НОХД № 333/2018 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против подс. Р.Ц.С., ЕГН: ********** за престъпления по чл.354 а, ал.5 във връзка с ал.3, т.1 от НК и чл. 343 б, ал.3 от НК за това, че на 08.10.2018 г. в гр. Стрелча, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества с нето тегло 2,58 грама, съдържащи  5,7 тегловни %  амфетамин на стойност 77,04 лв. (седемдесет и седем лева и четири стотинки), оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен, както и за това че по същото време и на същото място  е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо Партнер“ с рег. № , след употреба на високорисково наркотично вещество – амфетамин, установено по надлежния ред - чрез извършена проверка с техническо средство „Drager Drug Chek 3000“.

          В съдебно заседание подсъдимият се явява лично и с упълномощени защитници. Дава обяснения по обвиненията. По първото обвинение прави самопризнания, т.е. признава че е държал в себе си наркотично вещество – амфетамин, което бил закупил за лична употреба . Отрича на инкриминираната дата да е употребявал наркотик.  Твърди, че редовно посещавал фитнес център, като за натрупване на мускулна маса приемал редовно ефедрин, декаболил, метан, умнадрен, креатин и гейнер. Около обяд на инкриминираната дата бил изпил два мл.декаболил, като лекар му поставил чрез мускулна инжекция 1 мл. ефедрин. Твърди, че след инкриминираната дата бил научил, че ефедрина има сходни съставки с амфетамина. Закупил си тест от аптеката, приел ефедрин, след което се тествал. Тестът показал положителна проба за амфетамин.

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвиненията и пледира за осъдителна присъда. Предлага за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година, чието изтърпяване да бъде отложено за изпитателен срок от три години, глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от правоуправление за срок от две  години. За извършеното престъпление по чл.354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, прокурора предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание глоба в размер на 1000 лв.

          Подсъдимият лично и чрез защитниците си пледира да бъде оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. По обвинението за престъпление по чл.354 а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, подсъдимият и защитниците му пледират за минимално наказание.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

          На 08.10.2018г. свидетелите И.Ш. и Й.Й. *** по линия на КАТ, били дежурни по утвърден от Началника на РУ Панагюрище седмичен график с район на действие Община Стрелча. В тъмната част на денонощието, около 22,50 часа на бул. „Руски“  свидетелите спрели за проверка лек автомобил „Пежо Партнер“ с рег. № , управляван от подс. Р.С.. Св. Ш. приканил подсъдимия да му представи документите си за проверка. В хода на проверката на свидетелите Ш. и Й. направило  впечатление, че подсъдимият е със зачервени очи. Освен това ръцете му и гласът му треперили. По тази причина св. Ш. попитал подс.С. дали е употребил алкохол или наркотични вещества. Подсъдимият казал, че не е употрбил алкохол. На място св.Ш. изпробвал подс. С. с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7510 с фабричен номер № 0637, цифровата светлинна скала на който отчела 0,00 промила в издишания от водача въздух. След това св.Ш. попитал подсъдимия дали има в себе си наркотични вещества. В началото подсъдимият отрекъл. Тогава св. Ш. му казал, че ще пристъпи към личен обиск, при което подсъдимият признал, че държи в джоба на панталона си пликче с амфетамин. Обяснил, че е закупил наркотика от гр.******* за лична употреба и желае да го предаде доброволно. При това положение св.Ш. сигнализирал ОДЧ. На място пристигнала дежурната оперативно следствена група, пред която подсъдимия изразил желание да предаде наркотика доброволно. По тази причина бил отведен в сградата на РУ – Панагюрище, където с протокол за доброволно предаване (л. 9 в ДП) подсъдимият предал на дежурния разследващ полицай един брой полиетиленово пликче, съдържащо бяло пресовано вещество, като собственоръчно дал следните пояснения за произхода му: „Веществото, което предавам е амфетамин. Закупих го днес следобед от гр. ******* за лична употреба“.

На предадените от подсъдимия с протокола за доброволно предаване наркотични вещества бил извършен полеви наркотест, като същите реагирали положително на амфетамин. След приобщаването им като веществени доказателства по делото, на наркотичните вещества бил извършен оглед  и изготвени фотоснимки.

След като подсъдимият предал на разследващия полицай намиращия се у него наркотик, свидетелите Ш. и Й. му казали, че трябва да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Като чул това, подсъдимият помолил  полицаите да не го проверяват, тъй като бил вземал амфетамин, а работата му била свързана със шофиране. Свидетелите Ш. и Й. обяснили на подсъдимия, че не могат да направят компромис, при което св. Й. го тествал с техническо средство за употреба на упойващи и наркотични вещества  „Drager Drug Chek 3000“   (еднократен орален тест), който показал положителен резултат за наличие на амфетамин. Резултатът бил показан на подс.С., който не реагирал по никакъв начин.

За тестването на подс.С., св. Й. издал надлежен протокол за извършена проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества (л. 20 в ДП), който подсъдимият подписал без възражения в графата „проверен“. След това св.Й. съставил срещу подсъдимия АУАН с № 1034/08.10.2018г., който последният отново подписал без вързажения, като собственоръчно написал следните обяснения: „В деня, в който управлявах МПС-то не съм употребявал наркотици. Бях употребил два дни преди да шофирам“.

          На подсъдимия бил издаден ТМИ № 0029385, с който му  било указано в срок до 60 минути да се яви и да даде кръвна проба в ФСМП гр.Панагюрище.  Подсъдимият  спазил  това разпореждане и придружен от дежурен полицай се явил в ФСМП гр.Панагюрище, където отказал да даде  кръв за изследване. Това  обстоятелство било удостоверено с подписа на дежурния лекар и печат на ФСМП гр.Панагюрище (л. 31 в ДП).

По този повод срещу подсъдимия било образувано досъдебно производство.

В хода на досъдебното произовдство била назначена химическа експертиза с обект на изследване предадените от подсъдимия вещества (л. 15 в ДП). Експертизата бе приета в съдебно заседание по реда на чл. 282, ал. 3 от НПК, като видно от заключението на същата, обекта на експертизата е с нето тегло 2,58 гр. и съдържа 5,7 тегловни %  амфетамин.

В хода на съдебната фаза на процеса, за проверка обясненията на подсъдимия бе назначена съдебно медицинска (токсикологична) експертиза, като на вещото лице беше поставена задача, след като се запознае с материалите по делото и техническите характеристики на еднократния полеви тест за употребата на наркотични вещества „Drager Drug Check 3000”, да отговори на въпроса: възможно ли е при редовна употреба на медикаментите ефедрин, декаболил, метандиенон (метан), омнадрен, креатин и гейнер, да се отчете наличието на положителна проба на амфетамин, вземайки предвид количествата – 1 мл. ефедрин и 2 мл. декаболил, приети между 4 – 5 часа преди изпробването.

Видно е от заключението на изготвената експертиза (л. 36 – л. 46 в делото), техническото средство, с което е бил изпробван подсъдимия за употреба на наркотични вещества е разпознало наличния със слюнката  амфетамин при правилно приложение на методическите указания при вземане на пробата, като вещото лице изключва техническото средство да разпознае погрешно наличие на амфетамин, при наличие на ефедрин или тестостероновите производни и хранителни добавки, които подсъдимият твърди, че приема. В разпита си вещото лице бе категорично, че  е невъзможно изброените от подсъдимия медикаменти да отчетат положителна проба за амфетамин. Вещото лице поясни, че всеки организъм има различен (индивидуален) метаболизъм, от който зависи изчистването на организма от наркотични вещества, като при редовна употреба се получава натрупване, при което при използване на теста, положителната проба за употреба на амфетамин може да бъде установена с давност назад във времето до няколко дни, дори повече от два дни.

          Видно е от писмо с вх. № 328600-14120/08.04.2016г. на Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването  (л. 45 в ДП),  че медицинското изделие с търговско име „Drager Drug Check 3000” представлява орален тест за установяване на упойващи наркотични вещества и е оценен в  съответствие с  нанесена СЕ маркировка, съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия, като продуктът може да бъде използван от службите за контрол.

Видно е от Заповед Рег.№ 8121з-396/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните работи (л.40 в ДП), със същата Министърът е заповядал  проверката за употреба на упойващи вещества от водачите на МПС да се извършва с техническото  средство „Drager Drug  Check  3000 ”.

          Горната фактическа обстановка съдът възприе изцяло от  показанията на свидетелите И.Ш. и Й.Й., частично от обясненията на подсъдимия, от заключението на назначената на досъдебното производство химическа експертиза, прието в съдебно заседание при условията на чл.282, ал.3 от НПК, от заключението на назначената в съдебната фаза на процеса медицинска (токсикологична) експертиза, прието като обективно и компетентно изготвено, както и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК.

Като кредитира изцяло заключението на назначената в съдебната фаза на процеса медицинска (токсикологична) експертиза, съдът намира, че обясненията на подсъдимия   за това, че не е употребявал наркотични вещества, а положителния резултат за наличие на амфетамин е погрешно повлиян от употребата на ефедрин, са израз на защитна позиция, целяща да се избегне наказателната отговорност, която се следва, а не източник за фактите от обективната действителност. Освен това вещото лице обясни, че е напълно възможно техническото средство да реагира положително на амфетамин при употреба и преди повече от два дни, така както собственоръчно е написал подсъдимия в АУАН (л. 30 в ДП) и така както е споделил на св. Й..

Съдът счита, че установяването на употребата на наркотични вещества от  подс.Р.С. е станало в пълно съответствие с изискванията на действащата към инкриминираната дата Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози. В случая е приложима разпоредбата на чл. 6, ал. 9, съгласно която: „Концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява въз основа на показанията на техническото средство за установяване концентрацията на алкохол в кръвта или на теста за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози в случаите на отказ на лицето да подпише или да получи талона за изследване, при неявяване в определения срок на посоченото място или при отказ за изследване с доказателствен анализатор и/или за даване на проби за изследване“. По делото е безспорно, че подсъдимият,  придружен от полицейски служител се е явил във ФСМП – Панагюрище, където е отказал да даде кръв за изследване, като това обстоятелство се признава от самия него в обясненията, дадени в съдебното заседание, проведено на 02.07.2019г. (стр. 3 от съдебния протокол). При това положение възраженията на адв.Т. Ч. основаващи се на часовете, записани в АУАН, ТМИ и заповедта за задържане, от където прави извод, че подсъдимият е бил ограничен във възможността да даде кръвно изследване, са изцяло неоснователни, след като  факта за осигурената му възможност да даде кръв в указания в ТМИ период от време, се признава от самия подсъдим.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за безспорно установено, че подс.Р.С. при условията на реална съвкупност е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпните състави на чл.354 а, ал.5 във връзка с ал.3, т.1 от НК и чл. 343 б, ал.3 от НК, като на 08.10.2018 г. в гр. Стрелча, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества с нето тегло 2,58 грама, съдържащи 5,7 тегловни % амфетамин на стойност 77,04 лв. (седемдесет и седем лева и четири стотинки), оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен и по същото време и на същото място е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо Партнер“ с рег. № , след употреба на високорисково наркотично вещество – амфетамин, установено по надлежния ред - чрез извършена проверка с техническо средство „Drager Drug Chek 3000“.

Подсъдимият е имал представа за всички обективни елементи на състава на престъплението по чл.354 а, ал.5 във връзка с ал.3, т.1 от НК, като е съзнавал обществено-опасният му характер и е предвиждал неговите обществно-опасни последици. Действал е при пряк умисъл, тъй като е съзнавал, че държи в себе си забранени от закона вещества.

Съдът намира обвинението за престъплението по 343б, ал.3 от НК за безспорно доказано освен от обективна, така и от субективна страна, предвид заключението на съдебно медицинската (токсикологична) експертиза, което кредитира напълно. Това престъпление също е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като деецът е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС след употреба на наркотични вещества. В този смисъл съдът цени показанията на свидетелите Й. и Ш. в частта им, в която установяват поведението на подсъдимия, описвайки го като неадекватно, със зачервени очи и с треперещи ръце и глас.

          При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия за всяко едно от престъпленията, съдът взе предвид разпоредбите на чл.36 от НК относно целите на наказанието и на чл.54 и следващите от НК за неговата индивидуализация.

Обществената опасност на деянията е висока с оглед засягането на правната сигурност и установения правов ред в страната.  И двете престъпления са включени в Глава единадесета на НК, озаглавена „Общоопасни престъпления“, което идва да покаже, че с тях се засягат важни обществени и лични интереси.

Преценявайки личността на подсъдимия, съдът отчете че същият е с невисока степен на обществена опасност, доколкото към инкриминираната дата  не е осъждан. В тази връзка съдът цени и поведението на подсъдимия по време на полицейската проверка, изразяващо се в съдействие и уважение, данни за което се събраха от показанията на свидетелите Ш. и Й.. Същевремененно съдът отчита и то като негативна характеристична данна факта, че подсъдимият е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78А с решение, влязло в сила на 27.06.2014 г. и то за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

Причините за извършване на престъпленията следва да се търсят в личността на подсъдимия, в ниското му правосъзнание и култура и недисциплинираността му като водач на МПС.

          Като смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства съдът прецени чистото съдебно минало на подсъдимия, както и младежката му възраст. Като смекчаващо обстоятелство се отчете също така съдействието на подсъдимия по време на полицейската проверка. Като отегчаващо обстоятелство се отчете освобождаването на подсъдимия от наказателна отговорност по реда на чл. 78А с решение, влязло в сила на 27.06.2014 г. за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

При тези данни и като отчете наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, съобразно относителната им тежест съдът счете, че са налице многобройни смекчаващи обстоятелства, посочени горе и за престъплението по чл.343б, ал.3 от НК наложи наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца. Кумулативно с наказанието лишаване от свобода съдът осъди подс. С. и на наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от десет месеца, считано от инкриминарата дата, когато СУМПС му е било отнето.

За престъплението по чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3 , т. 1 от НК, съдът осъди  подсъдимия на наказание глоба в размер на 400 лв., платима в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Панагюрище. За да определи този размер на глобата, който е при лек превес на смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства, освен от индивидуализиращите наказанието обстоятелства, посочени горе като отегчаващи и смекчаващи, съдът изходи и обясненията на подсъдимия за доходите, които получава.

На основание чл. 23, ал.1 от НК съдът, след като наложи наказания за всяко едно от престъпленията, определи едно общо най-тежко такова, а именно лишаване от свобода за срок от пет месеца, към което на основание чл. 23, ал. 2 от НК присъедини изцяло наказанието лишаване от правоуправление на МПС по чл. 37, ал.1, т. 7 от НК за срок от 10 месеца, а на основание чл.23, ал.3 от НК присъедини изцяло наказанието глоба в размер на 400 лв., платима в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище.

          С оглед данните за личността на подсъдимия и най-вече с оглед неговото чисто съдебно минало съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия не се налага ефективно изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода, поради което и на основание чл.66, ал.1 от НК отложи изтърпяването за изпитателен срок от три години. Възпитателната работа с условно осъдения съдът възложи на Наблюдателната комисия при Община Столична.

С оглед изхода на делото, съдът осъди подсъдимия Р.С., да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените на досъдебното производство разноски в размер на 74,00 лв. (седемдесет и четири лева), а по сметка на Районен съд - Панагюрище направените разноски за експертиза в размер на 511,44 лв. (петстотин и единадесет лева и четиридесет и четири стотинки), както и 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист  в  полза на полза на ОДМВР – Пазарджик и на Районен съд – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложената глоба.

          Относно вещественото доказателство – амфетамин с тегло 2,44 грама, останало след извършеното експертно изследване, предадено  на Агенция Митници на основание чл. 91 и чл. 92 от ЗКНВП с приемо-предавателен протокол № 58787 от 07.11.2018 г. , съдът постанови да се отнеме в полза на Държавата като предмет на престъплението на основание 354а, ал. 6 от НК, като след влизане в сила на съдебния акт да бъде унищожено по надлежния ред.

Относно вещественото доказателство – запечатан плик с надпис „Drager Drug Chek 3000“, съдържащ проба на подс.Р.С., намиращ се  на съхранение при домакина на РУ Панагюрище, съдът постанови след влизане в сила на съдебния акт да се унищожи, предвид невъзможността да се използва повторно и свързаната с това липса на икономическа стойност и невъзможност за реализация в търговския оборот.

          По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: