Р Е Ш Е Н И Е № ……

 

гр.Панагюрище, 17.08.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 25.07.2018 г., в състав : районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД № 85/2018 год.,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Община Панагюрище, с ЕИК: 000351743 , представлявана от Кмета Н.Б.против НП № НЯСС-52/05.02.2018 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, с което на основание чл. 201, ал.12 и чл. 200, ал.1 т. 38 от Закона за водите, за неизпълнение на  задължение по чл.141, ал.1, т.2 от  Закона за водите, на Общината е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 (хиляда) лева.

В жалбата се навеждат твърдения за процесуална незаконосъобразност на акатуваното наказателно постановление.

Жалбоподателят се представлява от процесуален представител, чрез който поддържа жалбата и пледира за отмяна на атакуваното НП.

Ответникът по жалбата - АНО, не се явява в съдебно заседание и не се представлява. Постъпило е писмено становище, с което жалбата се оспорва като неоснователна и се иска НП да бъде потвърдено.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и устни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Община Панагюрище е санкционирана след извършена проверка на 26.10.2017г., при която било установено, че като собственик на язовир „Мулей 2“, находящ се в поземлен имот № 55302.28.19 в землището на гр. Панагюрище не е изпълнила изискванията за задължително необходимите налични елементи на контролно-измервателна система за мониторинг на дейността на язовирната стена и съоръженията към нея, съгласно чл.174, ал.4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, а именно: нивомерно устройсво за измерване на водното ниво, изграден пункт за измерване пред и под язовирната стена и нивомерен стълб на язовирното ниво за измерване на нанос.

За извършеното  нарушение против жалбоподателя бил съставен  АУАН № 07-067. Актът бил съставен на 27.11.2017г. като за съставянето и предявяването му бил поканен представляващия Община Панагюрище. На място се явил заместник-кмета на Общината, в качеството си на упълномощено лице, който подписал и получил акта.

Въз основа на АУАН  било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на нарушителя на 13.02.2018 г., видно от разписката на л. 9 в делото, а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 20.02.2018 г.,  с оглед на което е процесуално допустима,  като подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и от лице, легитимирано да предизвика въззивен контрол за законосъобразност на НП.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе изцяло въз основа на показанията на свидетеля П.Ц., както и от събраните по делото писмени доказателства.   

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че  жалбата е основателна.

От показанията на св.Ц., кореспондиращи с приетите по делото писмени доказателства се установява, че неизпълнението за което е санкциониран жалбоподателя не е установено за първи път при извършената на 26.10.2017 г. проверка. Проверка на язовир „Мулей 2“ била извършена от служителите на ДАМТН още през м. май 2017 г., когато било констатирано неизпълнението, като същите не намерили за необходимо да дадат нито устно, нито писмено предписание за изграждане на контролно-измервателна система на водното съоръжение. При извършената през м. май 2017 г. проверка било дадено единствено предписание да се почисти стената на язовира от растителността, като проверката на 26.10.2017 г. била с цел да се провери именно това предписание. При това положение е несъмнено, че процесното НП е издадено след допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в неспазването на предвидените в закона срокове за ангажиране на административно-наказателната отговорност на нарушителя.

Съгласно чл. 34 от  ЗАНН не се образува административно-наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. В случая нарушението, изразяващо се в бездействие, т.е. неизпълнение на законови изисквания, е било констатирано, т.е. станало известно на компетентните длъжностни лица още през м. май 2017 г., а актът за установяване на нарушението е съставен едва на 27.11.2017 г., като в същия несъответно на обективната истина е отразено, че неизпълнението е установено на 26.10.2017 г.

Следва да се отбележи, че спазването на предвидените в закона срокове за ангажиране на административно наказателната отговорност на нарушителя е особено важна предпоставка за законосъобразното развитие на производството по реализирането й. Законодателното отношение по този въпрос е видно и от систематичното място на разпоредбата на чл. 34 от ЗАНН в закона. Това е така и с оглед целите на тази разпоредба, а именно да се избегне едно евентуално продължително бездействие на държавните органи при осъществяване на техните правомощия, което би създало неоправдано положение на несигурност в правния мир. Следователно неспазването на указаните срокове за иницииране на производството по налагане на административно наказание ( в случая имуществена санкция) е винаги съществено процесуално нарушение, водещо до отмяна на съответния акт, с който такава е била наложена.

Действията по ангажиране на административно-наказателна отговорност, извършени след изтичане на сроковете по чл. 34 от ЗАНН са винаги незаконосъобразни, опорочаващи административно-наказателното производство и нарушаващи правото на защита на жалбоподателя. По тази причина и обстоятелството, че допуснатото нарушение не може да бъде отстранено в съдебната фаза на производството, то съдът намира, че същото представлява самостоятелно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление, поради което и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН,

 

                                                        Р Е Ш И  :

 

       ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № НЯСС-52/05.02.2018 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, с което на  Община Панагюрище, с ЕИК: 000351743 , представлявана от Кмета Н.Б.на основание чл. 201, ал.12 и чл. 200, ал.1, т. 38 от Закона за водите, за неизпълнение на  задължение по чл.141, ал.1, т.2 от  Закона за водите, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 (хиляда) лева, като незаконосъобразно.

 

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: