Р Е Ш Е Н И Е № ……

                                          гр.Панагюрище, 10.08.2018 год.

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесет и седми юли две хиляди и осемнадесета година, в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Н. Стоянова,  като разгледа АНД № 176/2018 год.,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на С.Н.М. ***, с ЕГН: ********** против НП № ******от ******г. на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която  основание чл. 175, ал.1, т. 4 от ЗДвП и за нарушение на чл. 103 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.

В останалата част наказателното постановление не се обжалва, поради което съдът приема, че е влязло в законна сила.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за явна несправедливост на наложените наказания за обжалваното нарушение. Деянията не се отричат.

         В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от упълномощен защитник, чрез който поддържа жалбата  и пледира за изменяване на НП в обжалваната част и намаляване на наложените наказания глоба и лишаване от правоуправление до законоустановения минимум.

         За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на ******., в 23,50 часа в гр. Панагюрище, на ул. „Р.К.“, като водач на лек автомобил „С.Л.“ с рег. № *******е извършил следното нарушение: не е спрял при подаден светлинен и звуков сигнал за спиране от патрулен автомобил.

За извършеното нарушение, полицай Евтим Кузманов съставил против жалбоподателя АУАН № *******г., който след предявяването му последният подписал без възражения.

При установените горе факти, било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателя на *******г., видно от отбелязването в него, а жалбата против НП била подадена чрез АНО по пощата на *******, т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе от приложените към административно наказателната преписка писмени доказателства, които се признават от жалбоподателя, т.е. не са спорни.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема, че  жалбата е основателна, като наложените наказания следва да бъдат намалени.

Наказанията са наложени в предвидения от закона максимум, като съдът намира, че същите следва да бъдат намалени на 2 месеца лишаване от правоуправлеине и 100,00 лв. глоба, предвид характеристиката на жалбоподателя като водач на МПС, видна от справката за нарушител, както и конкретните обстоятелства, при които е извършил вменените му нарушения. Действително, видно от справката за нарушител на л. 6-9 в делото, преди инкриминираното нарушение жалбоподателят е санкциониран по административно-наказателен път неколкократно, но при всички случаи нарушенията му са с ниска степен на обществена опасност. При това положение наложените наказания за нарушението по чл. 103 от ЗДвП не са съобразени с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН и следва да бъдат намалени на 2 месеца лишаване от правоуправление и 100 лв. глоба.

По изложените съображения и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

                                               Р Е Ш И  :

 

ИЗМЕНЯВА  НП № ******от ******г. на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която на С.Н.М. ***, с ЕГН: ********** на основание чл. 175, ал.1, т. 4 от ЗДвП и за нарушение на чл. 103 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, като НАМАЛЯВА наказанието глоба на 100 (сто) лева, а наказанието лишаване от право да управлява МПС на 2 (два) месеца

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № ******от ******г. на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която на С.Н.М. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 177, ал.1, т. 4, пр. І-во от ЗДвП и за нарушение на чл. 5, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 (сто) лева.

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № ******от ******г. на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която на С.Н.М. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 185 от ЗДвП и за нарушение на чл. 74, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 (двадесет) лева.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: