Р Е Ш Е Н И Е

78

 

02.08.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Трети юли

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

39

 

2019

 
 


                                          АНД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по жалба на В.Х.В.,***, срещу Наказателно постановление № ***г. Началника на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик.

В жалбата се сочи, че в обстоятелствената част на АУАН и в издаденото въз основа на него наказателно постановление, на В. е вменена отговорност за управление на МПС, без да е представено същото за годишен технически преглед през 2019г. Според жалбата, липсва каквото и да било описание от фактическа страна и не са посочени никакви обстоятелства, при които е извършено приетото и описано нарушение. Съгласно жалбата, липсва дата, на която е следвало да бъде представено за технически преглед МПС, а тя е от съществено важно значение, с оглед установяване на датата на извършване на нарушението и с давностните срокове по смисъла на чл. 34 от ЗАНН.

В жалбата си В. твърди, че разпоредбата на чл. 147, ал.1 от ЗДвП, не вменява конкретно задължение на определено лице, а регламентира, че регистрираните МПС-та и теглените от тях ремаркета подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Сочи се, че задължението за непредставяне в определения срок на МПС за извършване на технически преглед е регламентирано в чл. 181, т.1 от ЗДвП и е по отношение на собственика на МПС, което се управлява.

Според жалбата, липсата на изрично предвидено в ЗДвП задължение за водача В., който не е собственик на МПС, което управлява, да го представи за технически преглед води до вменяване във вина на жалбоподателя на нарушение, което е под обща санкционна норма и се явява материално незаконосъобразно.

Според жалбоподателя В., обвинението по пункт 2-ри от процесното наказателно постановление е несъставомерно, тъй като нормата на чл. 190, ал.3 от ЗДвП не вменява задължение, което жалбоподателят да не е изпълнил, тъй като в тази норма е указано какъв е срокът за заплащане на глобата, наложена с НП, с фиш или съдебно решение, а никъде в текста на наказателното постановление не е указано за глоба, наложена с фиш, докато в процесните АУАН и наказателно постановление, в нарушение на материалния закон, според жалбоподателя, му е вменено да е управлявал МПС с наложена глоба по фиш № М847588/27.01.2018 г. на ОД на МВР Пловдив.

От обжалваното Наказателно постановление № ***г. на Началника на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, се констатира, че на 12.01.2019 г., около 10,52 часа, на път № 606, ІІІ-ти клас, като водач на лек автомобил, марка „Фолксваген“ модел „Кадди Лайф“ с ДР № ** **** **, собственост на „А.К.“ ЕООД – София, В.Х.В. е управлявал лекия автомобил без да е представено удостоверение за годишен технически преглед за 2019 г., като има незаплатена глоба по фиш № М847588 от 27.01.2018 г., издаден от ОД на МВР Пловдив. За нарушението по смисъла на чл.185 от ЗДвП, на жалбоподателя В.В. е наложена глоба в размер на 20,00лв., а за второто нарушение му е наложена глоба, в размер на 20,00 лв.

По делото е приложен АУАН, серия Д, № 763386 от 12.01.2019г., съставен от Г.П.П., на длъжност „Младши автоконтрольор“ в РУ- Панагюрище при ОДМВР- Пазарджик, от който се установява, че В. е управлявал лек автомобил, марка „Фолксваген“ модел „Кадди Лайф“ с ДР № ** **** **, собственост на „А.К.“ ЕООД – София, без да е представено удостоверение за извършен годишен технически преглед за 2019 г., като има незаплатена глоба по фиш № М847588 от 27.01.2018 г., издаден от ОД на МВР Пловдив.

Съгласно приложената по делото Справка за нарушител- водач на В.Х.В., се установява, че за нарушения на жалбоподателя са съставени 7 броя АУАН, 7 броя наказателни постановления и 5 фиша.

Съгласно приложената по делото Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0310-000018/22.01.2019 г., на жалбоподателя В. е наложена принудителна административна мярка „Временно отнемане на свидетелство за управление на МПС“ до заплащане на дължимата глоба.

По делото е приложена Заповед № 8121з-515 от 14.05.2018г. на Министъра на Вътрешните работи, от която се констатира, че Началникът на РУ- Панагюрище при ОДМВР -Пазарджик е оправомощен да издава заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, както и да издава наказателни постановления при осъществяване на контрол на дейност по ЗДвП.

По делото е изслушан актосъставителят Г.П.П., който сочи, че на 12.01.2019 г., заедно със свидетеля Д.К. са извършвали проверки по реда на контрол на автомобилния транспорт,  като е спрял автомобила, управляван от жалбоподателя, за извършване на проверка. Актосъставителят сочи, че при извършване на проверка на документите на лекия автомобил, е представена полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, но не е представен талон за извършен годишен технически преглед. Актосъставителят сочи, че от стикера, залепен на предното стъкло на автомобила е установил, че действието на техническия преглед е до месеца, в който се извършва проверката, поради което, е извършил справка в Р-СОТ и е установил, че управляваното от В. МПС не е преминало през годишен технически преглед за 2019 г.,  а така също жалбоподателят има незаплатени глоби, поради което е съставил АУАН. Изяснява в обясненията си, че Р-СОТ представлява станция за отдалечен достъп, при който се установява, че автомобилът не е преминал през годишен технически преглед, но не се установява до кога е бил валиден стикерът за извършен технически преглед. Сочи също, че ако има представен от страна на водача талон, от него може да се констатира до коя дата е продължението на редовния технически преглед. Изяснява, че отдалечен достъп до базата данни имат само служителите на МВР, като благодарение на тази система е възможна проверка дали автомобилите са откраднати, дали имат валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и дали на съответното МПС е извършен годишен технически преглед.

От показанията на свидетеля Д.Г.К., които съдът цени изцяло, като непротиворечиви с останалите събрани по делото доказателства, се констатира, че са извършвали полицейска проверка заедно с актосъставителя П. и жалбоподателя В. не е можел да представи талон за извършен годишен технически преглед за 2019 г.  Свидетелят сочи, че валидността на техническия преглед е приключвала седмица преди датата на осъществяване на проверката, но няма спомен точно кога, тъй като е нямало талон за такъв преглед.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че на 12.01.2019г., около 10,52 часа, на третокласен път № 606 38+221, В.Х.В. е управлявал лек автомобил, марка „Фолксваген“ модел „Кадди Лайф“ с ДР № ** **** **, собственост на „А.К.“ ЕООД – София, като не е представил удостоверителен документ за извършен годишен технически преглед за 2019 г. и е управлявал МПС с незаплатена глоба по фиш № М847588/27.01.2018 г. на ОД на МВР Пловдив.

По делото безспорно се установи, че управлявания от В. лек автомобил е чужда собственост. Това обстоятелство е отразено както в съставения след проверката АУАН, така и в процесното наказателно постановление. Този факт е установен от АНО въз основа на представените от самия В. документи за регистрацията на автомобила, както и личните му документи, удостоверяващи правоспособността му да управлява МПС.

По делото не се представиха доказателства дали жалбоподателят В. е служител на дружеството -собственик на лекия автомобил и по какъв начин е оправомощен да го управлява. Установи се безспорно и категорично, че В.Х.В. е държал всички документи за регистрацията на МПС, което е управлявал, което от своя страна означава, че е управлявал МПС без да е спазено изискването на чл. 147, ал.1 от ЗДвП, а именно- управлявал е МПС без, след като е регистрирано и подлежи на задълителен периодичен преглед, това МПС е било с непроверена техническа изправност.

Съдът счита, че е неотносимо към извършеното от В. деяние възражението отразено в неговата жалба, а именно че -не на него е вменено конкретно задължение да бъде извършен годишен технически предглед на МПС и да бъде установено неговата техническа изправност за 2019 г. Чие задължение е да представи автомобила за извършване на ГТП се определя от нормата на чл. 181 от ЗДвП. В. е нарушил именно задължителната норма на чл. 147, ал.1 от ЗДвП, като е управлявал автомобила без да се увери, че той е с проверена техническа изправност. Това от своя страна влече отговорност, първо, за това, че той не е проверил техническата изправност на автомобила, установено от съответен оторизиран сервиз и второ, защото не е можел да представи талон, удостоверяващ наличието на такъв годишен технически преглед за 2019 г. В настоящия процес съдът не счита необходимо да установява, чие задължение е да бъде представен този автомобил на съответен оторизиран сервиз, който да констатира налице ли е техническа изправност на МПС, защото изпълнителното деяние се състои в управлението на МПС без за същото да е констатирано, че то е технически изправно, след като има изискване тази техническа изправност да бъде проверена на редовен годишен технически преглед.

От представената по делото Справка за нарушител- водач се констатира, че Фиш с № М847588/27.01.2018 г. на ОД на МВР Пловдив, е влязъл в сила и същият наистина е издаден на посочената в процесния АУАН и наказателно постановление дата, като от справката се установява, че този фиш е платен, но по делото не се установи, че към датата на съставяне на Наказателно постановление № ***г. на Началника на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, е било извършено плащане по този фиш.

Жалбоподателят не представи доказателства, че информацията, получена от актосъставителя на 12.01.2019 г., не е отразявала заплащането на всички глоби, които В. е дължал, защото не се представи нито едно доказателство, че глобата по този фиш е била заплатена преди датата на извършената проверка и съставянето на процесния АУАН от 12.01.2019 г.

Констатацията, че не е представен удостоверяващ документ за преминат от МПС с ДР № ** **** **, годишен технически преглед за 2019 г. и наложената му с глоба по фиш № М847588/27.01.2018 г. на ОД на МВР Пловдив не е била платена, е извършена по време на проверка на 12.01.2019 г., като именно за тази дата и час следва да се приеме, че е извършено както първото, така и второто нарушение на В.. След като същият не е представил на АНО удостоверяващ документ за успешно преминат технически преглед преди 12.01.2019 г., то следва да се счете, че нарушението е извършвано до датата на проверката, считано от датата на която МПС е следвало да бъде представено за извършване на годишен технически преглед за 2019 г.

Съдът счита, че издаденото въз основа на АУАН Наказателно постановление № ***г. на Началника на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, е правилно и законосъобразно и същото следва да бъде потвърдено, защото жалбоподателят В.Х.В. не доказа наличието на нарушения в процедурата по съставяне на АУАН и наказателно пастановление, като от събраните по делото доказателства не се установи незаконосъобразност или неправилност на процесното наказателно постановление.

Така мотивиран на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ***г. на Началника на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 147, ал.1 от ЗДвП, на основание чл. 185 от ЗДвП, на  В.Х.В., с ЕГН- **********,***, е наложена глоба в размер на 20,00 (двадесет лева) и за нарушение на чл. 190, ал.3 от ЗДвП, на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20,00 (двадесет лева).

Решението подлежи на обжалване и протест пред Административен съд - Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: