П Р И С Ъ Д А

 

№………….                                      2019 година                         град Панагюрище

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

на 26 март                                                                            2019 година

В публично заседание в следния състав:

     

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

Съдебни заседатели:1. Г.В.

 2. Т.С.

                                                                      

Секретар: Нонка Стоянова

Прокурор: Николай Топкаров

като разгледа докладваното от съдия Стоянова

Наказателно общ характер дело № 49 по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.Н.К., роден на *** г. *, с постоянен адрес ***, в момента в ОСИН, Сектор „Арести” гр. Пазарджик, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2011 г. в местността *, в землището на гр. Стрелча, е отнел чужди движими вещи - 1 (един) брой кон от женски пол, на 10 (десет) години, 1 (един) брой конче, на 1 (един) месец и 1 (един) брой каруца, тип „двуколка” на обща стойност 1 335,00 лв. (хиляда триста тридесет и пет лева) от владението на Л.Ф.С. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, в хипотезата на чл. 29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК -  престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, поради което на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „б” от ЗИНЗС  да се търпи при първоначален СТРОГ режим.

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.Н.К., роден на *** г. *, с постоянен адрес ***, в момента в ОСИН, Сектор „Арести” гр. Пазарджик, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2018 г. в землището на с. Дюлево, общ. Стрелча, като извършител, в съучастие с А.Ж.Н. *** е отнел чужди движими вещи -  2 (два) броя коне от женски пол на обща стойност 1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева)от владението на Л.Ф.С. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, в хипотезата на чл. 29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК – престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК, поради което на посоченото основание и при условията на чл. 58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „б” от ЗИНЗС  да се търпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Ц.Н.К., роден на *** г. *, с постоянен адрес ***, в момента в ОСИН, Сектор „Арести” гр. Пазарджик, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** едно общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „б” от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода.

На основание чл. 59, ал. 1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА при изпълнение на определеното общо наказание от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода времето, през което Ц.Н.К., със снета самоличност, е бил задържан, считано от 11.10.2018 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ж.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, работещ, неженен, неосъждан (реабилитиран по право), с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2018 г. в землището на с. Дюлево, общ. Стрелча, като извършител, в съучастие с Ц.Н.К. ***, е отнел чужди движими вещи  2 (два) броя коне от женски пол на обща стойност 1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева) от владението на Л.Ф.С. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК, поради което на посоченото основание и при условията на чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа с условно осъдения А.Ж.Н., със снета самоличност, се ВЪЗЛАГА на Наблюдателната комисия при Община Пазарджик.

ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Н.К. с ЕГН: ********** да заплати на Л.Ф.С. с ЕГН: ********** сума в размер на 1 250,00 лв. (хиляда двеста и петдесет лева) - имуществени вреди в резултат на престъпление, ведно със законната лихва, считано от 21.06.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА Ц.Н.К., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените на досъдебното производство разноски в размер на 58,65 лв. (петдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки).

ОСЪЖДА Ц.Н.К., със снета самоличност, да заплати по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса по чл. 2 от ТДТССГПК в размер на 50,00 (петдесет) лева, както и 10,00 (десет) лева  държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР – Пазарджик  и Районен съд – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и такси.

ОСЪЖДА подсъдимия А.Ж.Н., със снета самоличност, да ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените на досъдебното производство разноски в размер на 35,19 лв. (тридесет и пет лева и деветнадесет стотинки), както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 5,00 (пет)лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР за събиране на присъдените разноски.

Присъдата е неокончателна и подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес. 

 

 

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 2.