П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

 

година 2018                                                                                        град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                         

На 21 август                                                                                  година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                           

Секретар: Нонка Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

НЧХ дело № 164 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09,50 часа:

 

Частният тъжителят К.Т.К. – редовно призован чрез неговия законен представител Т.К.К., не се явява. Представлява се от адв. Р. И. от Бургаска АК, надлежно упълномощен..

Подсъдимият П.П.Ш., редовно призован, явава се лично и с адв. К., надлежно упълномощен.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. И.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Ш.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

П.П.Ш., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, работещ,  ЕГН: **********.

ПОДС. П.Ш.: Получил съм  препис от частната тъжба.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55, чл. 115, ал. 4 и чл. 274  от НПК.

Не се направиха отводи на съда и секретаря.

АДВ. И.: Поддържам тъжбата. Поддържам предявения граждански иск, инкорпориран в тъжбата. Правя следното изменение в частта на размера на предявения граждански иск, като се счита предявен за сумата 1 000 лв. за причинените неимуществени вреди.

ДОКЛАДВА се инкорпорирания в частната тъжба граждански иск, предявен от частния тъжител К.Т.К., лично и със съгласието на своя родител Т.К.К. срещу подсъдимия П.П.Ш. за сумата от 5 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени, ведно със законната лихва от инкриминираната дата – 21.01.2018 г. до окончателното изплащане на сумата, като приема направеното от адв. И. изменение в посока намаляване на исковата претенция до 1 000 лв., т.е. гражданският иск да се счита предявен за тази сума.

АДВ. К.: Гражданският иск е своевременно предявен.

Съдът намира, че гражданският иск, така както е предявен отговаря на изискванията на процесуалния закон, като приемането му в наказателния процес няма да затрудни разкриването на обективната истина и няма да стане причина за отлагане на делото. Аргумент за това обстоятелство е, че искът е предявен за неимуществени вреди, които следват от деянието. По тези съображения съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА за съвместно разглеждане  в наказателния процес, предявения от частния тъжител К.Т.К., действащ със съгласието на своя родител Т.К.К. граждански иск за сумата 1 000,00 лв. (хиляда лева), представляваща обезщетение за причинените от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 21.01.2018 г. до окончателното изплащане на сумата.

Конституира като граждански ищец в процеса частния тъжител К.Т.К., действащ със съгласието на своя родител Т.К.К..

АДВ. И.: Моля да допуснете един свидетел, който водим – М.К.К..

АДВ. К.: От името на подзащитния ми, заявявам, че той частично признава фактическата обстановка и съжалява за случилото се. Не е отразено, волно или неволно, предходното поведение на самия пострадал, именно това което е довело до необоснованото поведение на подзащитния ми да реагира по този начин. С оглед становището на колегата за доказателствените искания, да се допусне исканата свидетелка. Моля да бъде допуснат като свидетел внучката на подзащитния ми, която не успяхме да доведем днес. Това е Т.Р.Р., както и А. П.Ш. – брат на подзащитния ми и живее в същата къща.  С оглед направеното изменение на гражданския иск и не само с оглед на това, но по принцип съм склонен на спогодба, защото и най-доброто решение не може да бъде по-добро и справедливо и от най-лошата спогодба.

Съдът преди да се произнесе по направените доказателствени искания на страните и в изпълнение на законовите си правомощия ПРИКАНИ страните към спогодба.

АДВ. К.: Госпожо председател, с колегата повереник на тъжителя постигнахме споразумение за постигане на помирение при следните параметри: Подзащитният ми да се извини на пострадалия. Да заплати обезщетение за претърпяните от пострадалия неимуществени вреди в размер на 800 лв., както и да заплати разноските в размер на 400 лв., като подзащитният ми поеме задължението дължимите суми за обезщетение и за разходи да бъдат заплатени в двумесечен срок, считано от днес. Считам, че това споразумение не противоречи на закона и добрите нрави, моля да го одобрите

АДВ. И.: Параметрите на помирението са така, както договорихме. Не противоречи на закона и морала и удовлетворява интересите на моя подзащитен, поради което моля да бъде одобрено от Вас.

ПОДС. П.П.Ш.: Съгласен съм да постигнем такова помирение.

Съдът като съобрази изявленията на страните намира на първо място, че постигнатото помирение е процесуално допустимо, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното помирение, по силата на което подсъдимият П.П.Ш. с ЕГН: ********** се задължава да заплати на К.Т.К. с ЕГН: **********, действащ със съгласието на своя родител Т.К.К. с ЕГН: ********** сумата от 800,00 (осемстотин) лева, представляваща обезщетение за претърпените от престъплението неимуществени вреди, както и сумата 400,00 (четиристотин) лева направени разноски за възнаграждение на един адвокат, в двумесечен срок, считано от днес.

 

ПОМИРИЛИ СЕ:

 

За К.Т.К.,

действащ със съгласието на своя родител             ПОДСЪДИМ:

Т.К. – адв. Р. И.:                                   (П.П.Ш.)

 

                                                                           ЗАЩИТНИК:

                                                                             (адв. К. К.)

 

                                     

Съдът намира, че така постигнатото помирение не противоречи на закона и добрите нрави, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото помирение в горепосочения смисъл като непротиворечащо на закона и добрите нрави.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед постигнатото помирение, съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради което и на основание чл.289, ал.1 във връзка с чл.24, ал.4, т.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 164/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Предвид постигнатото помирение в тежест на подсъдимия П.П.Ш., със снета самоличност, ще следва да бъде присъдено заплащането на държавна такса в размер на 2% върху материалния интерес, върху който бе постигнато помирение, но не по-малко от 50 лв., съгласно ТДТССГПК.

По тези съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА П.П.Ш. с ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса върху материалния интерес съобразно постигнатото помирение в размер общо на 50,00 лв. (петдесет лева), както и 5,00 лв. (пет лева) само в случай на  служебно издаване на изпълнителен лист.

  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Протокола изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10,16 часа.

 

 

 

 

СЪД. СЕКРЕТАР:                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: