Р Е Ш Е Н И Е

79

 

02.08.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Трети юли

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

63

 

2019

 
 


                                       НАХД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Г.Н.Ч.,*** срещу Наказателно постановление № ***г. на Зам. кмета на О.П. по реда на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на О.П. и ЗАНН.

В жалбата се сочи, че обжалваното постановление е незаконосъобразно, тъй като не отговаря на необходимото съдържание и реквизити, предвидени в чл. 57, ал.1 от ЗАНН, не е спазена процедурата по неговото издаване, не е индивидуализиран конят, посочен за собственост на Ч., който е извършил посочените правонарушения и не е описана точно фактическата обстановка, при която са извършени правонарушенията.

Г.Ч. твърди, че не е извършил деяния, с които да осъществи посочените в наказателното постановление правонарушения или и дори и да има някакво нарушение, то е маловажно и не са засегнати в голяма степен правовите обществени отношения.

Моли съда да бъде отменено Наказателно постановление № ***г. на Зам. кмета на О.П. Г. К.П., като незаконосъобразно или да бъде изменено, като бъде наложена глоба в нейния минимум.

Моли, ако съдът счете, че няма процесуални и материални нарушения, водещи до отмяна на обжалваното наказателно постановление, то да бъде отменено на основание чл.28 от ЗАНН, във вр. с чл. 84 от ЗАНН и във връзка с чл. 9, ал.2 от НК – поради малозначителност на деянието.

Видно от приложения по делото АУАН № 26/20.04.2018 г. е, че на 14.04.2018 г., около 09.00 ч., в с. П., общ. Панагюрище, на ул. „Васил Левски“ № **, конят, собственост на Г.Ч. е навлязъл в зеленчуковата градина на П. И. П., като е нанесъл щети върху люцерната и върху насажденията с ягоди, като след това се е преместил в лозето на П. Т. П. и също е нанесъл щети на лозята, бутайки около 10 бр. дървени колове и унищожавайки лозите. Сочи се, че пашуването на животното е осъществено през нощта и сутринта на посочената дата. Посочено е също, че в резултат на нарушението е унищожена селскостопанска продукция на собствениците.

Видно от обжалваното Наказателно постановление № ***г., зам. кметът на Община – Панагюрище – инж. Г. П., е наложил административно наказание глоба в общ размер на на 200,00 лв. на Г.Н.Ч., за това, че конят, собственост на Г.Ч., е навлязъл в зеленчуковата градина на П. И. П., като е нанесъл щети върху люцерната и върху насажденията с ягоди, като след това се е преместил в лозето на П. Т. П. и също е нанесъл щети на лозята, бутайки около 10 бр. дървени колове и унищожавайки лозите. Посочено е, също като в АУАН, че пашуването на животното е осъществено през нощта и сутринта на същата дата, като в резултат на нарушението е унищожена селскостопанска продукцияна собствениците.

Съгласно приложената по делото Заповед № 924/21.12.2015г. на Кмета на О.П., на зам. кмета Г. К.П. са делегирани права да съставя, подписва и издава наказателни постановления за нарушения на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на О.П..

Съгласно Справка за животни в обект по категории № ***от 01.01.2018 г. от Интегрираната система на БАБХ за ушни марки на животните, притежавани от Г.Н.Ч., се констатира, че към 01.01.2018 г. Г.Н.Ч. е отглеждал общо 35 говеда и биволи, от които 10 броя телета и малачета над 1 година и под 2 години – за угояване и 23 броя месодайни крави.

По делото е приета Справка за животни в обект по категории № ***до 31.12.2018 г. от Интегрираната система на БАБХ за ушни марки на животните, притежавани от Г.Н.Ч., от която се констатира, че до 31.12.2018 г. Г.Н. Ч. е отглеждал общо 30 говеда и биволи, от които 28 месодайни крави.

От приложената по делото Справка за животни в обект по категории № *** от 22.05.2019 г. от Интегрираната система на БАБХ за ушни марки на животните, притежавани от Г.Ч., се констатира, че Г.Н.Ч. към настоящия момент отглежда 30 говеда и биволи, от които 28 месодайни крави.

По делото е изслушан актосъставителят К.Я.В., който сочи, че на 14.04.2018 г., свидетелят П.И.П. се е оплакал в Кмество с. П., че конят на Ч. е влязъл и цяла нощ е мачкал нивата му. Установява, че актът е написан пред дома на жалбоподателя Ч. в присъствието на свидетелите П.И.П. и П. Т. П.. Сочи, че никога не е виждал коня. Изяснява, че нивата на П. се намира в близост до реката, където конят е избягал от селскостопанската сграда, в която е отглеждан. Изяснява в обясненията си, че е съставил АУАН по настояване на свидетелите и с подробности, които те са му разказали. Твърди, че не е извършвал проверка и никога не е ходил на място, нито е виждал някога конят, който се твърди, че е собственост на Ч.. Свидетелите са споменали пред актосъставителя, че АУАН се съставя 6 дни след нарушението, когато всички растения по нивата вече са се оправили.

По делото е разпитан свидетелят П.И.П., чиито показания съдът цени изцяло, тъй като същите изцяло се подкрепят от съставения АУАН. Свидетелят разкрива в показанията си, че притежава градина по поречието на река Луда Яна в с. П., като една сутрин през месец април 2018 г., установил, че кон се намира в зеленчуковата му градина под къщата, където има засадени люцерна и ягоди. Сочи, че след като нанесъл поражения в неговата градина, конят минал през лозето на П.П., който е чичо на свидетеля, и там унищожил лозите на 10 кола. Според свидетеля, двамата с чичо му намерили жалбоподателя Ч., който си признал, както пред свидетеля, така и пред чичо му, че конят е негов. П. сочи, че по-късно е отишъл да подпише акта, съставен от актосъставителя В., в присъствието на П. Т. П., като счита, че актосъставителят е ходил да види пораженията, нанесени от животното на Ч.. Потвърждава в показанията си, че АУАН е съставен 3-4 дни след извършване на нарушението, когато актосъставителят В. им се обадил да отидат и да го подпишат. Твърди, че градината, представляваща негова собственост е оградена с мрежа от страната на улицата, а вдясно има канал, през който конят е проникнал в имота на свидетеля П.. Свидетелят П. сочи, че Ч. е плащал обезщетение на М.О. за причинени от коня му щети, преди около 2 години. Изяснява, че конят е бил около една нощ в имота му, което е констатирал по намерените в имота конски изпражнения.

От събраните писмени и гласни доказателства, съдът установи, че на 20.04.2018 г. е съставен АУАН от ***К.Я.В. за това, че на 14.04.2018 г., около 09,00 часа, в с. П., общ. Панагюрище, на ул. „Васил Левски“№ **, кон, собственост на Г.Н.Ч. е навлязъл в зеленчуковата градина на П. И. П., като е нанесъл щети върху люцерната и върху насажденията с ягоди, като след това се е преместил в лозето на П. Т. П. и също е нанесъл щети на лозята, бутайки около 10 бр. дървени колове и унищожавайки лозите. Установи се, че пашуването на животното е осъществено през нощта и сутринта на посочената дата, като в резултат на нарушението е унищожена селскостопанска продукция на собствениците.

Въз основа на описания АУАН е съставено процесното наказателно постановление, като на основание чл. 53, във вр. с чл. 18 от ЗАНН и чл. 16, т.1 от Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на О.П., е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00 лв. на Г.Н.Ч. за нарушение на чл. 7, ал.4 от Наредбата, и глоба, в размер на 100,00 лв., за нарушение на чл. 7, ал.9 от същата наредба. Общият размер на наложените глоби, съгласно процесното наказателно постановление, възлиза на 200,00 лв.

По делото не можа да се установи каква е причината за значителния срок, разделящ датата на извършване на нарушението 14.04.2018 г. и датата на съставяне на самия АУАН - на 20.04.2018 г. Не се установи безспорно и категорично дали актосъставителят е посетил зеленчукавата градина на П.И.П. и лозето на П. Т. П. и как е установил какви са щетите, настъпили в тях. По делото се установи, че АУАН станал основа за издаване на процесното наказателното постановление, е съставен не само по настояване, но и единствено по разказите на свидетеля П.И.П. и неговия чичо- П. Т. П.. От представените по делото справки за животни в обект по категории, изготвени от д-р И.Б., въз основа на данните от Интегрирана информационна система на БАБХ към Министерство на земеделието, храните и горите на Република България, се констатира безспорно и категорично, че през периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. Г. Ч. е отглеждал говеда и биволи – част от които месодайни крави, но няма регистрирани с ушни марки коне. Още по-малко кобила и малко конче. По делото не се събраха доказателства Г.Н.Ч. да притежава нечифтокопитни домашни животни, поради което няма с какво животно да е допуснал нанасянето на щети в зеленчуковата градина на свидетеля П.И.П. и чичо му П. Т. П.. Описаната в процесното наказателно постановление фактическа обстановка и установената по делото фактическа обстановка не съвпадат, тъй като не са констатирани лично от актосъставителя В., който в обясненията си ясно и категорично заяви, че никога не е посещавал недвижимите имоти на свидетеля П. и неговия чичо, а самите свидетели са му заявили, че АУАН се съставя четири дни по-късно, когато пораженията върху посевите вече са заличени.

Така мотивиран на основание чл. 63, ал. 1, във връзка с чл. 42, т.3 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 152 от 07.09.2018 г. на Заместник Кмета на О.П., с което на Г.Н.Ч., с ЕГН- **********,***, е наложена имуществена санкция -  глоба в размер на 100,00 лв. (сто лева)- за нарушение по чл. 7, ал. 4 от Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на О.П. и глоба в размер на 100,00 лв. (сто лева)- за нарушение по чл. 7, ал. 9 от Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на О.П..

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: