Р Е Ш Е Н И Е

гр.Панагюрище, 10.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският районен съд, в публичното заседание на  25.07.2018 год. в състав:       

                                                             

                                        Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА   

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  Снежана Стоянова  АНД116/18 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Л.Ф.Л. ***, ЕГН: ********** против НП ******от ******г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.  

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до наличие на процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска. Основното възражение се състои в оплакване, че колесният трактор, за  който се твърди, че не е регистриран по надлежния ред, не е индивидуализиран нито в АУАН, нито в НП, при което за жалбоподателя било невъзможно да организира защитата си.  

          В съдебно заседание жалбоподателят се представялва от процесуален представител – адв.У., който пледира за отмяна на НП.

          Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на ******год., в 16.50 часа, в град С., на улица „Д.б.“ при № **е управлявал колесен трактор с надпис „*****“ ( червен на цвят), без да е регистриран по надлежния ред.

Нарушението било установено от автопатрул на РУ - Панагюрище, в състава на който бил св.И.В.. Тракторът бил без поставена регистрационна табела като водачът му, т.е. жалбоподателят споделил на свид. В., че тракторът не е регистриран. По този повод св.В. съставил против жалбоподателя  АУАН № 973 от ******година, след което  му го  предявил. Жалбоподателят подписал акта без възражения.Св. В. описал трактора в акта по следният начин: „*****“ ( червен на цвят), без да посочи каквито и да са идентификационни данни по причина, че не бил установил такива по време на първоначалната проверка.

Предвид признанието на жалбоподателя по време на полицейската проверка , че колесният трактор, който управлявал не е регистриран, било образувано бързо производство за престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК, което приключило с постановление за прекратяване поради явна незначителност на степента на обществена опасност на деянието. След  влизане в сила на прекратителния прокурорски акт, материалите по БП били изпратени на Началника на РУ – Панагюрище, за да прецени следва ли да се ангажира административно - наказателната отговорност на жалбоподателя. Явно е, че Началника на РУ – Панагюрище е преценил, че жалбоподателят следва да носи административно-наказателна отговорност за деянието си, изразяващо се в управление на колесен трактор по пътищата, отворени за обществено полване, който не е регистриран по надлежния ред,  поради което е издал атакуваното в настоящото производство наказателно постановление.

АНО в диспозитивната част на НП безкритично е повторил деспозицията от АУАН, като не е посочил никакви идентификационни данни за управлявания  от жалбоподателя колесен трактор, независимо че в хода н БП са били установени  такива, а именно: номер на двигател, номер на шаси и т.н.

Наказателното постановление било връчено на жалбоподателя  на *****г.,  а  жалбата  против  него била  подадена чрез АНО на  *****г., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото писмени доказателства и показанията на актосъставителя - св.В..

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема, че  жалбата е основателна.

В хода на административно-наказтелното производство са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и сами по себе си са основание за отмяна на НП. Нарушен е чл. 57, т. 5 от ЗАНН,  изискващ описание на нарушението, обстоятелствата при които е извършено, както и посочване на докаателствата, които го потвърждават. Както вече бе посочено АНО безкритично е повторил в диспозицията на  НП описанието в акта, при което колесния трактор, управлян от жалбоподателя, за който се твърди че не е  регистриран по надлежиня ред, не е идентифициран чрез идентификационните му данни  като номер на двигател и шаси, установени в хода на проведеното БП. При положение, че колесният трактор няма регистрационни табели, АНО е бил длъжен да го идентифицира предвид разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, която му позволява да издаде НП при допусната нередовност  в акта, тъй като извършването на нарушението, самоличността на нарушителя  и неговата вина, са били безспорно установени. Като не е извършил това АНО е допуснал съществено процесуално нарушение, т. к. липсата на идентификация на колесния трактор води до невъзможност за проверка това ли е всъщност трактора за който се твърди, че не е регистраран по надлежния ред.

По изложените съображения за допуснати съществени процесуални нарушиния, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

 

                                                            Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯВА НП ******от ******г. на Началника на РУ Панагюрище , с което на Л.Ф.Л. ***, ЕГН: ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, като незаконосъобразно.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: