи да е имало обективни пречки за това. Спазен е предвидения в закона ред за установяване съдържанието на алкохол в кръвта на М..

            АУАН и НП съдържат съответните реквизити по чл. 42 и чл. 57 ЗАНН и в тях не съществуват пороци, водещи до накърняване на правото на защита на санкционираното лице или обуславящи друг изход на преписката. Правилно в уводната част на НП са посочени изискуемите се данни, позволяващи очертаването на страните на процесуалното и материалното правоотношения, и начина на сезиране на решаващия орган.

            В хода на производството, обаче, не се доказа по несъмнен и категоричен начин М. да е управлявал на 22.03.2014 г., около 21.45 ч., по ул. Стоил Финджеков в гр. Панагюрище собствения си лек автомобил след употреба на алкохол. Тъкмо напротив, установи се, че преписката е образувана и решена по недопустимо предположение на актосъставителя и на началника на РУП Панагюрище за тези обстоятелства. В съдебната фаза на производството наказващият орган е длъжен да извърши пълно и главно доказване на твърденията, обективирани в постановлението му, и неизпълнението на това му задължение следва да се тълкува в полза на наказаното лице, а съдът е длъжен да отмени санкционния акт именно поради недоказаност на нарушението от обективна и субективна страна. Вярно, пред съда се установиха признаци на деяние на М. по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗДвП, наказуемо по реда на чл. 175, ал.1, т. 5 от ЗДвП, но съдът е в невъзможност да измени процесното НП с прилагането на относимите правна квалификация и административни наказания, поради липсата на административно обвинение за това нарушение.

По изложените съображения, и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0310-000155/23.04. 2014 г. на Началника на РУП Панагюрище, с което, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП, на Л.Г.М., с ЕГН **********, са наложени адм. наказания „глоба” в размер на 800 (осемстотин) лева и „лишаване от право” да управлява МПС за срок от десет месеца.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :