П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2018                                                                      град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                       

На 15 август                                                                     година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                                                                                                          

Секретар: Иванка Палашева

Прокурор: Николай Топкаров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

НОХД № 166 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11,42 се явиха:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАНАГЮРИЩЕ се явява прокурор Николай Топкаров.

ПОДСЪДИМ - С.П.Ч. – явява се лично и с процесуалния си представител адв. В.В.от ПзАК, редовно упълномощен от днес.

СВИДЕТЕЛ - И.К.И. – редовно уведомен от предишното съдебно заседание, не се явява.

Съдът намира, че следва да проведе разпоредително заседание, на което да се обсъдят въпросите по чл. 248 от НПК, с оглед на което и за обсъждане на тези въпроси съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ Което следва да се обсъдят визираните в този текст от НПК въпроси.

ПРОКУРОРА: Госпожо председател, във връзка с въпросите, които следва да се обсъдят в днешното разпоредително заседание считам, че настоящото дело е подсъдно на РС – Панагюрище и няма основания за спиране на наказателното производство. Като наблюдаващ прокурор на ДП считам, че в хода на ДП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да доведат до ограничаване правата на подсъдимия и предвид това намирам, че са налице всички основания за разглеждане на делото. Искания за събиране на нови доказателства нямам. С оглед явяването на страните в днешното разпоредително заседание считам, че са налице основанията да насрочите делото за разглеждане. Считам, че не са налице основания за промяна на мярката за процесуална принуда. Няма да соча нови доказателства.

АДВ. В.- делото е подсъдно на съда, няма основания за спиране. Има основания за разглеждане по реда на особените правила, няма основания за разглеждане при закрити врати. Няма да имаме нови искания  за събиране на нови доказателства..

ПОДСЪДИМИЯ Ч.:  не са ми нарушени процесуалните права в досъдебното производство, не са ми ограничавани тези права. Искам да сключа споразумение с РП Панагюрище.

Съдът на основание чл. 252, ал. 1 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАВЯ делото на незабавно разглеждане по реда на Глава Двадесет и девета от НПК.

Пристъпи се към снемане самоличността на ПОДСЪДИМИЯ.

ПОДСЪДИМИЯТ С.П.Ч., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН **********.

ПОДСЪДИМИЯ Ч. – получил съм препис от обвинителния акт. Наясно съм с обвинението. Наясдно съм с правата си по смисъла на чл. 55, чл. 115, ал. 4 и чл. 274 от НПК.

Не постъпиха искания за отвод по чл. 274 от НПК.

ПРОКУРОР – Със защитата на подсъдимия С.П.Ч. стигнахме до споразумение,което е в следния смисъл: Подсъдимият С.П.Ч. се признава за виновен по обвинението, което му е повдигнато с ОА и се съгласява да му бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, което да изтъпри ефективно, при първоначален общ режим.

На основание чл.55, ал.1, т.1 във вр. с чл.55, ал.3 да не се налага глоба на подсъдимия Ч..

Предвид изложеното, след ваша преценка на споразумението, моля да го одобрите и същото да бъде вписано в протокола на днешното съдебно заседание.

АДВ. В.- Уважаема госпожо съдия, това е споразумението, което обсъдихме с прокурора и най-вече на параметрите – подсъдимия Ч. се съгласява да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца при общ режим, като на основание чл.55, ал.3 НК да не се налага наказанието глоба. Моля, след като прецените, че споразумението не противоречи на закона и морала, да го одобрите със съответния съдебен акт.

ПОДСЪДИМИЯ Ч. – Наясно съм с параметрите на споразумението Съгласен съм да изтърпя наказанието. Разбирам последиците от споразумението. Разбирам, че споразумението има сила на присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Ще подпиша споразумението доброволно.

СЪДЪТ намира, че ще следва да бъде вписан в протокола от днешното съдебно заседание окончателния вариант на споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, адв. В.В.от ПАК, в качеството на защитник на подсъдимия и подсъдимия С.П.Ч., поради което

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което подсъдимият С.П.Ч., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН **********  се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на *., в с. П.К., общ. Панагюрище, на ул. „Р.К.“ е управлявал МПС – лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Пунто“, с рег. № *, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,95 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез Алкотест дрегер 7410, с № 0627 – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което на основание чл. 343б, ал.1 от НК го осъжда на наказание лишаване от свобода за срок от три месеца при първоначален общ режим на изтърпяване, като на основание чл.55, ал.1, т.1 във чл.55, ал.3 НК не се налага наказанието глоба.

Тъй като на основание заповед регистър № 310ЗЗ-103/*., подсъдимият С.П.Ч. е задържан за срок от 24 часа, съдът, на основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА периода на задържането от наложеното наказание лишаване от свобода с един ден.

 

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                                 ЗАЩИТНИК:

        (Николай Топкаров)                                (адв. В.В.)                                                             

 

                                                         ПОДСЪДИМ:

                                                                  (С.П.Ч.)

 

 

Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че от престъплението не са причинени имуществени щети, подлежащи на възстановяване, поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение. Определените по вид и размер наказания са съобразени със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на неговия извършител, а и с него ще бъдат постигнати целите по чл.36 от НК.

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК,съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 166/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

С оглед приключване на делото, на основание чл.309, ал.1 от НПК съдът

ОПРЕДЕЛИ

Потвърждава мярката за неотклонение, като във връзка с чл. 309, ал.6 от НПК настоящото определение подлежи на жалба и протест в седем дневен срок, считано от днес, пред ПзОС.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 12,17 часа на 15.08.2018г.

 

 

СЪД. СЕКРЕТАР:                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: