О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Панагюрище, 16.07.2019 год.

 

 

ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на шестнадесети юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА ЧНД № 145/2019 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

   

      Производството по делото е по реда на чл.243 ал.4 от НПК.     

      Образувано е по жалба на С.Л.Ч. *** против постановление на Районна прокуратура-гр.Панагюрище от 15.05.2019 г., с което на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК е прекратено наказателното  производство по ДП № 372/2018 год. по описа на РУ – Панагюрище и пр.вх.№ 948/2018 г. по описа на РП -Панагюрище, водено за престъпление по чл.217, ал.3 във връзка с ал. 1 от НК и същото е спряно за извършено престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, тъй като прокурорът е намерил, че са събрани доказателства за извършено такова престъпление.

     В жалбата се твърди, че обжалваното постановление в частта на прекратяване на наказателното производство за престъпление по чл. 217, ал.3, във връзка с ал.1 от НК е неправилно и незаконосъобразно, т.к.  събраните до момента доказателства сочели на извършено такова престъпление от страна на участвалия в ДП в процесуалното качество на свидетел С.М..  

    Районният съд след проверка по книжата на делото, намира  че жалбата е процесуално недопустима, като подадена извън срока по чл. 243, ал. 4 от НПК и като такава следва да се остави без разглеждане. Видно е от разписката на л. 4, пострадалата С.Ч. е получила постановлението за прекратяване и спиране на наказателното производство на 03.06.2019 г., т.е. седмодневният срок за обжалване  по чл. 243, ал.4 от НПК е изтекъл на 10.06.2019 г. (работен ден – понеделник). Видно е от входирането на жалбата същата е подадена в Районна прокуратура – Панагюрище на следващия ден – 11.06.2019 г., т.е. извън срока, който е преклузивен.

 

    По изложените съображения, Панагюрският районен съд,

  

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Л.Ч. *** против постановление на Районна прокуратура-гр.Панагюрище от 15.05.2019 г., с което на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК наказателното  производство по ДП № 372/2018 год. по описа на РУ – Панагюрище и пр.вх.№ 948/2018 г. по описа на РП -Панагюрище, водено за престъпление по чл.217, ал.3 във връзка с ал. 1 от НК е прекратено и същото е спряно за извършено престъпление по чл. 194, ал.1 от НК.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 145/2019 год. по описа на Панагюрския  районен съд.

 

    Препис от определението да се изпрати на  жалбоподателката и РП-Панагюрище, за сведение.

 

   Определението  може да се обжалва и протестира пред Пазарджишкия окръжен съд в седмодневен срок от съобщаването му.

 

След влизане в сила на определението същото, ведно с досъдебното производство да се върне на РП - Панагюрище

     

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: