О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                    /09.07.2019 г., гр.Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на девети юли две хиляди и деветнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 149 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е въз основа на жалба подадена от търговско дружество „Виктория-2005“ ЕООД чрез управителя Т.Р. срещу НП № 13-001539 от 12.06.2019 г. издадено от Директора на Дирекция инспекция по труда гр. Пазарджик.

Жалбата е подадена директно в Районен съд- Панагюрище, входирана е на 24.06.2019г. под вх. № 1833 и е образувано настоящото АНД под № 149 за 2019 г. по описа на съда. С Разпореждане от 26.06.2019 г. по делото съдът е указал на жалбоподателя в едноседмичен срок от получаване на съобщението да приподпише подадената жалба, доколкото същата е подадена по електронната поща и липсва подпис на жалбоподателя. Съобщението с указанията е връчено на жалбоподателя на 27.06.2019 г. като същото е редовно оформено, а срокът за изпълнение на дадените указания е изтекъл на 04.07.2019 г. – присъствен ден. На 01.07.2019 г. в Районен съд - Панагюрище е постъпила административната преписка от Дирекция инспекция по труда, на основание  идентична подадена жалба пред Дирекция по труда гр. Пазарджик от 24.06.2019 г. с входящ № 19075770, която отново е подадена по електронен път и липсва подпис на жалбоподателя.

Съгласно разпоредбата на чл. 84 ЗАНН  доколкото разпоредбите на ЗАНН не предвиждат особени правила за производството пред съда за разглеждане на жалби срещу наказателни постановления се прилагат правилата на НПК. Разпоредбата на чл. 320 НПК предвижда минимално необходимито съдържание на жалбата, като според ал. 3 на същия член жалбата следва да е подписана. В конкретния случай, жалбата, на основание която е образувано настоящото производство, не е подписана от жалбоподателя, въпреки дадените от съда изрични указания затова. Ето защо на основание чл. 323, ал. 1, т. 1 НПК подадената жалба следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

Връща, на основание чл. 323, ал. 1, т. 1 НПК, жалба вх. № 1833 от 24.06.2019 г., подадена от търговско дружество „Виктория-2005“ ЕООД чрез управителя Т.Р. срещу НП № 13-001539 от 12.06.2019 г. издадено от Директора на Дирекция инспекция по труда гр. Пазарджик. 

Прекратява производството по АНД №149/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Административен съд – Пазарджик. 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: