П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2018                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                          

На 29 август                                                                         година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                                                                                                                     

Секретар: Иванка Палашева

Прокурор: Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

НОХ дело № 156 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14,13 часа се явиха:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – град Панагюрище се явява прокурор Танев.

ПОДСЪДИМ – С.П.К. – редовно уведомен от предишното по делото заседание, явява се лично.

СВИДЕТЕЛ – Г.С.Д. – редовно призован, явява се лично.

СВИДЕТЕЛ – Е.С.К. – редовно призован, явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРА - Да се даде ход на делото. Няма процесуална пречка.

ПОДСЪДИМ – Моля за мой защитник в настоящия процес да бъде допуснат тук присъстващия адв. М.от ПзАК. Искам да упълномощя г-н М.да ме защитава в процеса.

Адв. М.- Поемам защитата на подсъдимия

 Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДОПУСКА за защитник в настоящия процес на подсъдимия С.П.К. адв. М.от ПзАК.

Съдът констатира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:             

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия С.П.К. – роден на ***г. в гр. Панагюрище, от гр. С., ул. „С.К.” №26, с ЕГН **********, българи, български гражданин, не женен, с основно образование, безработен, без регистрация в Бюрото по труда, не осъждан.

Пристъпи се към снемане самоличността на свидетелите:

СВИДЕТЕЛЯТ Г.С.Д., роден на ***г***, с ЕГН **********,  българин, български гражданин, разведен, със средно специално образование, на работа като старши полицай, ВПА при РУ – Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, неосъждан, без родствени връзки с подсъдимия. Без съдебни дела със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Пристъпи се към снемане самоличността на Свидетеля Е.С.К., роден на ***г***, ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, със средно специално образование, на работа като младши автоконтрольор при РУ – Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, неосъждан, без родствени връзки с подсъдимия. Без съдебни дела със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

ПОДСЪДИМИЯТ - К. – получил съм препис от обвинителния акт. Наясно съм с обвинението.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55, чл. 115, ал. 4 и чл. 274 от НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ К. - Наясно съм с правата си.

Не постъпиха искания за отводи на съда, секретаря и прокурора

Адв. М.– Уважаема г-жо Съдия, макар и в последния момент, постигнахме споразумение с представителя на РУ Панагюрище срещу което подсъдимия не възрази, молим да ни изслушате да го изложим пред вас. Твърдим, че не противоречи на закона и морала и ще молим да го одобрите.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Съдия, със защитника на подсъдимия адв. М., постигнахме споразумение настоящото производство да приключи със съдебно споразумение в следния смисъл: Подсъдимият С.П.К. се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, по чл. 343б, ал.3 от НК. На осн. чл. 53, ал.1,  т.1 във връзка с чл. 343б, ал.3, от НК С.П.К. приема да изтърпи наказание -  лишаване от свобода за срок от 5 месеца, изпълнението на което да бъде отложено за изпитателен срок от три години. На осн. чл. 53, ал.3 от НК да не се налага глоба, поради тежкото финансово положение на обвиняемия, както и предвид обстоятелството, че към настоящия момент същия е безработен. С.К. приема на осн. чл 37, ал.1 т. 7 от НК да бъде лишен от правото да управлява МПС, за срок от 9 месеца считано от датата на отнемане на СУМПС, 11.06.2018г.

Възпитателната работа с подсъдимия да се възложи на Наблюдателната комисия в С..

Други условия по споразумението няма, разноски по делото няма.

Веществените доказателства по делото, а именно „DRAEGER DRUG CHECK 3000“– оставен на съхранение при домакина в РУ – Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, да се унищожи, предвид невъзможността да се използва повторно и свързаната с това липса на икономическа стойност и невъзможност за реализация в търговския оборот.

В изложения смисъл, моля да одобрите споразумението и да го впишете в протокола.

Адв. М.- Това е споразумението, което постигнахме. Коректно беше изложено. Моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ К. - Съгласен съм с така изложеното в днешното СЗ споразумение. Разбирам последиците от споразумението. Разбирам, че има сила на присъда и влиза в сила още днес, като не подлежи на обжалване. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Ще подпиша споразумението доброволно.

В залата влязоха свидетелите, които бяха освободени поради изложеното в днешното СЗ споразумение

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                                 ПОДСЪДИМ:

        (Красимир Танев)                         (С.П.К.)          

 

                                                        ЗАЩИТНИК:

                                                                  (Адв. М.)

 

Съдът намира, че ще следва да бъде вписан в протокола окончателния вариант на споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище и  подсъдимия С.П.К., поради което

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което подсъдимият С.П.К. се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, по чл. 343б, ал.3 от НК. На осн. чл. 53, ал.1,  т.1 във връзка с чл. 343б, ал.3, от НК С.П.К. приема да изтърпи наказание -  лишаване от свобода за срок от 5 месеца, изпълнението на което да бъде отложено за изпитателен срок от три години. На осн. чл. 53, ал.3 от НК да не се налага глоба, поради тежкото финансово положение на обвиняемия, както и предвид обстоятелството, че към настоящия момент същия е безработен. С.К. приема на осн. чл. 37, ал.1 т. 7 от НК да бъде лишен от правото да управлява МПС, за срок от 9 месеца считано от датата на отнемане на СУМПС, 11.06.2018г.

Възпитателната работа с подсъдимия да се възложи на Наблюдателната комисия в С..

Други условия по споразумението няма, разноски по делото няма.

Веществените доказателства по делото, а именно „DRAEGER DRUG CHECK 3000“– оставен на съхранение при домакина в РУ – Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, да се унищожи, предвид невъзможността да се използва повторно и свързаната с това липса на икономическа стойност и невъзможност за реализация в търговския оборот.

Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място,че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че от престъплението не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение. Определените по вид и размер наказания са съобразени със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на подсъдимия, а и с тях ще бъдат постигнати целите по чл. 36 от НК.

По тези съображения и на основание чл. 384, ал.1 във връзка с чл. 382,  ал.7 и във връзка с чл. 24, ал. 3 от НПК, Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 156/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

 ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия С.П.К., с ЕГН **********.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

Протоколът се изготви на 29.08.2018г. в съдебно заседание, което приключи в 14,45 часа.

 

СЪД. СЕКРЕТАР:                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: