О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ …….........../07.08.2018 г., гр. Панагюрище

 

Районен съд- Панагюрище в закрито съдебно заседание на седми август две хиляди осемнадесета година в състав:

 

                                                                                   Районен съдия: Магдалена Татарева

                                                                               

като разгледа докладваното от съдията ч.н.д. 198 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

Образувано е по жалба на З.Г.А.,*** и М.А. ***, депозирана чрез техния процесуален представител адв. Р.П. срещу Постановление от 13.07.2018г г. на Районна прокуратура – Панагюрище, с което е прекратено наказателното производство поп ДП №113/2018 по описа на РУ- Панагюрище, пр.пр. вх. №364/2018 по описа на РП- гр. Панагюрище за престъпление по чл. 133, ал. 1 НК.

В жалбата се излагат доводи, че обжалваното постановление е необосновано и незаконосъобразно, тъй като проведеното по делото разследване не е всестранно, обективно и пълно. Посочено е, че е неправилна дадената правна квалификация на извършеното деяние, като същото следва да се квалифицира по чл. 134, ал. 3 пр. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 НК. Излага се, че по делото не е изяснено дали са допуснати нарушения по ЗЗБУТ, както и че по досъдебното производство не са разпитани всички свидетели, които биха могли да допринесат за разкриване на обективната истина. Излага се, че следва да бъдат събрани и доказателства посредством назначаването на експертиза, поставяне на свидетел Д. в очна ставка с пострадалите. Предвид изложеното се моли да се отмени обжалваното постановление и производството да се върне на Районна прокуратура – Панагюрище за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия по разследването.

            Досъдебно производство 113/2018 г. по описа на РУ- Панагюрище е образувано на 05.04.2018г.  г., на основание разпоредбата на чл. 212, ал. 2 от НПК, за извършено престъпление по чл. 133 НК.

            С постановление от 13.07.2018 г. Районна прокуратура – Панагюрище е прекратила наказателното производство, на основание разпоредбите на чл.  243, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, приемайки че въз основа на събраните доказателства не може по безспорен и категоричен начин, да се направи изводът, че св. К.В.Д. е осъществила от обективна и субективна страна престъпно деяние по чл. 133, ал. 1 от НК.

От фактическа страна, съдът намира за установено следното:

Свидетелите М.А., З. А. и А.Р.работят в търговско дружество „Пимо-СВ“ООД на длъжност общ работник, строителство на сгради, по силата на сключени трудови договори. В гр. Панагюрище търговско дружество „Асарел Медет“ АД решило да извърши ремонтни работи на ядко-хранилище, за което било наето търговско дружество „Пимо-СВ“ООД. На 16.02.2018г. започнали строителните работи на обекта, на който полагали труд и свидетелите - М. А., Зл. А. и А.Р. с прекъсвания. На конкретния обект тримата свидетели работели по реконструкция на стар склад, който трябвало да стане ядко- хранилище. Първоначално те изградили изолация на късата фасада на склада. След това прекъснали работа и към началото на месец март 2018г. подновили работата по склада. Работата им се състояла в това да положат изолация от стиропор по лицевата дълга фасада на склада. М.А.,Зл.А. и А.Р. били включени в група от общо девет човека, които изградили скеле, което било стандартно от метални тръби, захванати с «жабки» и поставени дървени талпи върху него. Скелето работниците изградили по дължината на фасадата. Направили три рамки, като всяка била висока по два метра или общо шест метра, колкото била висока и самата сграда. На всяка рамка работниците поставили дървени талпи дълги по четири метра. Самото скеле било захванато от работниците за сградата на около седем-осем места. Захващането било с анкерни болтове захванати за фасадата. Самата фасада била изградена от панели, След изграждането на скелето М.А., Зл.А. и А.Р. започнали да работят, като всяка сутрин преди започване на работа се подписвали в книгата за инструктаж, след това се качвали на скелето и започвали да работят. Свидетелят К. Д., който също работел в дружеството „Пимен СВ“ ООД бил технически ръководител на обекта. На дата 05.04.2018г. М.А., Зл.А. и А.Р. работили отново по обекта. След като обядвали тримата свидетели се качили на скелето, а другите от групата работели по долната част на фасадата. М.А., Зл.А. и А.Р. се качили по средата на скелето в най-горната му част. Качили на скелето и два стека със стиропор и ги поставили върху талпата на разстояние около три метра и половина един от друг и върху тях поставили друга талпа, като по този начин повдигнали още малко скелето, за да могат да достигнат до стрехата. Върху талпата се качили М.А. и А.Р.. Изведнъж талпата се счупила, двамата политнали към стената и с краката си избутали скелето към асфалтовия път. При падането на земята М. А., Зл. А. и А. Р. се наранили. Колегите му веднага се обадили на телефона за спешни повиквания, като веднага на място пристигнала бърза помощ и тримата били транспортирани в болница „Уни хоспитал“ гр. Панагюрище.

Следствено оперативна група от РУ-Панагюрище посетила местопроизшествието и извършила оглед по повод което е образувано настоящото досъдебно производство.

В хода на разследването М.А.,Зл.А. и А.Р. са разпитани ,като и тримата са заявили, че К. Д. , технически ръководител на обекта не носел вина за инцидента, като се касаело за случайно деяние, а именно счупването на талпата довело до падането на скелето.

По делото е изготвена съдебно-медицинска експертиза по писмени данни от Д-р Б.Х.П.-съд.лекар и Н-к ОКПСМ при МБАЛ «Пазарджик» АД , от заключението на която е видно, че на М.А.А. е причинено: контузия на гръбнака със счупване на Л1 и Л2 поясни прешлени - трайно затрудняване движенията на снагата - по смисъла на чл.129 от НК, за около 11-12 месеца от датата на травмата. Останалите травматични увреждания (охлузвания и кръвонасядания) са причинили на пострадалия-болка и страдание-по смисъла на чл.130, ал.2 от НК, за около 3-6 дни от датата на травмата.

По делото е изготвена съдебно-медицинска експертиза по писмени данни от Д-р Б.Х.П.-съд.лекар и Н-к ОКПСМ при МБАЛ «Пазарджик» АД , от заключението на която е видно, че на З.Г.А. е причинено: счупване на дясната подбедрица - трайно затрудняване движенията на снагата - по смисъла на чл.129 от НК, за около 7-8 месеца от датата на травмата. Останалите травматични увреждания (охлузвания и кръвонасядания) са причинили на пострадалия- болка и страдание-по смисъла на чл.130, ал.2 от НК, за около 3-6 дни от датата на травмата.

По делото е изготвена съдебно-медицинска експертиза по писмени данни от Д-р Б.Х.П.-съд.лекар и Н-к ОКПСМ при МБАЛ «Пазарджик» АД , от заключението на която е видно, че на А.М.Р. е причинено: контузии на гръдния кош,корема и крайниците - временно разстройство на здравето ,неопасно за живота - по смисъла на чл.130,ал.1 от НК, за около 10 дни от датата на травмата. Останалите травматични увреждания (охлузвания и кръвонасядания) са причинили на пострадалия-болка и страдание-по смисъла на чл.130, ал.2 от НК, за около 3-6 дни от датата на травмата.

 По делото е изискана проверка от Дирекция „Инспекция на труда“- гр.Пазарджик,р езултатът от която е отразен в протокол и са установени нарушения, за които са изготвени предписания и са съставени АУАН.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата на З.Г.А. и М.А.А. е депозирана в предвидения в разпоредбата на чл. 243, ал. 3 от НПК срок и е срещу акт, който подлежи на обжалване, поради което съдът я намира процесуално допустима.

По същество съдът я намира за основателна, поради следните съображения:

Наблюдаващият прокурор от Районна прокуратура – Панагюрище е преценил, че въз основа на събраните доказателства не може по безспорен и категоричен начин, да се направи изводът, че св. К.В.Д. е осъществила от обективна и субективна страна престъпно деяние по чл. 133, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК е прекратил наказателното производство.

За да достигне до този извод, прокурорът кредитира както показанията на св. Д., така и показанията на пострадалите лица, които при разпита са заявили, че Д. няма вина.

Съдът обаче намира, че този извод на Районна прокуратура – Панагюрище е  основан върху непълен доказателствен материал.

От показанията на всички разпитани до момента свидетели се установява, че на скелето освен тримата пострадали работници са работили и техни колеги, част от групата, която се е занимавала с ремонта на процесната сграда. По делото обаче разпит на посочените свидетели не е извършен. В показанията си св. Д. твърди, че е проверил как е сглобено скелето, като по-късно работниците самоволно са преместили същото. Данни за това обстоятелство не са събрани при разпита на пострадалите лица. Не са събрани и данни за това дали и кога Д. е извършил контрол на монтажа на скелето и дали е съответствало на нормативните изисквания.

Ето защо според съда би било полезно да бъдат разпитани отново пострадалите лица, като се установи кога и как са монтирали скелето по дължината на фасадата, дали след монтирането по този начин е извършен контрол от св. Д., дали след това пострадалите лица или колегите им от работната бригада са премествали скелето, демонтирали части от него или монтирали допълнителни части. За тези факти и обстоятелства следва да се съберат и допълнителни доказателства чрез разпит на свидетелите, които са били очевидци на инцидента и също са работили по фасадата на сградата.  

След събиране на допълнителен доказателствен материал, чрез разпит и преразпит на свидетели по делото, следва да се прецени и необходимостта от назначаване на техническа експертиза, която да установи дали начинът, по който е било монтирано скелето преди процесния инцидент е отговарял на нормативните изисквания.

Едва след събиране на цялостния доказателствен материал, в това число и трудовия договор и длъжностната характеристика към него на свидетеля Д., правнорелевантните факти следва да се подведат под диспозицията на приложимата материална норма, като се даде правилна квалификация на деянието и едва тогава да се извърши правна преценка за съставомерността на деянието.

Поради гореизложените аргументи, съдът намира, че разследването по досъдебно производство 113 по описа за 2018 г. на РУ – Панагюрище не е извършено пълно, всестранно и всеобхватно, като е необходимо да се извършат допълнителни процесуално – следствени действия, описани по – горе, за да се направи опит да се съберат категорични и убедителни доказателства за съставомерността, респ. несъставомерността на престъпно деяние. Към настоящия момент извода на Районна прокуратура – Панагюрище, че не може да се докаже по безспорен и категоричен начин, че св. Д. е осъществила от обективна и субективна страна престъпно деяние от общ характер, е изграден върху непълен доказателствен материал по делото, поради което и не може да бъде споделен от настоящата съдебна инстанция.

По изложените съображения и на основание разпоредбите на чл. 243, ал. 4 във вр. ал. 5, т. 3, от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Постановление от 13.07.2018г г. на Районна прокуратура – Панагюрище, с което е прекратено наказателното производство по ДП №113/2018 по описа на РУ- Панагюрище, пр.пр. вх. №364/2018 по описа на РП- гр. Панагюрище за престъпление по чл. 133, ал. 1 НК.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Панагюрище, с оглед изпълнение указанията на съда, посочени в обстоятелствената част на настоящото определение.

Преписи от определението да се връчат на З.Г.А. и М.А.А., чрез техния процесуален представител адв. Р.П. и на Районна прокуратура – Панагюрище.

Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд – Пазарджик в седемдневен срок от получаването на препис, съобразно разпоредбата на чл. 243, ал. 6 от НПК.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: