РЕШЕНИЕ

 

№ ............. /18.09.2014 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на десети септември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                              Районен съдия: Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря П.З., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов АНД № 134 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното :   

 

            Производството е въззивно, по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

            Образувано е по жалба на Д.А.А., с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 14-0310-000254, издадено на 24.06.2014 г. от Началника на РУП Панагюрище, с което, на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП, са му наложени административни наказания „глоба”, в размер на 500 лв. и „лишаване от право” да управлява МПС за срок от шест месеца. В жалбата си А. твърди нарушения на процесуалните правила, без конкретизирането им. Не сочи доказателства. Навежда доводи за прилагането на чл. 28 ЗАНН. Моли за отмяната на наказателното постановление изцяло. В съдебно заседание, като потвърждава описаната в АУАН фактическа обстановка, моли за минимално наказание. Изразява съжаление за стореното. Представя доказателства в аргумент на необходимостта от възстановяване на правото да управлява МПС във възможно най-кратки срокове.

Със съпроводителното писмо, с което преписката е изпратена за решаване от районния съд, административнонаказващият орган е представил писмено становище, с което застъпва неоснователност на жалбата. Излага подробно установената от него, в хода на адм. производство, фактическа обстановка. Сочи доказателства. Моли за потвърждаване на наказателното постановление изцяло.

Като съобрази предметните предели на производството и доводите на страните, и след анализ на събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното:

Административнонаказателното производство срещу Д.А.А., с ЕГН **********, е образувано със съставянето на 08.06.2014 г. на АУАН № 290 по описа на РУП Панагюрище за това, че на 08.06.2014 г., около 03,00 часа, в град Стрелча, по ул. „Партизанска”, е управлявал собствения си лек автомобил марка „Джип”, модел „Гранд Чероки”, с рег. № РВ 1587 КМ, след употреба на алкохол. А. е изпробван с техническо средство – алкотест-дрегер ARSK, с рег. № 0288 по описа на РУП Панагюрище, чиято цифрова светлинна скала е отчела съдържание на алкохол в кръвта 1.02 на хиляда. Пробата е регистрирана под № 182 (л. 16) и показана на А. незабавно.  Като е установил, че с деянието е нарушен чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, пол-й С.С.И., на длъжност „младши автоконтрольор” при РУП Панагюрище, съставил същия ден АУАН в присъствието на очевидец на нарушението (св. Н.) и на А.. Акта е подписан от всички посочени в него лица, като нарушителят при предявяването му собственоръчно е записал в него на реда „запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:” - „НЕ”. Възражения не са постъпили от него и в срока по чл. 44, ал 1 ЗАНН. Препис от АУАН е връчен на А. на същата дата срещу подпис, видно от разписката към него. Издаден е талон за медицинско изследване № 0290576 и получаването на екземпляр от него А. е удостоверил с подписа си. По делото не се представиха доказателства той да се е възползвал от правото си да даде материал за химическа експертиза до 04.50 часа на 08.06.2014 г. (в доказателствена тежест на нарушителя).

Въз основа на акта и на наличната по преписката доказателствена съвкупност, началникът на РУП Панагюрище, към ОДМВР Пазарджик – Петко Стоев Шотлеков – като е приел, че Д.А.А. виновно е нарушил забраната по чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, е издал на 24.06.2014 г. НП № 14-0310-000254, с което, на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 174 ал. 1 ЗДвП, му е наложил административни наказания „глоба”, в размер на 500 лв. и „лишаване от право” да управлява МПС за срок от 6 месеца. В наказателното постановление подробно е възпроизведена установената с акта фактическа обстановка, със съставомерните признаци на нарушението. Подписано е от лицето, посочено като негов издател и е подпечатано с печата на РУП Панагюрище.

Наказателното постановление е изпратено на ОДМВР Пловдив за връчване на А. (л. 12), но по преписката липсват доказателства това да е извършено. Жалбата си А. е изпратил на РС Панагюрище на 24.07.2014 г. (п.к. от 23.07.2014 г.).

В хода на съдебното следствие се разпитаха актосъставителя и свидетеля на установяване на нарушението Н.. С показанията си и двамата, категорично и безпротиворечиво, потвърдиха описаната в АУАН фактическа обстановка. В обясненията си нарушителят не я оспори. Съвпадат и изложените от тях обстоятелства за извършването на нарушението на “входа” на гр. Стрелча, на излизане от горски път, както и оказаното съдействие за извършване на проверката. Събраха се допълнително доказателства за семейното положение на А. (л. 28-31). Установи се, че е баща на две малолетни деца и очаква трето (термин 16.09.14).

В резултат на извършената въззивна проверка съдът констатира, че АУАН и обжалваното НП са съставени в преклузивните срокове по ЗАНН от компетентни, към датата на съставянето им, длъжностни лица. Оправомощава-нето на началника на РУП Панагюрище за издаване на обжалваното НП се доказа със заповед № Із-1745/28.08.2012 г. на Министъра на вътрешните работи. Същата заповед оправомощава и полицай И. за съставянето на АУАН № 290, съответно - Заповед № Із-1741 от 28.08.2012 г. определя принадлежността му към „служба за контрол” по ЗДвП.

Съдът намира, че е гарантирано участието на наказаното лице в извънсъдебната фаза на производството и правото му на възражения и жалба, реализирано от него в срок. Жалбата е процесуално допустима, доколкото до приключване на съдебното следствие не се представиха от АНО (в негова тежест) доказателства за начина и датата на връчване на НП на нарушителя. В своевременно издадения му срещу разписка талон за медицинско изследване № 0290576 (л. 21) е вписано уведомяването на А. за мястото и крайния час в който е могъл да се яви за извършване на изследването. Спазен е предвидения в закона ред за установяване на нарушението.

            АУАН и НП съдържат съответните реквизити по чл. 42 и чл. 57 ЗАНН и в тях не съществуват пороци, водещи до накърняване на правото на защита на санкционираното лице или обуславящи друг изход на преписката. Правилно в уводната част на НП са посочени изискуемите се данни, позволяващи очертаването на страните на процесуалното и материалното правоотношения, и начина на сезиране на решаващия орган.

            В хода на производството по несъмнен и категоричен начин са установени авторството и вината на наказаното лице. Изложената в НП фактическа обстановка се потвърди и в съдебната фаза от АУАН № 290/08.06.2014 г., от показанията на свид. И. и Н., от Талон за медицинско изследване № 0290576, от разпечатката от паметта на годното техническо средство, с което А. е изпробван за съдържанието на алкохол в кръвта си. Не се обори презумпцията по чл. 189, ал. 2 ЗДвП. Не се установи мястото на извършване на нарушението да е извън приложното поле на закона. Наложените с обжалваното НП наказания на А. съответстват от обективна страна на предвидената в закона забрана да управлява пътно превозно средство под въздействието на алкохол. Правилно решаващият орган е приложил санкционната разпоредба на чл. 174, ал. 1 ЗДвП. Определянето на наказанията в минималния им размер е съобразено изцяло с тежестта на допуснатото нарушение и личността на дееца. Оказаното съдействие за извършване на проверката, признанието на вината и ниската степен на обществена опасност на дееца не могат да обусловят извод за “маловажност на случая”, респ. прилагането на чл. 28 ЗАНН. Извършеното деяние е с изключително висока степен на обществена опасност, съобразена от законодателя с определянето на минимални граници на наказанието – “лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв.”. Поради забраната по чл. 27, ал. 5 ЗАНН, недопустимо е определянето на наказание под предвидения най-нисък размер на наказанията глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена дейност.

Изложените съображения налагат извод за законосъобразност и правилност на обжалваното НП, поради което то следва да бъде потвърдено.

 

Воден от горното, и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0310-000254/24.06. 2014 г. на Началника на РУП Панагюрище, с което, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП, на Д.А.А., с ЕГН **********, са наложени адм. наказания „глоба” в размер на 500 (петстотин) лева и „лишаване от право” да управлява МПС за срок от шест месеца.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :