П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2018                                                                                               град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                               

На 03 август                                                                                      година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                                                                                                                                                                    

Секретар: Нонка Стоянова

Прокурор: Николай Топкаров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

НОХ дело № 208 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10,18 часа се явиха:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – град Панагюрище се явява прокурор Николай Топкаров.

Явява  се обвиняемият В.Т.А..

Явява се адв. Ц.Ч., надлежно упълномощена.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.Няма процесуална пречка.

АДВ. Ч.: Моля да се даде ход на делото.

ОБВ. А.: Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото. Всички необходими страни в процеса са редовно призовани, поради което

ОПРЕДЕЛИ:           

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът запитва обвиняемия владее ли български език. Същият отговаря утвърдително, като след поредица от въпроси съдът се убеждава в това, че обвиняемият разбира български език. Обяснява, че личното име не е В., а Т.. В. е неговата фамилия. Обяснява дори, че инцидентно е пушил и че това не се случва често. На зададен въпрос от съдията, обвиняемият отговаря, че живее от 2010 г. в България, в гр. Панагюрище. Обяснява, че работи като отговорник на склад. Обяснява, че фирмата в която работи тук е гръцка. Владее дори думи като „инцидентно”. Обяснява значението. Обвиняемият моли, за всеки случай с оглед негова сигурност, в залата да присъства негова добра позната, колежка Л.Т., която владее добре както български, така и гръцки език, за да може случайно ако не разбере някоя дума тя да е до него и да му я преведе.

Съдът, независимо че се убеди че обвиняемият владее български език, с оглед пълна защита на неговите процесуални права, намира че следва да назначи намиращата се в съдебната зала Л.К.Т., подписала в досъдебното производство декларация за владеене писмено и говоримо на гръцки език и декларирала, че е направила верен и точен превод на изготвеното и подписано от обвиняемия споразумение, за преводач на обвиняемия, поради което и на основание чл. 395е от НПК

         ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за преводач на обвиняемия Л.К.Т..

Снема самоличността на преводача:

Л.К.Т., родена на *** г. в гр. Пловдив, живуща ***, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, неомъжена, работеща неосъждана, с ЕГН: **********.

Т.: Имам средно-специално образование. Знам езика писмено и говоримо, защото съм живяла продължителен период от време в Гърция - от 1993 г. до 1998 г. След това всяка година пребивавам там. Отношенията ни с обвиняемия са чисто служебни. Работим в една фирма. Няма работодателска власт по отношение на мен.

Преводачът е предупреден за необходимостта от верен и точен превод. Предупреден е за наказателната отговорност по чл. 290, ал.2 от НК за даване на неверен превод. Обеща да направи точен и верен превод на всичко казано от съда, като убеди съда в разбирането от страна на обвиняемия на български език с изключение на отделни думи, представляващи специфични термини.

Пристъпи се към снемане самоличността на обвиняемия:

В.Т.А., роден на *** г. в ***********************, живущ *** със статут на продължително пребиваващ чужденец, с ЛНЧ: **********, грък, гръцки гражданин, неженен, с висше образование, работещ, неосъждан.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия по чл.55, чл.115, ал.4 и чл.274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

ОБВ. А.: Наясно съм с правата си. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението. Доброволно съм го подписал.

ПРОКУРОРА: Поддържам споразумението във вида, в който е представено. Моля да впишете и одобрите споразумението със съдебния протокол.

АДВ. Ч.: Поддържам споразумението. Моля да го одобрите.

ОБВ. А.: Съгласен съм със споразумението. Разбирам последиците от споразумението. Разбирам, че има сила на присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Ще подпиша споразумението доброволно.

Съдът намира, че ще следва да бъде вписан в протокола окончателния вариант на споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, адв. Ц.Ч. и обвиняемия В.Т.А., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което В.Т.А., роден на *** г. в ***********************, живущ *** със статут на продължително пребиваващ чужденец, с ЛНЧ: **********, грък, гръцки гражданин, неженен, с висше образование, работещ, неосъждан, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2018 г. в гр. Панагюрище е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № **********, след употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол (ТНС), установено по надлежния ред, чрез извършена проверка с техническо средство „Drager Drug Сheck 3000“ - престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева), платима по бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Панагюрище.

Възпитателната работа с условно осъдения се ВЪЗЛАГА на Наблюдателна комисия при Община Панагюрище.

На основание чл. 343г от НК, във връзка с чл.343б, ал.3 от НК, във връзка чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия В.Т.А., със снета самоличност, се ОСЪЖДА на наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 03.06.2018 г.

ОСЪЖДА обвиняемия В.Т.А., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски за преводач в размер на 145,00 лв. (сто четиридесет и пет лева), представляващи направени разходи в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 10,00 лв. (десет лева) държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза ОД МВР Пазарджик и на Районен съд – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложеното наказание глоба.

Вещественото доказателство – запечатан плик с надпис „Drager Drug Chek 3000“, съдържащ проба на обвиняемия В.Т.А., с ЛНЧ: **********, намиращо се  на съхранение при домакина на РУ Панагюрище, ДА СЕ УНИЩОЖИ, предвид невъзможността да се използва повторно и свързаната с това липса на икономическа стойност и невъзможност за реализация в търговския оборот.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                                 ЗАЩИТНИК:

   (Николай Топкаров)                                 (адв. Ц.Ч.)

                                                                 

 

                                                        ОБВИНЯЕМ:

                                                                 (В.Т.А.)

 

                                                        ПРЕВОДАЧ:

                                                                  (Л.К.Т.)

 

Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че от престъплението не са причинени имуществени щети, подлежащи на възстановяване. Договорените по вид и размер наказания са съобразени със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на дееца, а и с тях ще бъдат постигнати целите по чл.36 от НК.

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК,съдът

                   ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 208/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът

 

         ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на обвиняемия В.Т.А. с ЛНЧ: **********.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,44 часа.

 

 

 

СЪД. СЕКРЕТАР:                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: