Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 29.08.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 195/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  Н.Д.Б. ***, ЕГН ********** против НП 336 от 15.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание чл. 81, ал. 2, т. 2 от ЗБЛД и за нарушение на чл. 7, ал. 1 от ЗБЛД й е наложена глоба в размер на 30 лв. (тридесет лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради неивзършване на вмененото адм.нарушение.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата си, в хода по същество излага, че поради напредналата й възраст и множеството заболявания често губи памет и не помни кога и как е изгубена личната й карта.

За АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

  Жалбоподателката Б. е санкционирана за това, че на 11.06.2018  година в гр. Панагюрище, ул. „ГБ“  № ** не е опазила личната си карта- съобщила е, че същата е изгубена.

  Гореописаното било установено от св. А. С.-***, който съставил АУАН № 336 от 11.06.2018 година против жалбоподателката, а от там и на атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателката на 11.07.2018 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 12.07.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото доказателства - показанията на актосъставителя С., както  и писмените доказателства,  приети по делото.

При така установеното съдът намира, че жалбата е основателна, макар и не по съображенията изложени в нея, а поради следното:

На първо място, от събраните по делото доказателства се установява по безсъмнен начин, че с деянието си Н.Б. е осъществил състава на визираното в чл. 81, ал. 2, т. 2  ЗБЛД административно нарушение. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал.1 ЗБЛД, гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване, като за неизпълнението на посоченото задължение в чл. 81, ал. 2, т. 2 ЗБЛД е предвидена административно-наказателна отговорност. От показанията на разпитаните като свидетели полицейски служители и приложените писмени доказателства се установява по безсъмнен начин, а и по същество не се оспорва от нарушителя, че жалбоподателката Б. не е опазила личната си карта- същата е изгубена. По този начин с деянието си същият е осъществил визирания в чл. 81, ал. 2, т. 2 ЗБЛД административно-наказателен състав, както от обективна, така и от субективна страна, с оглед на което правилно е подведен под административно-наказателна отговорност.

Съгласно разпоредбата на чл. 27 ЗАНН 

 

 

 

 Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Разпоредбата на чл. 28 ЗАНН предвижда, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

Настоящият съдебен състав намира, че в конкретния случай, приложение следва да намери именно разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. Както бе посочено по-горе, действително жалбоподателката е извършила посоченото в АУАН и в НП нарушение по чл. 7, ал. 1  ЗБЛД. Видно от събраните по делото писмени и гласни доказателства, безспорно се касае за нарушение, което може да се квалифицира като "маловажен случай" по смисъла на чл. 28 ЗАНН. Извършеното нарушение, макар формално да осъществява признаците на предвиденото в закона нарушение, поради своята малозначителност е с явно незначителна степен на обществена опасност. По делото не бяха представени никакви доказателства, касаещи настъпил вредоносен резултат, напротив въпреки направеното нарушение, жалбоподателката е съдействал на служителите на РУ-Панагюрище за установяване на нарушението. Освен това безспорно установено е по делото, че жалбоподателката страда от множество заболявания, същата е в напреднала възраст – на 81 години, като в представената и приета по делото медицинка документация се установява, че жалбоподателката от около година е с нарушения на паметта и забравя какво е казала или правила, което състояние изисква постоянни грижи. С оглед на всичко изложено процесния случай следва да се приеме като маловажен и приложение да намери разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. В този смисъл, при маловажни случаи на административни нарушения,  административнонаказващият орган следва да приложи чл. 28 от ЗАНН. В настоящия случай компетентният орган не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение.

Когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но административнонаказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради противоречието му със закона. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г. на ВКС, ОСНК, постановено по т.н.д. № 1/2007 г. по описа на ВКС.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 336/15.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на Н.Д.Б. с ЕГН: ********** и адрес: *** за нарушение на чл. 7, ал. 1 Закона за българските лични документи (ЗБДЛ)и на основание чл. 81, ал. 2, т. 2 ЗБЛД, е наложена глоба в размер на 30 (тридесет) лева, като незаконосъобразно.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: