ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№  …………..

 

17.07.2019 г., гр. Панагюрище

 

Районен съд - Панагюрище, седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в закрито заседание в състав:

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева ЧНД № 157 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

Образувано е по жалба на П.Г.М. *** против постановление на Районна прокуратура Панагюрище от  25.06.2019 г., с което наказателното производство по ДП № 59/2019 г. по описа на РУ-Панагюрище и пр. вх.№ 26/2019г. по описа на РП-Панагюрище, водено за престъпление по чл.286, ал. 1 НК е прекратено, на основание чл.243, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НК.

В жалбата се сочи, че атакуваното постановление е незаконосъобразно. Твърди се, че прокурорът не е подложил на анализ всички събрани по делото доказателства и по-конкретно жалба вх. № 1106 от 04.12.2018 г. по описа на РП- Панагюрище. Твърди се, че деянието е съставомерно както от обективна, така и от субективна страна. Иска се отмяна на обжалваното прокурорско постановление и връщане на делото на прокурора с указания относно правилното прилагане на закона.

След като се запозна с доводите в жалбата и с материалите по ДП, за да се произнесе съдът взе предвид следното:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежно легитимирано лице, имащо качеството на пострадал от престъплението и е в срока по чл. 243, ал.3 от НПК. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Досъдебното производство е образувано за това, че на 04.12.2018 г. в град Панагюрище пред надлежен орган – прокурор от РП Панагюрище, П.М. е набеден в престъпление от общ характер – престъпление по чл.286, ал.1 от НК.

От фактическа страна настоящия съдебен състав намира следното:

През 2016 година свид.Т. и свид.Н., двамата от гр.Стрелча изготвили проект за отглеждане на животни и земеделие, който проект се водел на името на съпругата на свид.Т. - Р. Т.а. С проекта кандидатствали за субсидии и били одобрени. Първият транш от субсидиите около двадесет хиляди лева били преведени на сметката на свид.Т.а, като половината около десет хиляди лева дала на Н., но без да изготвят никакви документи за това. Н. участвал в проекта със земя, а Т. с техника. Фермата им била в местн.“Калаващица“, земл. на гр.Стрелча, където отглеждали крави. За събирането на фуража използвали един голям и един малък трактор, като големият бил закупен от Н. за сумата от 5 800,00 лева, като свид.Т. дал 1000,00 лева за трактора на Н. с уговорката, че ще му доплати още, защото всички разходи двамата си делели по равно. След няколко месеца свид. Н. казал на Т. че се отказва от общата дейност, като оттеглил земята и техниката си. След като Н. се оттеглил за свид.Т. и жена му станало невъзможно да продължат. Наложило се свид.Т., съпругата му и дъщеря му теглят заем за да върнат парите, които били получили. След като се разделили, свид.Н. започнал да притеснява свид.Т. по телефона, като искал от него да му върне култиватор, две гуми за трактор, две тръби от по пет метра, стъкла за кабина на трактор, които според Т. не били негови. След известно време свид.Т. получил „Доброжелателно писмо“ от адв. М. – жалбоподател, представящ се за пълномощник на св. Н., находящо се на л. 16 от ДП. На основание полученото „доброжелателно писмо“ св. Т. подал жалба до РП Панагюрище № 1106/04.12.208 г. към която приложил и процесното писмо и с която се моли да се извърши проверка за осъществено деяние по НК предвид набеждаването за извършени престъпления по чл. 206, ал. 1 НК и чл. 147, ал. 1 НК. На основание подадената жалба от 04.12.2018 г. е образувана пр.пр № 1106/2018 г. по описа на РП Панагюрище, като с постановление от 15.02.2019 г. на наблюдаващия прокурор е отказано образуването на ДП, на основание чл.213, ал. 1 във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 ГПК.

Горната фактическа обстановка се установява от събрания по делото доказателствен материал – гласни доказателствени средства- разпит на свидетелите Т. Т., Р. Т.а, П.М. и И. Н., както и писмени доказателства, вкл. и приложените по изисканата от съда пр.пр. № 1106/2018 г. по описа на РП Панагюрище. Съдът кредитира изцяло доказателствения материал събран по делото, доколкото същият е непротиворечив и взаимно допълващ се.

При така установеното от фактическа страна от правна съдът намира следното:

За да е налице съсътавомерно престърпление по чл. 286, ал. 1 НК следва в процеса на доказване да е установено, че на пострадалия е приписано престъпление от общ характер, каквото деецът знае, че не е извършено от набеденото лице (на набедения се приписва авторството на действително извършено престъпление, в което той не е участвал, или му се приписва неизвършено от никого престъпление). Освен това сведенията на дееца трябва да съдържат факти за всички обективни и субективни признаци от състав на престъпление в особената част на НК. По своето естество съдържащата се в съобщението информация за престъплението трябва да бъде невярна, защото не съответства на действителното положение. Невярната информация представлява категорично твърдение за осъществено престъпно деяние. Описаните от дееца фактически обстоятелства следва да разкриват конкретен състав на престъпление, предвиден в особената част на Наказателния кодекс. Поради това, невярната информация обхваща достатъчен обем от твърдения за факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под признаците на съответното престъпление, а не да представлява съждение или извод на дееца за укоримо поведение. (в т.см.: решение № 601 от 04.01.1988 г. по н. д. № 675/1987 г. на ВС, II н. о.; решение № 469 от 20.10.2010 г. по н.д. № 438/ 2010 г. на ВКС, ІІІ н.о.; решение № 225 от 31.10.2016 по н.д. № 1040/ 2016 г. по ВКС, І н.о.).

В конкретния случай, видно от събраните по делото доказателства на първо място се установява, че изложените от св. Т. факти в подадена от него жалба на 04.12.2018 г. до РП Панагюрище не са неверни, напротив посоченото от него се подкрепя и от представено по делото писмено доказателство изхождащо от жалбоподателя П.М., а изложеното от св. Т. в жалбата единствено преразказва написаното в т.нар. „доброжелателно писмо“. Освен това жалбата съдържа искане за извършване на проверка, като в нея са развити единствено съждения за укоримо поведение от страна на жалбоподателя М.. Свидетел Т. не е изложил в жалбата факти по отношение това, че жалбоподателят М. е отправил обвинение за извършени от него престъпления пред надлежен орган на властта, т.е. в жалбата от 04.12.2018 г. не са изложени факти и обстоятелства по отношение на всички съставомерни признаци на престъплението по чл. 286, ал. 1 НК.  Ето защо макар и в жалбата св. Т. да е посочил, че е „набеден“ от жалбоподателя М., то това негово изявление представлява извод за укоримо поведение. Доколкото св. Т. не притежава юридическо образование без правно значение е привеждането на фактите осъществени в обективната действителност към диспозицията на правна норма, тогава когато изложените обстоятелства не съдържат факти по отношение на всички съставомерни признаци. Видно от изложеното в жалбата от 04.12.2018 г., както и останалия събран по делото доказателствен материал св. Т. е упражнил конституционно признато си право на свободно изразяване на гражданите във връзка с правото на подаване на жалба, като в същата не е изложил неверни факти и обстоятелства, поради което и поведението му не може да бъде инкриминирано като престъпно.

Гореизложеното води до извода, че от обективна страна не е налице деяние по чл. 286, ал. 1 НК. Ето защо правилно и законосъобразно се явява постановлението от 25.06.2019 г. на РП Панагюрище, с което е прекратено наказателното производство.

По изложените съображения и на основание чл.243, ал. 6, т. 1 от НПК Районен съд Панагюрище,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление на Районна прокуратура - Панагюрище от 25.06.2019 г., с което наказателното производство по ДП № 59/2019 г. по описа на РУ-Панагюрище и пр.вх.№ 26/2019г. по описа на РП-Панагюрище, водено за престъпление по чл.286, ал. 1 от НК е прекратено.

Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Пазарджик в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: