П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2018                                                                                               град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                               

На 21 август                                                                                        година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                                                                     

           

Секретар: Нонка Стоянова

Прокурор:  Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

НОХ дело № 229 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09,15 часа се явиха:

 

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – град Панагюрище се явява районен прокурор Красимир Танев.

Явява  се обвиняемият Б.С.У..

Явява се адв. Т.А., надлежно упълномощен от досъдебното производство.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото. Няма процесуална пречка.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. У.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото. Всички необходими страни в процеса са редовно призовани, поради което

 

         ОПРЕДЕЛИ:

          

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Пристъпи се към снемане самоличността на обвиняемия:

Б.С.У., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан (реабилитиран по право), с ЕГН: **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия по чл.55, чл.115, ал.4 и чл.274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

ОБВ. У.: Наясно съм с правата си. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението. Доброволно съм го подписал.

ПРОКУРОРА: Поддържам споразумението във вида, в който е представено. Моля да впишете и одобрите споразумението със съдебния протокол.

АДВ. А.: Поддържам споразумението. Моля да го одобрите.

На основание чл. 382, ал. 5 от НПК съдът предлага на страните промени в споразумението в насока определяне на един по-висок размер на договореното наказание лишаване от свобода.

ПРОКУРОРА: Госпожо съдия, постигнахме ново споразумение за налагане на наказание 1 година и 6 месеца лишаване от свобода.

АДВ. А.: Постигнахме такова споразумение за наказание 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, с отлагане на същото за срок от 3 години.

ОБВ. У.: Съгласен съм със споразумението. Разбирам последиците от споразумението. Разбирам, че има сила на присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Ще подпиша споразумението доброволно.

Съдът намира, че ще следва да бъде вписан в протокола окончателния вариант на споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, адв. Т.А. и обвиняемия Б.С.У., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което Б.С.У., роден на *** г. в с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан (реабилитиран), с ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2018 г. в местността „Терзиеви ниви“, в землището на гр. Стрелча, без надлежно разрешително е държал огнестрелни оръжия и боеприпаси – 1 (един) брой ловна гладкоцевна пушка с приклад, затворна глава и полуложа със сериен номер „*****“ от „ИЖ-54“ калибър 12 и цеви (с привнесени изменения и интервенции в областта на заключващите се механизми на цевната глава) със сериен номер „****“ от ловно гладкоцевно (двуцевно,успоредно) оръжие марка „ТОЗ-54“, калибър 12; 1 (един) брой ловна двуцевна пушка „ИЖ“ модел ******, калибър 12, със сериен № „******“; 1 (един) брой механично отрязани стандартни цеви за ловно, успоредно гладкоцевно оръжие, калибър 12 от марката „ИЖ“ модел „54“, със сериен номер „*****“; 1 (един) брой едноцевна самоделна пушка с монтиран оптически прицел за стандартни патрони калибър 22 LR; 124 (сто двадесет и четири) броя възпламенителни капсули; 114,23 (сто и четиринадесет цяло и двадесет и три) грама бездимен ловен барут марка „Сокол“; 34 (тридесет и четири) броя ловни патрони калибър 12 от различни марки и модели; 1 (един) брой патрон 16 калибър; 38 (тридесет и осем) броя патрони калибър 22; 1 (един) брой патрон малокалибрен, калибър 22; 7 (седем) броя патрони за късо нарезно оръжие калибър 22; 1 (един) брой патрон калибър 7,62 мм; 2 (два) броя патрони за дълго нарезно оръжие калибър 22; 6 (шест) броя патрони за късо нарезно оръжие калибър 9х19 мм марка „LUGER“; 1 (един) брой патрон калибър 9х18 мм, марка „Sellier&Bellot“; 3 (три) броя патрони за дълго нарезно оръжие от калибрите: 8х57, 7,65х53 и 7,62х39 - престъпление по чл. 339, ал.1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се ОСЪЖДА на наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа с условно осъдения се възлага на Наблюдателната комисия при Община Стрелча.

ОСЪЖДА обвиняемия Б.С.У., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 89,12 лв. (осемдесет и девет лева и дванадесет стотинки), представляващи разходи за съдебно-балистична експертиза, извършена в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР.

 

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                                 ЗАЩИТНИК:

       (Красимир Танев)                                     (адв. Т.А.)

                                                                 

 

                                                        ОБВИНЯЕМ:

                                                                        (Б.С.У.)

 

Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че от престъплението не са причинени съставомерни имуществени щети, подлежащи на възстановяване, поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение. Договореното по вид и размер наказание в неговия окончателен вариант е съобразено със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на дееца, а и с него ще бъдат постигнати целите по чл.36 от НК.

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК,съдът

 

                   ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 229/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                  

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на обвиняемия Б.С.У. с ЕГН: **********.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдът намира, че следва да продължи с производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК, предвид разпоредбата на чл. 383, ал.2 от НПК, уреждаща последиците от решаване на делото със споразумение, съгласно която съдът се произнася по прилагането на чл. 53 от НК по реда на чл. 306, ал.1, т.1 от НПК, т.е. с отделно определение.

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките на чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК, като вещите, подробно описани в споразумението и в приемо-предавателен протокол в досъдебното производство, следва да бъдат отнети в полза на държавата, като предмет на престъплението, притежаването на които е забранено. Ето защо и на основание чл. 306, ал.1, т.1 , във връзка с чл. 383, ал.2 от НПК и във връзка с чл. 53, ал.2, б. „а” от НПК, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОТНЕМА в полза на държавата намиращите се в служба „КОС” при РУ Панагюрище:

1.   1 (един) брой ловна гладкоцевна пушка с приклад, затворна глава и полуложа със сериен номер „*****“ от „ИЖ-54“ калибър 12 и цеви (с привнесени изменения и интервенции в областта на заключващите се механизми на цевната глава) със сериен номер „****“ от ловно гладкоцевно (двуцевно,успоредно) оръжие марка „ТОЗ-54“, калибър 12;

2.   1 (един) брой ловна двуцевна пушка „ИЖ“ модел ******, калибър 12, със сериен № „******“;

3.   1 (един) брой едноцевна самоделна пушка с монтиран оптически прицел на нея за стандартни патрони калибър 22 LR

4.   1 (един) брой механично отрязани стандартни цеви за ловно, успоредно гладкоцевно оръжие, калибър 12 от марката „ИЖ“ модел „54“, със сериен номер „*****“

5.   1 (един) брой гилза 12 калибър;

6.   1 (един) брой гилза 7,62х39 калибър;

7.   2 (два) броя метални пълнители за пушка „Манлихер“;

8.   1 (един) брой метална кутия с надпис „Порох сокол“, съдържаща 114,23 (сто и четиринадесет цяло и двадесет и три) грама бездимен ловен барут марка „Сокол“;

9.   2 (два) броя пластмасови кутийки – едната с надпис „Живело“, другата с надпис „патрони кал. 5,6 мм“, съдържащи общо 119 (сто и деветнадесет) броя възпламенителни капсули и 5 (пет) броя гилзи от същите, след проведено изследване;

10.               19 (деветнадесет) броя ловни патрони калибър 12 от различни марки и модели и 15 (петнадесет) броя гилзи кал. 12, след проведено изследване;

11.                1 (един) брой гилза от патрон 16 калибър, след проведено изследване;

12.                30 (тридесет) броя патрони калибър 22 марка „VOSTOK“ и 8 (осем) броя гилзи от патрони калибър 22, след проведено изследване;

13.                1 (един) брой гилза от патрон малокалибрен, калибър 22, марка „VOSTOK“, след проведено изследване;

14.                3 (три) броя патрони калибър 9х19 мм, марка LUGER, и 3 (три) броя гилзи от патрони 9х19 мм марка LUGER, след проведено изследване;

15.                1 (един) брой гилза от патрон калибър 9х18 мм, марка „Sellier&Bellot“ след проведено изследване;

16.                3 (три) броя гилзи от патрони за дълго нарезно оръжие от калибрите: 8х57, 7,65х53 и 7,62х39, след проведено изследване;

17.                Резервни части за оръжие – парче от цев с дължина 5,5 см, два броя заключващи механизми с патронен упор, един брой барабан с пет гнезда и седем броя съставни части от ударно-спускателен механизъм.

 

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране с жалба и протест в 15-дневен срок пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

                                                                 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09,45 часа.

 

                           

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: