О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                    /17.07.2019 г., гр.Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева НЧХД № 146 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството образувано е въз основа на тъжба от Б.В.Л. *** срещу М.И. ***. В жалба се твърди, че М.К. в интервю за вестник „Знаме“ е отправил обида към тъжителя, която обида е нанесен публично - в печатна медия.

Жалбата е подадена в Районен съд- Панагюрище и е образувано настоящото наказателно дело частен характер под № 146 за 2019 г. по описа на съда. С разпореждане от 26.06.2019 г., съдът е указал на жалбоподателя в едноседмичен срок от получаване на съобщението да приподпише подадената жалба, доколкото същата е подадена по електронната поща и липсва подпис на жалбоподателя, както и да внесе дължимата държавна такса в размер на 12 лв. по сметка на съда. Съобщението с указанията е връчено на жалбоподателя на 08.07.2019 г. като същото е редовно оформено, а срокът за изпълнение на дадените указания е изтекъл на 15.07.2019 г. – присъствен ден, като жалбоподателят е изпълнил единствено даденото указание за приподписване на жалбата видно от материалите по делото. В предоставения му срок, както и до настоящия момент, тъжителят не е отстранил всички констатирани нередовности на тъжбата, предвид което образуваното наказателно производство следва да бъде прекратено, тъй като тъжбата не отговаря на изискванията, посочени в разпоредбата на  чл. 81, ал. 1 от НПК.

Предвид горното и на основание чл. 247а, ал. 2, т. 2 НПК във вр с чл. 250, ал. 1, т. 1 НПК във вр. с чл. 24, ал. 5, т. 2 НПК, съдията- докладчик

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

Прекратява производството по НЧХД №146/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Пазарджик. 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: