ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Панагюрище, 07.08.2018 год.

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на  07.08.2018 година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

като разгледа материалите по АНД № 140 по описа на съда за 2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството по делото е образувано по жалба на  „К.и М“ ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.С.Ф. против наказателно постановление № 13-001110 от 02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

След образуване на настоящото производство, съдът с разпореждане № 223/05.06.2018 г. е дал указания на АНО, че за първото съдебно заседание следва да представи доказателства за срочността на жалбата. АНО не е изпълнил това си задължение в първото съдебно заседание,проведено на 10.07.2018 г., като процесуалният му представител юриск. Ш. е направила изявление, че от страна на АНО е отправено официално запитване до „Български пощи“, като към 10.07.2018 г. отговор все още не е получен. При това положение съдът е дал ход на делото. Извършил е следващите се процесуални и процесуално-следствени действия, като е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

В срока на изготвяне на решението са постъпили писмени бележки от юриск. Ш., както и известие за доставяне – заверено копие на опис № 242 от 11.05.2018 г. за препоръчана кореспондентска пратка № PS440000X3SEV, видно от която процесното наказателно постановление е получено на 11.05.2018 г. от лице с имената М. Ф. на адреса на управление на юридическото лице, като връчителят е указал и отношението на получателя с лицето, за което е предназначено постановлението – законовия представител (управителя) на „КН и М“ ЕООД. С подписването на разписката, съгласно чл. 180, ал. 6 от НПК, намиращ субсидиарно приложение по силата на чл. 84 от ЗАНН, лицето, чрез което става връчването подписва разписка със задължението да предаде призовката, съобщението или книжата на лицето, за което са предназначени, което в случая е било сторено от връчителя.

Жалбата е подадена чрез АНО на 22.05.2018 г. от правно легитимирано лице, т.е. законовия представител (управителя) на санкционираното юридическо лице М.Ф., но извън установения 7-дневен срок, който има преклузивен характер.

Срокът  за  обжалване  е 7-дневен  и  започва да се брои от следващия ден, т.е. брои се от 12.05.2018 г. При това положение срокът за обжалване на НП е изтекъл на 18.05.2018 г., ден петък. По тези съображения жалбата е процесуално недопустима.

          С оглед на всичко това атакуваното наказателно постановление е влязло в сила  съобразно императивната норма на чл.64 бук.”б” от ЗАНН.

          При така установеното и предвид обстоятелството, че жалбата против НП е процесуално недопустима като просрочена, то същата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати. Преди това дължимо процесуално действие съдът следва да приложи и приеме по делото изпратените с писмените бележки на юриск. Ш. документи за срочността на жалбата, а именно писма от Областна пощенска станция Пазарджик с изх. № 1081/10.07.2018 г., № 1096/13.07.2018 г., ведно със  заверено копие на опис № 242 от 11.05.2018 г. за препоръчана кореспондентска пратка № PS440000X3SEV, както и да отмени хода по същество и възобнови производството.

Предвид изложените съображения, съдът

 

О П  Р ЕД Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението си от 10.07.2018 г., с което е дал ход по съществото на делото и ВЪЗОБНОВЯВА същото.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените с писмени бележки на юриск. Ш.  с вх. № 2108/19.07.2018 г. документи за срочността на жалбата на „К.и М“ ООД срещу наказателно постановление № 13-001110 от 02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, а именно писма от Областна пощенска станция Пазарджик с изх. № 1081/10.07.2018 г., № 1096/13.07.2018 г., ведно със  заверено копие на опис № 242 от 11.05.2018 г. за препоръчана кореспондентска пратка № PS440000X3SEV.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на на  „К.и М“ ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.С.Ф. против наказателно постановление № 13-001110 от 02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като просрочена и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 140/2018 година по описа на РС - Панагюрище.

ОБЯВЯВА наказателно постановление № 13-001110 от 02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за влязло в сила на 18.05.2018 г.

 

          Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на АНО.

 

          Определението  подлежи на обжалване в 15 дневен срок от съобщаването му пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                                                           

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: