РЕШЕНИЕ  №……..

 

гр. Панагюрище, 07.08.2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на трети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 46/2018 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.И.Д. ***, с ЕГН: **********  против Наказателно постановление № 17-0310-001073 от 21.12.2017 год. на Началника на РУ Панагюрище, с което за нарушение на чл. 150а от ЗДП и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗДП, му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 (сто) лева.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, чиято отмяна се  иска. Твърди се, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение. Твърдят се съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя, който поради неяснотата на описанието в АУАН и НП не бил в състояние да разбере за какво нарушение е санкциониран.

В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява. Изпраща становище от процесуален представител, с което поддържа жалбата.  

Ответникът по жалбата – РУ Панагюрище, редовно призовано, не изпраща представител.  Изразено е  становище за  неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

На 16.12.2017 г. около 13,10 часа в Община  Панагюрище на път ТРЕТИ КЛАС № 801,  при управление на товарен автомобил „Ф.“ с рег. № ****, жалбоподателят бил спрян за проверка от свидетеля Й.Й. ***, който на указаната дата и място работил по линия на КАТ.  В хода на проверката било установено, свидетелството за правоуправление на жалбоподателя било с изтекъл срока на валидност. При това положение св.Й.Й. съставил на жалбоподателя АУАН за това че управлява МПС без да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията към която спада управляваното от него превозно средство.

Въз основа на така съставения АУАН против жалбоподателя В.Д.  било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. С него била ангажирана отговорността му за нарушение на чл. 150а от ЗДП, т. е. за това, че е управлявал МПС, без да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията към която спада управляваното от него превозно средство, като на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение първо от същия закон му било наложено наказание глоба в размер на 100 лева. Наказателното постановление било връчено на наказаното лице на 22.01.2018 год., а жалбата против него е постъпила при ответника още на същия ден, т.е. подадена е в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

От приложената от ответника справка за нарушител на л.20 и следващите в делото се установява, че към инкриминираната дата жалбоподателят е бил правоспособен водач на МПС, но документът, установяващ правоспособността му, е бил с изтекъл срок на валидност.  Този извод съдът прави от отбелязването в справката, от което е видно, че месец след инкриминираната дата жалбоподателят е подал документи за подновяване  на СУМПС, което му е било издадено на 06.02.2018 г.  Предходното СУМПС било със срок на валидност до 24.07.2017 г.

Горната фактическа обстановка съдът възприе от приложените по административно наказателната преписка писмени доказателства и показанията на актосъставителя Й.Й..

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок, като по съществото си е основателна. Съображенията на съда в тази насока са следните:

Към инкриминираната дата жалбоподателят е бил правоспособен водач. Обстоятелството, че документът, установяващ правоспособността му, т.е. СУМПС е било с изтекъл срок на валидност, не го прави неправоспособен. Освен това, както актосъставителят, така и АНО са допуснали грешка в квалификацията на нарушението, за което се санкционират лицата, които по принцип са правоспособни, но управляват МПС, за което е необходима по-висока категория. В случая за автомобила, управляван от жалбоподателя на инкриминираната дата се изисква любителската категория „В“, която жалбоподателят притежава. Този факт се установи несъмнено от показанията на свидетеля Й.. При това положение е нарушен материалния закон, тъй като жалбоподателят е санкциониран за нещо, което не е извършил. Той е управлявал МПС, за което е необходима категорията, притежавана от жалбоподателя.

Горните съображения налагат отмяна на атакуваното наказателно постановление. Ето защо и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД

 

Р       Е         Ш       И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 17-0310-001073 от 21.12.2017 год.  на Началника на РУ Панагюрище, с което на В.И.Д. ***, с ЕГН: **********, за нарушение на 150а от ЗДП и на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗДП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 (сто) лева, като незаконосъобразно.

    

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: