МОТИВИ:

 

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура Панагюрище, за освобождаване от наказателна отговорност на Й.Д.Ч.,*** за престъпление по чл.345, ал.2 от НК, за това, че на 06.11.2017г., в гр.С., по ул. „П.“, е управлявал МПС – лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, собственост на Г.Й.Д.,***, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140 и следващи от ЗДвП, чл.2 и чл. 12 от Наредба № І-45/24.03.2000г.- за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и за предоставяне на данни за регистрираните ППС – престъпление по чл.345, ал.2 от НК.

В проведеното съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Панагюрище поддържа обвинението.

Разпитан в хода на разследването обвиняемият Ч. признава своята вина, не дава обяснения. Разпитан в хода на съдебното следствие признава вината си, дава обяснения.

По делото е приложена Докладна записка рег. № 310р-13828/13.11.2017г., от която се констатира, че процесният лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ се движи без регистрационни номера по ул. „П.“ в град С., управляван от обвиняемия Ч.. Същият е заявил на органите на реда, че никога не е притежавал СУМПС, поради което са свалени регистрационните табели на автомобила, който управлява. Установено е, че в управлявания от Ч. автомобил се превозват дърва за огрев.

От приложената по делото Справка за нарушител/водач на МПС се установява, че на обвиняемия Ч. са съставени 4 бр. АУАН и 4 бр. НП за извършени нарушения на ЗДвП.

От АУАН № 1011/19.10.2018г., издаден от Началника на РУ- Панагюрище при ОД на МВР- Пазарджик, приложен по делото, се констатира, че обвиняемият Ч. управлява лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с ДР№ ********, собственост на свидетеля Г.Й.Д., без да притежава и носи СУМПС. Въз основа на този АУАН е издадено НП№ 17-0310-000872/06.11.2017г., като на Ч. е наложена глоба в общ размер на 110,00лв.

Видно от приложения по делото АУАН № 1070/06.11.2017г., е, че на 06.11.2017г., по ул. „П.“ в град С., обвиняемият Й.Ч. е управлявал МПС без регистрационни табели, собственост на Г.Д., с което нарушава чл. 140, ал.1 от ЗДвП.

От приложената по делото Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0310-00277 от 19.10.2017г. се констатира, че на свидетеля Г.Й.Д. е наложена принудителна административна мярка-  отнемане на 2 бр. регистрационни табели, понеже, като собственик на МПС, е  предоставил управлението му на неправоспособния Й.Ч..

От представената по делото Справка за съдимост рег. № 108/02.03.2018г., издадена от Районен съд гр.Панагюрище се констатира, че Й.Д.Ч. не е осъждан.

От Характеристична справка на обвиняемия Й.Ч. се констатира, че същият е роден в град Панагюрище. Бил на 10 – годишна възраст, когато е починала майка му. Обвиняемият е завършил втори клас в НУ „Паисий Хилендарски“- град С.. Работи в строителството. Същият не е женен, няма криминалистична регистрация в масивите на МВР и не е осъждан.

По делото е приложен Договор за покупко- продажба на МПС, сключен на 09.07.2015г., рег. № 5585/09.07.2015г. по Регистъра за нотариални заверки на Нотариус № 136- К. Д., с район на действие Районен съд- Пловдив, от който се установява, че свидетелят Г.Й.Д. е продал процесното МПС на Н.Н.А.от град Асеновград.

От приложената по делото Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на обвиняемия Ч. се установява, че обвиняемият има три деца, същият не получава трудови доходи, не притежава недвижими имоти и МПС.

Разпитан в съдебно заседание, свидетелят П.М.Б. сочи, че на 06.11.2017г. е бил на работа. Установява, че при извършена проверка на управлявания от обвиняемия Ч. автомобил, е констатирана липса на полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, както и липса на регистрация на името на новия собственик.

От показанията на свидетеля Г.Й.Д. се установява, че свидетелят и обвиняемият не се познават, никога не са се виждали. Сочи, че е продал процесния лек автомобил на 09.07.2015г. на Н.А.от град Асеновград.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че  обвиняемият Й.Д.Ч. никога не е притежавал СУМПС, поради което са отнети регистрационните табели на управлявания от него процесен автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с номер на рамата ***. Установи се безспорно и категорично, че на 06.11.2017г., в град С., по улица „П.“, Й.Д.Ч. е спрян за проверка и е констатирано, че същият управлява процесния лек автомобил без регистрационни табели, с което е нарушил изискванията на Наредба № І-45/24.03.2000г.- за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и за предоставяне на данни за регистрираните ППС.

От съвкупната преценка на всички събрани доказателства, се налага категоричния и несъмнен извод, че обвиняемият е автор на деянието. Събраните по делото доказателства са еднозначни и липсва основание за извеждане на друг извод, различен от направения, а именно, че обвиняемият Ч. е извършил престъплението, в което е обвинен от Районна прокуратура - Панагюрище.

При така установеното от фактическа и от правна страна, настоящият състав на съда намира, че обвиняемият Й.Д.Ч. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал. 2 от НК, като на 06.11.2017г., по ул.“П.“ в гр.С., е управлявал МПС – лек автомобил марка „Опел“ , модел „Астра“с номер на рамата ***, без регистрационни табели, като МПС не е регистрирано по законовия ред. Това престъпление е установено след надлежна проверка, извършена от служителите на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик – свидетеля Б..

Престъплението е формално, като за осъществяване на състава му не е нужно настъпването на друг резултат, като именно с инкриминирането му се оказва наказателно -правна закрила на обществените отношения, в рамките на които се гарантира сигурността на автомобилния транспорт на по-ранен етап, преди настъпването на друг вредоносен резултат.

Деянието е осъществено при форма на вина -пряк умисъл, обвиняемият е съзнавал общественоопасните последици и пряко е целял тяхното настъпване.

При определяне на вида и размера на наказанието, съдът обсъди всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, мотивите и подбудите за извършване на деянието, степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и всички други обстоятелства, имащи значение за определяне на наказанието и наложи наказание при приложението на чл. 78а, ал.1 от НК – като Й.Ч. бе освободен от наказателна отговорност и му бе наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лв.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете направените от Ч. самопризнания и пълното съдействие на служителите на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик по време на проверката.

Отегчаващи вината обстоятелства – управлението на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред и е собственост на трето лице.

Степента на обществена опасност на деянието е завишена предвид факта, че същото се извършва в светлата част на деня и по улиците на град С..  

Степента на обществена опасност на обвиняемия, като деец е ниска, предвид чистото му съдебно минало.

За престъплението, в извършването на което обвиняемият Ч. бе признат за виновен, се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500,00 до 1000,00лв.  

Съдът счита, че така определеното по вид и размер наказание е справедливо и съответства на извършеното, както и че налагане на наказание в този вид и размер, ще бъде достатъчно за постигане целите на наказанието предвидени в чл. 36 от НК.

Причини за извършване на деянието са ниската степен на правна култура на обвиняемия Ч., проявената от него самонадеяност и незачитане на Закона за движение по пътищата и правовия ред на Република България.

Така мотивиран, съдът постанови своето решение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: