Р Е Ш Е Н И Е № ……

 

гр.Панагюрище, 16.08.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 27.07.2018 г., в състав : районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД № 120/2018 год., за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Н.И.Б. с ЕГН: ********** против НП № 11-01-552/30.04.2018 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл.32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция ( в ред. ДВ бр.43 от 07.06.2016 г.) и за нарушение на чл.13, ал.3, т.5 във връзка с чл.7, ал.1, т.4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор  (в ред. ДВ бр.43 от 07.06.2016г. ) на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 (двеста) лева.

В жалбата се навеждат твърдения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, чиято отмяна се иска.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуален представител, чрез който поддържа жалбата и пледира за отмяна на атакуваното НП.

       За ответника по жалбата - АНО, се явява юрисконсулт М., която оспорва жалбата и пледира НП да бъде потвърдено.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и устни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят Н.Б. е санкциониран за това, че на 10.08.2016 г. в качеството си на Кмет и ръководител на Община Панагюрище – организация, разпореждаща се със средства от общинските бюджети и фондове по смисъла на чл.2, ал.2, т.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на Закона за публичните финанси, не е приложил контролни дейности, включително предварителен контрол за законосъобразност при поемане на задължение преди сключването на договор № 417/10.08.2016 г. с „Инфраинжстрой“ ЕООД гр. София, с който е поел от името и за сметка на Община Панагюрище финансово задължение за извършване на разход на стойност 149 642,92 лв. с ДДС по бюджета за 2016 г. за извършване на СМР на обект „Почистване наноси в коритото на река  Луда Яна в регулацията на гр. Панагюрище“.

За извършеното  нарушение, което било установено от свидетелката Г. при извършена през м. ноември 2017 г. финансова инспекция на Община Панагюрище, против жалбоподателя бил съставен  АУАН № 11-01-552 от 13.11.2017 година.

Въз основа на АУАН  било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на нарушителя на 04.05.2018 г., а жалбата против НП била подадена директно до съда на 11.05.2018 г.,  с оглед на което е процесуално допустима,  като подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и от лице, легитимирано да предизвика въззивен контрол за законосъобразност на НП.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе изцяло въз основа на показанията на свидетеля В.Г., както и от събраните по делото писмени доказателства.   

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че  жалбата е основателна.

Няма спор по делото, че на 10.08.2016 г. жалбоподателят Н.Б., в качеството си на Кмет на Община Панагюрище е сключил договор с „Инфраинжстрой“ ЕООД гр. София, по силата на който търговското дружество се е задължило да извърши СМР на обект „Почистване наноси в коритото на река Луда Яна в регулацията на гр. Панагюрище“, а Община Панагюрище се задължила да заплати за поръчката 149 642,92 лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Видно от договора, плащането било уговорено да се извърши на два пъти – 30% от стойността авансово, след подписването на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и окончателно плащане, след съставянето на протокол за приемане на действително извършените СМР.

Няма спор по делото, че жалбоподателят като Кмет на Община Панагюрище в изпълнение на чл.13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС е утвърдил контролни дейности за предварителен контрол за законосъобразност, озаглавени „Основни процедури за предварителен контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход в Община Панагюрище“. Съгласно утвърдените процедури, предварителният контрол в Община Панагюрище е контрол за законосъобразност и целесъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на управлението и се осъществява чрез проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и извършване на разходи за суми над 300 лв. Съгласно разписаните правила, поемането на задължение се предхожда от изготвяне на заявка за поемане на задължение, представяне на заявката на финансовия контрольор и регистриране на заявката в дневник за заявки. В конкретния случай, видно от показанията на св. Г., заявката е следвало да бъде изготвена от главния експерт по бедствия и аварии към Община Панагюрище Н. М. и предоставена на назначения финансов контрольор, който да даде становище и едва тогава е следвало да се пристъпи към сключването на договора. В случая обаче това не е било сторено преди сключването на договора, а след неговото сключване, за което всъщност на жалобподателя в качеството му на Кмет на Община Панагюрище е вменено нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС, която разпоредба го задължава освен да създава контролни дейности, включващи предварителен контрол за законосъобразност и да прилага тези дейности, т.е. да спазва разписаните правила.

Няма спор по делото, че договор № 417 от 10.08.2016 г. между Община Панагюрище, представлявана от жалбоподателя като Кмет и „Инфраинжстрой“ ЕООД е сключен след проведена обществена поръчка. Видно от показанията на свидетелката В.Г. същата проверила законосъобразността на процедурата за възлагане на обществената поръчка, като установила само едно формално нарушение, свързано с пропуск да се определи мястото на съхранение на документите в периода на провеждане на обществената поръчка. Всички останали нормативни изисквания били стриктно спазени.

При това положение съдът намира, че нарушението е извършено формално, като същото представлява класически пример за маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Аргументите на съда са следните: Съгласно чл. 1 от Закона за обществените поръчки, предметът и целта на закона е да се осигури ефективност при разходването на публични средства, както и на средствата, предоставени от европейски фондове и програми, свързани с извършването на дейности в различни сектори, като извършването на обществените поръчки се основава на принципите на публичност и прозрачност. От показанията на св. Г. се установява, че при възлагането на обществената поръчка, финализирана със сключването на процесния договор не са установени никакви нарушения, свързани с ефективността при разходването на отпуснатите на Община Панагюрище средства, т.е. направен е положителен извод за тяхното ефективно, т.е. законосъобразно и целесъобразно разходване. Целта на предварителния контрол е идентична, т.е. същият се извършва с цел да не се допусне нецелесъобразно разходване на средства преди поемане на финансово задължение. С други думи, липсата на попълнена заявка по никакъв начин не е поставила в опасност ефективността при разходването на средствата, отпуснати за СМР с предмет „Почистване наноси в коритото на река Луда Яна в регулацията на гр. Панагюрище“, тъй като вече е бил извършен в хода на проведената обществена поръчка.

При тези факти деянието на жалбоподателя разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, при което налагането на глоба, макар и в минималния предвиден размер, се явява несъразмерно тежко спрямо степента на обществената опасност на деянието и дееца.

       При това положение и като не е приложил нормата на чл.28 от ЗАНН наказващият орган е издал незаконосъобразен акт. Преценката за "маловажност на случая" подлежи и на съдебен контрол, като в неговия обхват се включва и проверка за законосъобразност на преценката по чл. 28 от ЗАНН от страна на наказващия орган. С други думи, когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не ги е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, като в този случай преценката на съда е преценка за законосъобразност (ТР № 1/12.12.2007г. по тълк. н. д. № 1/2005г. ОСНК – ВКС).

В горния ред на мисли вече има достатъчно утвърдено съдебна практика на административните съдилища в Р България.

Ето защо и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд,

 

                                                        Р Е Ш И  :

 

       ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 11-01-552/30.04.2018 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на Н.И.Б. с ЕГН: **********, на основание чл.32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция ( в ред. ДВ бр.43 от 07.06.2016 г.) и за нарушение на чл.13, ал.3, т.5 във връзка с чл.7, ал.1, т.4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор  (в ред. ДВ бр.43 от 07.06.2016 г.) е наложена глоба в размер на 200 (двеста) лева, като незаконосъобразно.

 

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: