Р Е Ш Е Н И Е

гр.Панагюрище, 17.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският районен съд, в публичното заседание на  27.07.2018 год. в състав:       

                                                             

                                        Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА   

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  Снежана Стоянова  АНД160/18 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Д. Д. Ч. ***, ЕГН: ********** против НП 17-0310-001114 от 01.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.  

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до наличие на материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска.  

          В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител  – адв. И.В. от ПАК, който пледира за отмяна на НП.

          Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 29.10.2017 год. около 11,30 часа в с. *******, на ул. „Подполковник Рашев“ е управлявал собствения си лек автомобил „Сузуки Витара“ с рег. № **********, който е служебно дерегистриран на 24.01.2017 г., установено след направена справка с ОДЧ.

Това било нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като същото било констатирано от служител на РУ – Панагюрище – св. Й.Й., който след извършена проверка съставил АУАН. Актът бил изпратен по компетентност на Районна прокуратура – Панагюрище, където срещу жалбоподателя Д.Ч. било образувано наказателно производство – досъдебно производство № 394/2017 г. по описа на РУ – Панагюрище за извършено престъпление по чл. 345, ал.2 ,във връзка с ал.1 от НК, а именно за това че на 20.10.2017 г. в с. ******* е управлявал МПС – горепосочения лек автомобил, след като бил служебно дерегистриран на 24.01.2017 г. и не е регистриран по надлежния ред.

В хода на разследването било установено, че действително на гореописаната дата, час и място жалбоподателят е управлявал процесното МПС, след като същото било служебно дерегистрирано поради неплатена застраховка гражданска отговорност, като жалбоподателят не е знаел за това обстоятелство.

С постановление на Районна прокуратура – Панагюрище от 23.04.2018 г. наказателното производство против жалб. Д.Ч. било прекратено на основание чл. 9, ал.2 от НК, поради малозначителност на деянието. След влизане в сила на прекратителния прокурорски акт цялото досъдебно производство било изпратено по компетентност на РУ Панагюрище с оглед преценка дали не са налице данни за извършено административно нарушение. По този повод и въз основа на съставения преди това АУАН, описан горе, против жалбоподателя било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. То било връчено лично на наказаното лице, видно от отбелязването в него на 14.06.2018 г., а  жалбата  против  него била  подадена чрез АНО на  19.06.2018г., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе изцяло от показанията на свидетелите Й.Й. и А.М.и писмените доказателства, приложени по делото, на които съдът дава пълна вяра, тъй като са непротиворечиви и взаимно допълващи се.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира че жалбата по съществото си е основателна, като аргументите са следните:

Няма спор по делото, че на инкриминираната дата жалбоподателят е управлявал нерегистрирано МПС, доколкото същото е било служебно дерегистрирано поради неплатена застраховка „Гражданска отговорност“. Установи се безспорно, че за това поведение на жалбоподателя срещу същия било образувано наказателно производство и той е бил разследван за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Безспорно е също така, че наказателното производтво е било прекратено от прокурора на основание чл. 9, ал.2 от НК, като постановлението е влязло в сила. При това положение е несъмнено, че процесното НП е издадено в нарушение на принципа „Non bis in idem“ (не два пъти за едно и също нещо), възведен с нормата на чл. 24, ал.1, т. 6 от НПК, която по силата на чл. 84 от ЗАНН е субсидиарно приложима в административно-наказателното производство. Съгласно цитираната правна норма не се образува наказателно производство (в случая АНП), а образуваното се прекратява, когато спрямо същото лице за същото престъпление  (в случая деяние) има незавършено наказателно производстнво с влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото.

Спрямо жалбоподателя Д.Ч. понастоящем има влязло в сила постановление на РП – Панагюрище за прекратяване на наказателното производство и то за същата деятелност като описаната в наказателното постановление. По тази причина с НП се ангажира отговорността на жалбоподателя за втори път и то за едно и също деяние, т.е. в нарушение на принципа  Non bis in idem“, което е недопустимо.

С оглед на всичко казано до тук, издаденото НП е незаконосъобразно и следва да се отмени на посоченото горе основание.

Налице е и друго отменително основание, представляващо самостоятелно такова, отделно от коментираното вече, а именно: Настоящото АНП е започнало със съставянето на АУАН, датиращ от 29.10.2017 г. Съгласно чл. 34, ал.3 от ЗАНН образуваното административно наказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в 6-месечен срок от съставянето на акта. В конкретния случай НП е било издадено на 01.06.2018 г., т.е. повече от 7 месеца след съставянето на акта, което е драстично нарушение на цитираната по-горе императивна норма.

Неспазването на указания срок за иницииране на производството по налагане на административно наказание е винаги съществено процесуално нарушение, водещо до отмяна на съответния акт, с който такова е било наложено. По тази причина действията по ангажиране на административно наказателна отговорност, извършени след изтичане на сроковете по чл. 34 от ЗАНН са винаги незаконосъобразни, тъй като нарушават правото на защита на жалбоподателя. Ето защо допуснатото нарушение не може да бъде отстранено в съдебната фаза на производството. По тази причина същото представлява самостоятелно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление, наред с нарушението на принципа  Non bis in idem“, обсъдено в началната част на съдебното решение.

По изложените съображения за допуснати съществени процесуални нарушения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

 

                                                            Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯВА НП 17-0310-001114 от 01.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на Д. Д. Ч. ***, ЕГН: ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, като незаконосъобразно.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: