РЕШЕНИЕ

гр.Панагюрище, 01.08.2019 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на 15.07.2019 год. в състав: районен съдия Снежана С., при секретаря Нонка С., като разгледа АНД № 108/2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на Г.Д.Г. ***, ЕГН: ********** против НП № 125 от 04.04.2019 год. на Директора на РДГ Пазарджик, с което на жалбоподателя са наложени административни наказания глоба от по 80,00 лв. за нарушения по чл. 104, ал.1, т. 5 и чл. 266, ал.1, във връзка с чл. 108, ал.1, т.2 от Закона за горите, а именно за това, че на 12.12.2018 г. в отдел ***, подотдел „х“ – общинска горска територия, в местността „У.“ в землището на с. Попинци, общ. Панагюрище, с моторен трион „Stihl“, модел „ms 250“ е отсякъл 4,80 пл.куб.метра широколистни дърва от вида топола и върба, от които 1 бр. дърво от вида топола и 3 бр. дървета от вида върба, немаркирани с контролна горска марка и без позволително за сеч по образец, издадено по съответния ред. С обжалваното НП са отнети в полза на Държавата предмета на нарушението: 4,80 плътни куб. метра широколистни дърва от вида топола и върба, от които 1 бр. дърво от вида топола и 3 бр. дървета от вида върба и вещта, средство на нарушението: моторен трион „Stihl“, модел „ms 250“ с фабр. № *********. 

          Релевираните в жалбата обстоятелства се свеждат до това, че издаденото НП е материално и процесуално незаконосъобразно. Твърди се, че описаните в НП дървета не били 4 броя, а 2 броя, от които 1 бр. топола и 1 бр. върба с три разклонения. Твърди се, че дърветата не се намирали в общинска горска територия, а в собствено на жалбоподателя място, което му било възстановено с решение на Поземлената комисия.  Освен това дървото от вида върба започнало да съхне и това била причината жалбоподателят да го отсече. 

     В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с надлежно упълномощен процесуален представител, чрез който поддържа жалбата на посочените в същата основания и пледира за отмяна на НП.

 Въззиваемата страна – АНО, редовно призован се представлява в първото открито съдебно заседание от юриск. Х., надлежно упълномощена, която излага съображения за неоснователност на жалбата. Моли НП, като законосъобразно, да бъде потвърдено.  

Като свидетел по делото бе разпитан И.В. – горски стражар при ТП ДГС Панагюрище. От показанията на същия се установява, че на 12.12.2018 г. по време на работа получил сигнал, че в землището на с. Попинци, в местността „У.“ се извършва сеч с моторен трион. Заедно с колегата си Г., св. В. отишъл на място, където заварил жалбоподателя в момента, в който извършвал сеч на дървета с моторен трион „Stihl“. Установил сеч на 1 бр. топола и 3 бр. дървета от вида върба. Свидетелят В. поискал от жалбоподателя разрешително за сеч, като последният му отговорил, че няма такова. Обяснил му, че многократно бил ходил в Кметството на с. Попинци, но никой не искал да отиде на място и да маркира дърветата. Свидетелят В. извършил проверка на отрязаните пъни и установил, че на същите липсва контролна горска или общинска марка. За случилото се уведомил РУ – Панагюрище. На място пристигнала дежурната оперативно следствена група. Бил направен оглед на местопроизшествието, който поставил началото на досъдебно производство за престъпление по чл.  235, ал.1 от НК. След това св. В. заедно с разследващия екип посетили дома на жалбоподателя, където последният им представил скица с твърдения, че  мястото, където бил отрязал дърветата било негова собственост. При това положение, св. В. заедно с лесничей от ДГС и с помощта на ДжиПиЕс устройство извършили замерване на територията, при което установили, че мястото в което били отсечени дърветата попада в отдел ***, подотдел“х“ – общинска горска територия, в м. „У.“ в землището на с. Попинци.

С постановление от 11.03.2019 г. (л. 8-9 в делото) прокурорът е прекратил наказателното производство за престъпление по чл. 235, ал.1 от НК, приемайки маловажност на случая по смисъла на чл. 9, ал.2 от НК, мотивиран с позитивната характеристика на жалбоподателя, след което изпратил преписката за сведение на РДГ Пазарджик. На база на материалите, изпратени от прокурора, на основание чл. 36, ал.2 от ЗАНН Директорът на РДГ съставил срещу жалбоподателя обжалваното в настоящото производтво НП № 125/04.04.2019 г.  

Предвид възраженията на жалбоподателя и по негово искане по делото бе назначена техническа експертиза със задача да се установи мястото на отсечените дървета, предмет на нарушението. Видно е от заключението на съдебно-техническата експертиза, данните в НП досежно мястото на констатираното нарушение били по горско-стопански план на ТП ДГС Панагюрище, утвърден със Заповед № 394/26.04.2013 г. на ИД на Изпълнителна агенция по горите, като планът не бил оцифрен, координиран и съвместен с картата на възстановената собственост (КВС) като не бил преминал процедурата по обнародването му в Държавен вестник. По тази причина, в писменото заключение не е даден категоричен отговор на въпроса относно точното местоположение на дърветата, предмет на нарушението. В съдебно заседание, след допълнително проучване на материалите по делото, в разпита си вещото лице допълни заключението си и установи с категоричност, че дърветата предмет на нарушението се намират в имот частна държавна собственост, който бил предмет на произнасяне от Поземлена комисия гр. Панагюрище с решение № **************** г. по реда на чл. 18ж, ал.1 от ПП ЗСПЗЗ. С това решение (л. 109-112 в делото) на наследниците на Д.А.Г., наследодател на жалбоподателя, се възстановява правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници на имоти, сред които имот, описан като бостан с площ 0,3 дка при граници и съседи: дере и път, в който имот, според вещото лице, се намирали отсечените дървета. Тъй като процедурата по ЗВСВГЗГФ не била завършена, по смисъла на КВС имотът към момента бил частна държавна собственост, която при завършена процедура ще се трансформира в частна такава на лицата, на които се възстановяват земи в стари реални граници. Вещото лице отговори с категоричност, че имотът в който са се намирали отсечените дървета не се припокрива с описания в НП като отдел ***, подотдел „х“ – общинска горска територия, местността „У.“. Вещото лице установи, че имотът, в който са се намирали дърветата, предмет на нарушението, попада в местността „В.“, подместност „С.“ и не е общинска горска територия.  Вещото лице онагледи на скица, приложена към заключението, че местността „У.“ се намира в североизточна посока от местността „В.“, подместност „С.“. Вещото лице (същото е извършило личен оглед на мястото) установи, че в имота в който са се намирали дърветата, предмет на нарушението, няма никаква растителност. Същият представлявал обработваема площ, по границите на който са били засадени плодни дръвчета. По тази причина според вещото лице, имотът не отговарял на понятието за „гора“ по смисъла на чл. 2 от Закона за горите. Тъй като границата на имота била посочена като дере, вещото лице прави извода, че дънерите на отсечените дървета са в имота на жалбоподателя, а не в дерето. Вещото лице установи, че отсечените дървета са два броя, а не четири, така както е описано в наказателното постановление, от които 1 бр. топола и 1 бр. върба, като върбата била с три разклонения. Същата се намирала в лошо санитарно състояние, като този извод вещото лице прави от наличието на прогниване на дънера, който установило при огледа.

Съдът кредитира заключението на вещото лице по назначената техническа експертиза като пълно и компетентно изготвено и неоспорено от страните по делото. При тези изводи на вещото лице е несъмнено, че дърветата, предмет на нарушението, не са се намирали в общинска горска територия в местността „У.“, отдел *** подотдел „х“, а в имот възстановен на наследодателя на жалбоподателя, представляващ към момента частна държавна собственост поради незавършване на процедурата по ЗВСВГЗГФ. Този фактически извод налага правния такъв, че мястото на извършване на нарушението е погрешно посочено в НП. Само на това основание НП като незаконосъобразно следва да бъде отменено. Това е така, тъй като съдът е ограничен да се произнесе по законосъобразността на НП в рамките на обвинението, а то е че жалбоподателят е извършил непозволена сеч на дървета в отдел ***, подотдел „х“ – общинска горска територия. Категорично мястото на нарушението не е посоченото в НП и тъй като последното е задължителен реквизит на НП, грешното му посочване винаги е основание за незаконосъобразност. Ето защо по това съображение наказателното постановление следва да бъде отменено в цялост, включително и в частта на постановеното отнемане на вещите предмет и средство на нарушението, доколкото крайният извод на съда е, че не е извършено нарушението, така както е описано в НП, предмет на контрол за законосъобразност.

По изложените съображения Панагюрският районен съд в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                                Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно НП № 125 от 04.04.2019 год. на Директора на РДГ Пазарджик, с което на Г.Д.Г. ***, ЕГН: ********** са наложени административни наказания глоба от по 80,00 лв. за нарушения по чл. 104, ал.1, т. 5 и чл. 266, ал.1, във връзка с чл. 108, ал.1, т.2 от Закона за горите, постановено е отнемане в полза на Държавата на предмета на нарушението: 4,80 плътни куб. метра широколистни дърва от вида топола и върба и на вещта, средство на нарушението - моторен трион „Stihl“, модел „ms 250“ с фабр. № *********. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: