РЕШЕНИЕ

 

№ 69 /24.09.2014 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на шестнадесети септември две хиляди и четиринадесета година открито заседание, в състав:

 

                                                                                              Районен съдия: Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря П.З., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов АНД № 109 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното :   

 

            Производството е въззивно, по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.И.И., с ЕГН **********, против НП № 14-0310-000128/25.04.2014 г. на началника на РУП Панагюрище, с което му е наложено наказание “глоба”, в размер на 400 лв. Жалбоподателят твърди, че към датата на извършване на проверката е притежавал за управлявания от него собствен автомобил валидна полица № 02114000280054 за сключена със ЗК Бул Инс задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на разсрочено плащане. За доказване на твърденията си представя копия на добавък към застрахователната полица от 09.04.2014 г., самата полица, с валидност от 08.01.2014 г. до 07.01.2015 г. и сметка № 1126099 за платена на 08.01.2014 г.  застрахователна премия по договора за застраховка, както и сметка № 1126100/09.04.2014 г. В съдебно заседание  жалбоподателят не се явява и не се представлява. Връчителят на призовката е отбелязал, че лицето не е намерено на адреса. Съдът констатира, че адреса на който жалбоподателят е призован съвпада с посочения от него и вписан в АУАН, НП и жалбата постоянен адрес. На същия адрес е получил препис от НП.

Началникът на РУП Панагюрище представя преписката си по случая. В писмено становище обосновава решението си за наказването на И.. Сочи доказателства. Моли за отхвърляне на жалбата. В откритото с.з., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът, като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и като съобрази приложимите законови разпоредби, намира за установено следното:

На 09.04.2014 г., около 02.20 часа, П.И.И., с ЕГН **********, е управлявал личният си автомобил “Тойота Ярис”, с рег. № СА 98 06 ХВ, по ул. “Георги Бенковски” на град Панагюрище. Спрян по надлежния ред за проверка от ст. Полицай П.В.В., на длъжност ВПА по “ООР” при РУП Панагюрище, И. не е представил документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за управлявания от него автомобил, валидна към момента на проверката.

Като е приел, че с това деяние И. е нарушил задължението си по чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ за сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, В. съставил АУАН № 585645 (№ 168 по описа на РУП П-ще) непосредствено след приключване на проверката, в присъствието на И. и в присъствието на очевидеца на нарушението – Стойко Т.Г.. За съставянето му се подписали всички вписани в него лица. При предявяването му, И. лично е вписал в него на реда: “запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:” – “имам възражения”. Препис от акта му е връчен на 09.04.2014 г., видно от разписката към него. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН (на 09.04.2014 г.) е депозирал писмено възражение, с приложени към него сметки за плащане по застрахователен договор по полица № 02114000280054 на 08.01.2014 г. и на 09.04.2014 г., самата полица и добавък към нея от 09.04.2014 г. Самото възражение не е приложено към изпратената от АНО преписка на съда, но от писмото на СДВР, отдел „Пътна полиция”, с което възражението на И. е препратено до началника на РУП Панагюрище по компетентност, може да се направи извод, че възражението е останало в изпращащия административен орган, а по преписката са изпратени само приложените към него документи. Документите по възражението са получени в РУП Панагюрище на 28.04.2014 г. и регистрирани под вх. № 3927, видно от поставения печат на писмото, с което са му изпратени.

Въз основа на акта и на наличната по преписката доказателствена съвкупност, началникът на РУП Панагюрище – П. С Ш – приел, че И. на процесната дата е извършил нарушение по чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ, и издал на 25.04.2014 г. НП с № 14-0310-000128, с което, “на основание чл. 53 ЗАНН и по чл. 315, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 249, т. 1 КЗ”, го е наказал с глоба, в размер на 400 лв. В НП дословно е възпроизведена описаната в АУАН фактическа обстановка и са направени изводи за обективната и субективната страна на нарушение по чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ – „физическо лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е било спряно от движение, не е сключило договор за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, с което виновно е нарушил …”. Екземпляр от НП е връчен на наказаното лице на 28.05.2014 г., видно от изричната разписка за това. Жалбата си срещу него И. е депозирал в отдел „Пътна полиция” на СДВР  на 27.05.2014 г., от който е препратена на РУП Панагюрище на 30.05.2014 г. и регистрирана съответно с вх. № 5085/03.06.2014 г.

Полицаите В. и Г. потвърждават при разпита им основанието за повдигане на административно обвинение на И. и реда за образуване на производството срещу него. Едва в съдебно заседание поясняват (В.), че на стъклото на автомобила не е имало стикер за валидна застраховка и че не са извършвали насрещна проверка за сключена застраховка за управлявания от И. автомобил, т. к. не разполагали с автоматизирана система за насрещна проверка.

Такава проверка не се установи да е извършвана впоследствие нито от актосъставителя, нито от решилия преписката орган.

От приложените към жалбата (и към възражението) на И.  документи се установи, че към 09.04.2014 г. за управлявания от него автомобил „Тойота Ярис”, с рег. № СА 98 06 ХВ, е бил сключен между него и ЗД Бул Инс договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, със срок на действие от 19.00 ч. на 08.01.2014 г. до 24.00 ч. на 07.01.2015 г. Застрахователната премия по договора е платима на четири равни вноски, с падежи съответно на: 08.01.2014 г., 07.04.2014 г., 07.07.2014 г. и 07.10.2014 г. Първата от вноските е платена в срок, а втората – със закъснение от два дни – на 09.04.2014 г.

Със Заповед № з-125/14.01.2014 г. (на л. 16), Директорът на ОДМВР Пазарджик е оправомощил началниците на РУП при дирекцията (принадлежността на РУП Панагюрище към ОДМВР Пазарджик е общоизвестно обстоятелство и не се нуждае от доказване) да издават НП за установени от тях нарушения по чл. 315, ал. 1 и 2 и чл. 315а от КЗ. Със Заповед № Із-1741 от 28.08.2012 г. (л. 19) Министърът на вътрешните работи е определил службите за контрол от системата на МВР, а със Заповед № Із-1745 от същата дата (на л. 17-18), той е определил конкретни длъжностни лица от МВР да съставят АУАН и да издават НП по ЗДвП. Липсва поименна заповед (по т. 3 от последната) на директора на ОДМВР Пазарджик за определяне на държавните служители в МВР – полицейски органи – оправомощени да осъществяват контролна дейност по ЗДвП.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът констатира, че АУАН № 168 и обжалваното НП са съставени в преклузивните срокове по ЗАНН. Осигурено е участието на наказаното лице в извънсъдебната фаза на производството и правото му на възражения и жалба, реализирани от него в срок. Тези обстоятелства не се оспорват от страните, а и безпротиворечиво се потвърждават от същите документи и разписките към тях.

Съдът намира, обаче, че при образуването и решаването на административнонаказателната преписка са допуснати съществени нарушения на закона. Преди всичко следва да се отбележи, че само законосъобразно съставеният акт има едновременно констатираща, обвинителна и сезираща функция и е предпоставка за по-нататъшното надлежно развитие и приключване на производството. Поради това, ЗАНН, в Глава ІІІ, Раздел ІІ “Образуване на АНП”, предвижда строга система от императивни правила по отношение на реда и условията за съставяне на АУАН и изисквания към съдържанието му. От нея (чл. 37) произтича, че АУАН ще бъде законосъобразно съставен тогава, когато съставилото го лице е едновременно персонално, териториално и материално компетентно, т.е. овластено в качеството му на длъжностно лице да съставя актове за определена категория административни нарушения, в определени териториални граници.

При данните, посочени по-горе, съдът приема, че АУАН с рег. № 168 от 09.04.2014 г. по описа на РУП Панагюрище, поставил началото на административнонаказателното производство срещу жалбоподателя, е съставен от материално некомпетентно лице. Законът за движението по пътищата изрично определя “правата ... на съответните служби и длъжностни лица” (чл.1, ал.1). “Контролът по спазване на правилата за движение и на изискванията, определени от закона и издадените въз основа на него нормативни актове, се осъществява от съответните служби по” глава пета. Разпоредбата на чл. 189, ал. 1 ЗДвП овластява длъжностните лица на службите за контрол да съставят актовете, с които се установяват нарушенията по този закон. А актовете за установяване на административно нарушение по чл. 315, ал. 1 и 2 и чл. 315а КЗ се съставят от длъжностните лица на службите за контрол по ЗДвП (чл. 320, ал. 1 КЗ). Видно от министерските заповеди № Із-1741 и № Із-1745/28.08.2012 г. “полицай ВПА по ООР при РУП” П.В. не е сред тях. Дори, като полицейски орган, да е част от звено на ОДМВР Пазарджик, то липсват доказателства за изпълнението на изискванията на т. 1.3 и т. 3 от последната заповед спрямо него за “проведено обучение и проверка на знанията, чрез ежегодно полагане на изпит по ЗДвП” и включването му в поименната заповед за 2014 г.

При това положение, решаващият преписката орган е следвало да прекрати производството с мотивирана резолюция и да укаже да бъде надлежно съставен нов акт. А доколкото въз основа на съставения от некомпетентен орган акт преписката вече е решена и е издадено НП, то същото следва да се отмени на процесуално основание. За компетентността на длъжностните лица, участващи в административнонаказателното производство, съдът е длъжен да следи служебно.

Изложените съображения обуславят краен извод за процесуалната незаконосъобразност на обжалваното НП, която не може да бъде поправена в хода на въззивната му проверка. Ето защо, постановлението следва да се отмени.

За пълнота на изложението, само, следва да се отбележат допуснатите и други нарушения на процесуалния и материалния закон: АУАН и НП не съдържат подробно описание на обстоятелствата, при които се твърди да е извършено вмененото на И. нарушение; за първи път едва в съдебната фаза на производството от актосъставителя се въвеждат нови факти, от значение за решаване на отговорността на И., които не са му били известни при повдигане на обвинението; не са събирани доказателства в подкрепа на вмененото на И. нарушение, при което решението по преписката е „произволно” и не отговаря на извършеното от него деяние; преписката е решена преди постъпването в РУП Панагюрище на възражението (документите към него) на И. и без съобразяване на доказаните от него обстоятелства, обуславящи изключване на отговорността му по чл. 259, ал. 1, т. 1 КЗ, респективно наказването му по чл. 315, ал. 1, т. 1 КЗ. Тези пропуски на актосъставителя и решилия преписката орган съществено ограничават правото на защита на наказаното лице, не позволяват еднозначни изводи на страните и съда за доказателственорелевантните факти и приложимия закон, поради което решението на началника на РУП Панагюрище по преписката следва да се санкционира от съда с отмяната на издаденото от него НП. Ако не бяха допуснати, преписката би могла да има  и друго разрешение – евентуално приложението на чл. 179, ал. 5 или чл. 183, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.

По изложените съображения и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0310-000128, издадено на 25.04.2014 г. от Началника на РУП Панагюрище, с което, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 КЗ, на П.И.И., с ЕГН **********, е наложено административно наказание „ГЛОБА”, в размер на четиристотин лева.

 

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ :