Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 15.08.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание втори август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД №174/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на И.В.С. ***   с ЕГН: **********   против наказателно постановление (НП) 3/19.01.2018г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което на основание чл.184, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия  (ЗОБВВПИ) и за нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ  му е наложена глоба в размер на 500,00 лв. и отнемане на разрешителното за срок от 6 месеца.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуален представител – адв. В., чрез който поддържа жалбата. Акцентира  на обстоятелството, че жалбоподателят е дал кръвна проба, а санкционните актове били издадени на основание показанията на техническото средство, като не било установено от компетентен служител на КОС употребата на алкохол от жалбоподателя, а компетентните служители на КАТ установили нарушение по ЗДвП. Поддържат се и останалите доводи, изложени в жалбата, че административнонаказателния състав, предвиждащ наказание за този, който носи оръжие по време или след употреба на алкохол, независимо от концентрацията,  не бил съобразен с други деяния, извършването на които се забранявало, респ. наказвало над определена концентрация алкохол в кръвта (напр. при управление на МПС и ловуване - над 0,5 на хиляда), а тези деяния не били по-малко общественоопасни .

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител. 

При проверка основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 14.01.2018 г. около 22,00 часа в гр. Панагюрище е носил  личната си ловна гладкоцевна пушка „ИЖ-26 Е“ калибър 12, № ** *****, след употреба на алкохол, установено по реда на Закона за движение по пътищата с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“ № ARSM-0145, на което скалата е отчела 0,25 промила в издишания от лицето въздух, отчетено с проба № 368 в 22,00 часа.

За извършеното нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ Г.Ц. ***  съставил против нарушителя АУАН с фабр. № 696566 от 15.01.2018 г., който след предявяването му последният подписал без възражения.

  Въз основа на АУАН било издадено атакуваното НП. Последното било връчено лично на нарушителя на  26.01.2018 г., видно от отбелязването в него, а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 29.01.2018 г., т.е. в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Видно е от жалбата на въззивника И.С., че на 14.01.2018 г. същият бил на организиран лов в района на с. Панагюрски колонии, като ловът приключил около 16,30 часа. След това С. се прибрал във вилата си в м. „Фетенци“, където вечерял и пил бира. Около 21,00 часа тръгнал да се прибира към дома си в гр. Панагюрище. На ул. „Генерал Дондуков“ той бил спрян за проверка от органите на КАТ и бил проверен за алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“, на който цифовата скала отчела 0,25 промила алкохол. По желание на жалбоподателя му бил издаден талон за медицинско изследване, като му бил разяснен реда за провеждане на същото. Жалбоподателят се явил доброволно в най-близкото медицинско заведение, където дал кръвна проба. Протокола за химически анализ на пробата показва  концентрация на алкохол в кръвта 0,12 промила.

На базата на горните фактически констатации, свидетелят Ц. е съставила АУАН на И.С., въз основа на който по-късно било издадено и атакуваното НП. По подадената срещу НП жалба в Районен съд -Панагюрище първоначално било образувано АНД №42/2018 г., завършило с решение, с което НП било потвърдено. С решение № 409/27.06.2018 г., Административен съд - Пазарджик е отменил решението, постановено по АНД №42/2018 г. по описа на Районен съд- Панагюрище и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда с указание да се съберат доказателства как, кога, по какъв начин и въз основа на какви данни, мл. Експерт Ц. е възприел отразените в АУАН факти и обстоятелства.

В изпълнение на указанията на Административен съд-Пазарджик по настоящото АНД № 173/2018 г. е допуснат и разпитан като свидетел мл. експерт Ц., от показанията на който се установи описаната по-горе фактическа обстановка, а именно, че пробата за употреба на алкохол е извършена с техническо средство, от колегите на свидетеля от КАТ, единият от който е бил Й.Й., за което е съставена и приложената по делото докладна. Свидетелят също така посочва, че процесното оръжие му било предадено от жалбоподателя С. вечерта на четиринадесети януари, а АУАН е съставен от свидетеля Ц. на следващия ден - петнадесети януари.

Възприемайки безспорно установените факти, а именно, че на мл. експерт Ц. лично от С. му е било предадено процесното ловно оръжие вечерта на четиринадесети януари пред районното управление в гр. Панагюрище, както и че след извършена проверка, за която е съставена приложената по делото докладна записка от 14.01.2018 г. на мл. експерт Й., съдът намира че административно-наказателната отговорност на жалбоподателя за извършено нарушение по чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ е законосъобразно ангажирана. 

От събраните по делото доказателства се установява, че различен АУАН от приложения по делото серия Г, бл. № 696566 от 15.01.2018 г. не е съставян, като и че мл. експерт Ц. лично е възприел носенето на оръжие от жалбоподателя, доколкото същото му е предадено вечерта на четиринадесети януари пред РУ- Панагюрище лично от жалбоподателя, като за употребата на алкохол от жалбоподателя е извършена проверка с „Алкотест-дрегер“ 7410 № ARSM -0145, видно от приложената по делото докладна записка от мл. инсп. Й., извършил проверката за алкохол.

Законодателят не е предвидил различен ред за проверка и установяване за алкохол от лице носещо оръжие, поради което следва приложение да намери редът установен с Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози за установяване наличието на алкохол. Ето защо настоящия съдебен състав приема, че проверката е извършена от правоспособен служител при РУ Панагюрище в сектор КАТ, като е спазен редът, предвиден в Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози за установяване наличието на алкохол. Видно е от приложения на л. 13 (от АНД № 42/2018г. по описа на Районен съд- Панагюрище) талон за изследване, жалбоподателят е приел показанието на техническото средство, в който случай са липсвали основанията за издаването на талон за медицинско изследване, тъй като установената алкохолна концентрация с техническото средство е била под 0,5 на хиляда и е липсвало оспорване. В този смисъл съвсем правилно актосъставителят, възприел правилно фактическата обстановка и на база посоченото в докладната записка намираща се на лист 11 (от АНД № 42/2018г. по описа на Районен съд- Панагюрище) и АНО са санкционирали жалбоподателя за това, че е носил ловното си оръжие след като е употребил алкохол, установено с техническо средство, а не чрез по-късно изготвената химическа експертиза, за извършването на която е липсвало законово основание.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че без правно значение за законосъобразността на съставения АУАН е фактът, че нарушението е извършено на четиринадесети януари, а актът за установяване на административното нарушение е съставен на следващия ден – петнадесети януари. Това е така, тъй като законодателят в разпоредбата на чл. 34 ЗАНН е предвидил, че акт за установяване на нарушението следва да се състави в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или в продължение на една година от извършване на нарушението, т.е. не е предвидено задължение за съставяне на АУАН в момента на извършване на санкционираното нарушение. Ето защо в конкретния случай ирелевантно се явява обстоятелството, че АУАН е съставен и връчен на нарушителя на деня следващ деня на извършване на нарушението.

Относно доводите на жалбоподателя, че деянието, представляващо носене на оръжие по време на употреба на алкохол или след такава употреба е наказуемо, независимо от алкохолната концентрация, докато при шофирането на МПС и ловуването било наказуемо, когато у извършителя се установи концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда следва да се посочи, съдът като правоприлагащ орган, следва да прилага закона точно без да прави сравнителен анализ за съответствието на обществената опасност на различните административни нарушения с предвидените за тях санкции. Оценката на обществена опасност на дадено деяние се дава от законодателя, а не от правоприлагащия орган, което на още по – силно основание се отнася за формалните нарушения, за каквото нарушение е санкциониран жалбоподателят. Законодателят  е преенил, че носенето на огнестрелно оръжие след употреба на каквото и да е количество алкохол е с по-голяма обществена опасност от шофирането на МПС, в случаите в които водачът е употребил алкохол в количество, при което концентрацията е по-малка от 0,5 на хиляда. Този подход на законодателя явно е държал сметка, че целта на нормата на чл. 60, ал.1 от ЗОБВВПИ е опазване живота и здравето на обществото. Общоизвестни са случаите на нелепа смърт, причина за която е немарливото отношение към носенето и съхранението на огнестрелно оръжие, при които рискът е значително увеличен, ако дейността се извършва от лица, употребили дори и минимално количество алкохол.

По горните  съображения съдът намира, че административно-наказващия орган законосъобразно е санкционирал жалбоподателя с наказанието,  предвидено за съответното нарушение.

При определяне вида и размера на административното  наказание за извършеното нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ, АНО е съобразил  приложимата санкционната разпоредба на чл.184, ал.1 от същия закон, както и чл. 27 ЗАНН, като е наложил на нарушителя глоба в минималния размер от 500 лева и наказание „отнемане на разрешителното“ за срок от шест месеца, което е наложено при баланс и правилна оценка на обществената опасност на конкретното деяние.

По изложените съображения, Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                             Р Е Ш И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 3/19.01.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което на И.В.С. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.184, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия  (ЗОБВВПИ) и за нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ е наложена глоба в размер на 500,00 (петстотин) лв. и отнемане на разрешителното за срок от 6 (шест) месеца, като законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  пред Административен съд - Пазарджик.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: