П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

година 2018                                                                                        град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                         

На 01 август                                                                                  година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                           

Секретар: Нонка Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

НЧХ дело № 126 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09,30 часа:

 

Не се явява частната тъжителка Г.Д.Р., редовно уведомена от предходното съдебно заседание. Не се явява и адв. К., надлежно упълномощен.

Подсъдимата С.Т.К., уведомена от предходното съдебно заседание, явява се лично и с адв. К., надлежно упълномощен.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. К.: Считам, че ход на делото не следва да се дава, като на осн. чл. 24, ал. 4, т.5 от НПК моля да прекратите производството по наказателното дело.

Съдът намира, че са налице основания за прекратяване на наказателното производство, предвид неявяването на редовно призованата частна тъжителка, както и упълномощения адв. К., като същите не сочат уважителни причини за неявяване в съдебно заседание, поради което, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 126/2018 г. по описа на РС – Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок – от днес за подсъдимата, а за тъжителката – от получаване на съобщението, пред Окръжен съд - Пазарджик.

Подсъдимата и адв. К. напуснаха съдебната зала, след което в залата в 09,32 часа влизат частната тъжителка и адв. К..

Адвокат К.твърди, че е бил във фоайето на съда в 09,30 часа, като проверката на личните карти забавила явяването им в съдебната зала.

АДВ. К.: В 9,30 часа бяхме в съдебната сграда и проверката на личните карти ни забави. В 9,31 часа бяхме в коридора пред залата. Считам, че следваше да има повторно повикване на страните.

Съдът разпорежда адв. К. да се върне в съдебната зала.

АДВ. К.: Считам, че няма основание за отмяна на определението, защото делото започва в часа, в който е определен, а не в часа в който се проверяват документите. Нищо не е пречело, след като ние дойдохме на време от Пазарджик, не е имало пречка за тъжителката и колегата да дойдат на време. Тук става въпрос не за колегиалност, а за точно прилагане на закона.

АДВ. К.: Категорично възразявам срещу това да си отменяте определението. Заявявам, че ако го направите ще обжалвам.

Съдът намира при това изявление на адв. К., че следва да се даде право на жалба на частната тъжителка и нейния повереник до Окръжния съд, в указания 15-дневен срок, който тече от днес.

Протокола изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09,40 часа.

 

 

 

СЪД. СЕКРЕТАР:                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: