О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                    /15.08.2018 г., гр.Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на петнадесети август две хиляди и осемнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 223 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е въз основа на жалба от В.И.Д. с ЕГН: ********** срещу фиш, серия М, № 948708 от 31.07.2018г.

Жалбата е подадена директно в РС Панагюрище, входирана е на 09.08.2018 г. под вх. №2306 и е образувано настоящото АНД. По тази причина към жалбата не е приложен обжалвания акт. Приложен е документ с наименование „уведомление“, видно от който на жалбоподателя е съставен фиш за неправилно паркиране в град Панагюрище, в негово отсъствие, на основание чл.186, ал.3 от Закона за движение по пътищата. Този акт не подлежи на обжалване пред съд. Жалбата следва да се приеме като оспорване   по смисъла на чл.186, ал.2 от ЗДв.П, като се изпрати на Началника на РУ – Панагюрище по компетентност, за започване на процедурата по съставяне на акт. 

По изложените съображения Панагюрският районен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

НЕ внася делото за разглеждане в открито съдебно заседание.   

Прекратява производството по АНД №223/2018 г. по описа на Районен съд - Панагюрище, поради липса на годен предмет на обжалване.

         Жалбата, ведно с приложения към същата преглед на фиш,  да се изпратят  на Началника на РУ Панагюрище по компетентност, за започване на процедурата по чл.186, ал.2 от ЗДв.П

По делото да останат копия на жалбата и документа с наименование „уведомление“.

Препис от определението да се изпрати на РУ Панагюрище за сведение и изпълнение.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, който може да го обжалва в седмодневен срок пред Административен съд - Пазарджик. 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: