МОТИВИ

към присъда, постановена по НОХД № 144/2014 г. на Панагюрския районен съд

 

Производството е образувано по внесен от Районна прокуратура - Панагюрище обвинителен акт, с който е повдигнала обвинение срещу Л.В.Б.,***, за  престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа обвинението така, както е внесено, по посочените квалификации.

            Подсъдимата се признава за виновна. Не оспорва фактическите обстоятелства относно извършеното от нея. Изразява съжаление за стореното. В последната си дума моли за минимално наказание

            Защитникът на подсъдимата пледира за налагане на наказание в минимален размер. Излага съображения в тази насока. Моли съда да постанови осъдителна присъда като отчете обстоятелството, че делото се разглежда по реда на съкратеното съдебно следствие, характеристичните данни за подсъдимата и семейното и материалното й положение. Моли съда да наложи кумулативно предвиденото наказание глоба в минимален размер.

            Производството по делото бе проведено по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие. От събраните по делото доказателства – самопризнанието на подсъдимата, подкрепено от показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели, писмените доказателства и експертното заключение, които съдът обсъди поотделно и в съвкупност, безспорно се установяват следните фактически обстоятелства досежно главните факти на обвинението:

Свидетелят Евтимов, работи на длъжност мл. ПИ в ПУ гр.Стрелча към РУП Панагюрище. На 20.05.2014г. той бил дежурен по утвърден от Началника на РУП Панагюрище график за времето от 08,30 часа до 17,30 часа заедно с колегата му - полицай Лулчев в района на община Стрелча. Евтимов и Лулчев получили сигнал от доверено лице, че в с.Блатница на ул. „Петнадесета” №1, в дом обитаван от Л.В.Б. се съхраняват  акцизни стоки без бандерол. На 20.05.2014г. около 10,30 часа Евтимов и Лулчев отишли до посочения адрес в с.Блатница, където били посрещнати от  подс. Л.В.Б.. Полицаите обяснили на Б., че имат информация, че в дома, обитаван от нея, се намират цигари без акцизен бандерол и смятат да извършат проверка. Подсъдимата Б.  поканила полицаите  в дома си за да проверят. Влизайки в дома обитаван от Б., полицаите я попитали  дали тя лично  държи такива акцизни стоки без бандерол. Тогава  Б. заявила,че има такива и ще ги предаде доброволно, след което   извадила от един кухненски шкаф в стая от първия етаж на къщата, един картонен кашон със стекове с цигари без акцизен бандерол. Цигарите били  общо 110 кутии  от марките „Velvet Slims” и „DON PREMIUM”. Л.Б. обяснила на полицаите, че кутиите с  цигарите  си ги е купила предния ден от гр.Пазарджик от непознато лице, за собствена консумация. Понеже цигарите били на много изгодна цена, Б. решила да си вземе по голямо количество. Свидетелят Евтимов  съставил на Б. протокол за извършена проверка по ЗМвР и сигнализирал ОДЧ на РУП- гр.Панагюрище за случая. След като получили разпореждания, Евтимов и Лулчев качили подс. Б. на служебния автомобил и  заедно с кашона с цигарите я закарали  в РУП Панагюрище.

С протокол за доброволно предаване от  20.05.2014г. Б. предала на органите  на полицията, 4/четири/ броя стека с цигари с по десет кутии във всеки от тях или общо 40 /четиридесет/ кутии цигари без акцизен бандерол с надпис върху всяка кутия „Velvet Slims”, и 6/шест/ броя стека цигари с по десет кутии във всеки от тях и 10/десет/ броя запечатани кутии цигари или общо 70 /седемдесет/ кутии цигари без акцизен бандерол с надпис върху всяка кутия „DON PREMIUM”. В обясненията относно предадените вещи същата посочила, че цигарите е закупила от пазар в гр.Пазарджик за собствена консумация, като видяла че са без бандерол.Б.  посочила и цената на която ги била закупила.

С разписка цигарите без бандерол били предадени на домакина на РУП-Панагюрище за съхранение.

От изготвената в хода на досъдебното производство съдебно оценъчна експертиза е видно, че стойността на предадените цигари без бандерол  възлиза общо на сумата от  825,00 лева.

Посочената фактическа обстановка безпротиворечиво се установява от събраните по делото доказателства. Подсъдимата признава извършеното и не оспорва фактите по обвинението. Самопризнанията й се подкрепят от  показанията на свидетелите Богоя Евтимов, Лулчев, Николов и Цветанка Б., разпитани  в досъдебното производство, експертното заключение, както и всички останали писмени доказателства, събрани в хода на досъдебната фаза на процеса и приобщени към доказателствения материал по реда на чл.373, във вр.с чл.283 от НПК.

С оглед на така събраните доказателства по делото, при обсъждане на въпросите по чл.301 от НПК, съдът прие от правна страна, че обвинението срещу подсъдимата Л.В.Б. е доказано по несъмнен начин, съгласно изискванията на чл.303, ал.2 от НПК, поради което същата бе призната за виновна в извършването на обективните и субективните елементи на престъпния състав по чл.234, ал.1 от НК.

            От обективна страна е установено, че на инкриминираната дата, подс. Б.,*** къща, находяща се на ул. „Петнадесета” № 1, обитаван от нея, държи акцизни стоки без бандерол – 40 (четиридесет) броя кутии цигари без акцизен бандерол с надпис върху всяка кутия „Velvet Slims” на стойност 300,00 (триста) лева и 70 (седемдесет) броя кутии цигари без акцизен бандерол с надпис върху всяка кутия „DON PREMIUM” на стойност 525,00 (петстотин двадесет и пет) лева, или всички на обща стойност от 825,00 (осемстотин двадесет и пет) лева, като такъв се изисква по закон, съгласно чл. 25 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, като случаят не е маловажен – престъпление по чл. 234, ал.1 от НК.

От субективна страна, подсъдимата е действала при пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавала е обществено–опасния характер на деянието, предвиждала е общественоопасните му последици и е искала настъпването на тези последици.

Поради това, съдът призна подсъдимата Л.В.Б. за виновна в извършването на престъпление по чл.234, ал.1 от НК.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимата съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието,  обществената опасност на дееца, както и подбудите за извършване на престъплението. Съдът прие, че по отношение на подс. Б. следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства на подсъдимата и като такива прие възрастта на подсъдимата, сравнително добрите характеристични данни, признанието, оказаното съдействие на разследващите органи и изразеното съжаление за стореното, сравнително ниската стойност на акцизните стоки, които е държала.

Поради това, и на основание чл. 234 ал.1 от НК, във връзка с чл. 58а, ал. 4 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал.2 от НК, съдът наложи на подсъдимата Б. наказание  лишаване от свобода за срок от четири месеца, глоба в размер на 825.00 лева, платими в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт.

Съдът наложи и кумулативно предвиденото наказание лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК, за срок от четири месеца, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът прие, че за поправяне и превъзпитание на подсъдимата Б., не е необходимо ефективно изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода. Поради това и при наличието на предпоставките по чл.66 от НК, съдът отложи изтърпяването му за срок от три години. Този срок съдът приема за достатъчен, през който подсъдимата да осмисли поведението си за в бъдеще, като през този срок присъдата ще действа предупредително и възпиращо както спрямо подсъдимата Б., така и върху останалите членове на обществото.

Така наложените по вид и размер наказания съдът намира за справедлива и адекватна санкция за извършеното от подсъдимата, като чрез тях ще се въздейства превъзпитаващо спрямо него и възпиращо и предупредително спрямо останалите членове на обществото, а индивидуалната и генералната превенция, посочени като цели на наказанието в чл.36 от НК, могат да бъдат постигнати.

Причините за извършване на престъплението следва да се търсят в ниската степен на обществено съзнание на подсъдимата, в ниската й правна и гражданска култура.

На основание чл. 234, ал. 3 от НК, бяха отнети в полза на Държавата 40 (четиридесет) броя кутии цигари без акцизен бандерол с надпис върху всяка кутия „Velvet Slims” и 70 (седемдесет) броя кутии цигари без акцизен бандерол с надпис върху всяка кутия „DON PREMIUM”, като след влизане на присъдата същите следва да се унищожат.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимата бе осъдена да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик 25,00 лева – разноски за експертиза.

 

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

 

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: