О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                    /16.08.2018 г., гр.Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 187 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е въз основа на жалба от Г.Т.З. *** от 09.07.2018 г.,издадено от директора на РДГ-Пазарджик.

Жалбата е подадена директно в Районен съд- Панагюрище, входирана е на 12.07.2018г. под вх. № 2037 и е образувано настоящото АНД под №187 за 2018 г. по описа на съда. С Разпореждане № 282 от 16.07.2018 г. по делото от АНО е изискана административно наказателната преписка, която е изпратена и приложена по делото.

От данните по делото се установява, че на жалбоподателя е наложено административно наказание за това, че е транспортирал дървесина, непридружена с превозен билет, нарушение по чл. 213, ал. 1 Закона за горите.

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 ЗАНН наказателните постановления подлежат на обжалване пред районния съд, в районна на който е извършено или довършено нарушението. В конкретния случай от данните по делото се установява дървесината да е натоварена от склад намиращ се в с. Дюлево, като нарушението е констатирано в с. Овчеполци, който попада в районна на Районен съд – Пазарджик. Предвид извършеното нарушение, за което е санкциониран жалбоподателят, а именно продължителното действие по транспортиране, то настоящият съдебен състав приема, че местно компетентен да се произнесе по подадената от З. жалба срещу НП № 237 от 09.07.2018 г.,издадено от директора на РДГ-Пазарджик е Районен съд – Пазарджик. Ето защо производството по настоящото дело следва да се прекрати, а делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд- Пазарджик. Предвид изложеното следва да се отмени и насроченото по делото за 13.09.2018 г. открито съдебно заседание, за което да се уведоми жалбоподателят, АНО и призованите свидетели.

По изложените съображения Панагюрският районен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

Отменя насроченото по делото открито съдебно заседание за 13.09.2018 г. от 11:00 часа, за което да се уведомят,  жалбоподателят, АНО, както и призованите свидетели. 

Прекратява производството по АНД №178/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище и изпраща същото на местно компетентния съд Районен съд – Пазарджик.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: